Legal English: pozostałe z 1-6

 0    140 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rada adwokacka
start learning
Bar Council
amerykańskie stowarzyszenie prawników
start learning
American bar association
rzecznik, osoba która coś głosi
start learning
advocate
sądy od spraw cywilnych
start learning
county courts
uproszczona procedura w county courts o mniejsze sumy
start learning
small claims court
być w sporze
start learning
be in dispute
zarzuty przeciwko
start learning
allegation against
prawo nieruchomości
start learning
real estate law
prawo słuszności i powiernicze
start learning
the law of equity and trusts
dyskryminować
start learning
discriminate against
rozróżniać
start learning
differentiate
łamać
start learning
infringe
attorney at law
start learning
attorney at law
prawo handlowe
start learning
commercial law
prawo organizacjach dobroczynnych
start learning
charity law
uwierzytelniona kopia dokumentu
start learning
probate
dokument pozwalający na podjęcie pracy
start learning
work permit
przyjęcia
start learning
admissions
wydalenia
start learning
exlusions
prawo oświatowe
start learning
education law
ocena, oszacowanie
start learning
assessment
importować dobra do kraju
start learning
import goods into the country
prywatna praktyka
start learning
sole practice
prawo upadłościowe
start learning
insolvency law
kancelaria adwokacka
start learning
barrister's chambers
aplikant radcowski
start learning
trainee solicitor
rozprawa
start learning
court hearing
odpowiedni, spełniający warunki
start learning
eligible
zestawienie miesięczne
start learning
monthly statement
honorarium
start learning
fee
wypłacać
start learning
withdraw
wpłacać pieniądze
start learning
deposit money
wystawić
start learning
issue
rachunek oszczędnościowy
start learning
a savings account
bankomat
start learning
ATM mashine / cashpoint
uprawomocnić coś
start learning
Validate something
przychód
start learning
income
dochód przed podatkiem
start learning
pretax income
zlecenie stałe
start learning
a standing order
wydatki
start learning
outgoings
historia kredytowa
start learning
Credit history
pożyczkobiorca
start learning
borrower
pożyczkodawca
start learning
lender
raty
start learning
installment
zaległości
start learning
arrears
gromadzić się, przyrastać
start learning
accrue
fall into arreas
start learning
fall into arreas
dołączyc coś
start learning
enclose
nieoprocentowane
start learning
interest-free
cel pożyczki
start learning
purpose of the loan
wysokość pożyczki
start learning
loan amount
okres spłaty
start learning
repayment period
dzieci pozostające na utrzymaniu
start learning
dependent children
wniosek wspólny
start learning
joint application
zalegać z płatnością
start learning
to be in default
zaległa kwota
start learning
outstanding amount
zobligowany
start learning
obliged
bezwarunkowo
start learning
unconditionally
odmienny, odróżniający się
start learning
distinguishable
motywy rozstrzygnięcia
start learning
ratio decidendi
uwaga mimochodem, opinia incydentalna
start learning
obiter dictum
usystematyzowany zbiór praw
start learning
a body of laws
ogłoszenie wyroku
start learning
pronouncement
wygasnąć
start learning
to lapse
zobowiązanie się do powstrzymania się od czegoś w przyszłości
start learning
forbearance
klauzula poufności
start learning
non disclosure clause
umowa w formie urzedowej
start learning
contract under seal / deed
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to contract
darowizna
start learning
donation
zgoda
start learning
consent
umowa zakończona
start learning
discharged contract
strata bezpośrednia
start learning
Direct loss
strata pośrednia
start learning
consequential loss
uchylić
start learning
overrule
przejść przez jakiś etap
start learning
go through some stagepass through a stage
dostarczenie usługi
start learning
provision
jednostronna umowa
start learning
unbilateral contract
dwustronna umowa
start learning
bilateral contract
premia
start learning
bonus
małżonek
start learning
spouse
praca administracyjna
start learning
admin work
praca na część etatu
start learning
part-time job
kasa sklepowa
start learning
till
procedura dyscyplinarna
start learning
disciplinary procedure
emerytura stanowa
start learning
state pension
sprzeniewierzenie się etyce zawodowej
start learning
proffessional misconduct
rażące wykroczenie służbowe
start learning
gross misconduct
praca prawnika niezwiązana ze sporem
start learning
non-contentious work
potrącić część płacy
start learning
dock pay
być zwolnionym ze skutkiem natychmiastowym
start learning
be dismissed summarily (summary dismissal)
wolne stanowisko
start learning
vacant position
ustawowy
start learning
statutory
uprawnienie do urlopu
start learning
holiday entitlement
uprawnienie do L4
start learning
sick pay entitlement
adres korespondencyjny
start learning
Address for notices to be served
niekorzystnie
start learning
adversely
stwierdzenie przez sąd niewypłacalności
start learning
bankruptcy order
lżejsze naruszenie
start learning
minor breach
poważne naruszenie
start learning
material breach
ponieść uraz
start learning
sustain injury
zamiast
start learning
instead of, in lieu of
naruszenie
start learning
trespass
zniesławienie pisemne
start learning
libel
zniesławienie w mowie
start learning
slander
zadośuczynienie
start learning
redress
poniesione
start learning
incurred
umowa pozasądowa
start learning
out of court settlement
przyznać odszkodowanie
start learning
to award damages
utrata zarobków
start learning
loss of earnings
odpowiedzialność deliktowa
start learning
tortious liability
popełnić delikt
start learning
commit a tort
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
start learning
strict liability
jednoczesna odpowiedzialność
start learning
cocurrent liability
szpital
start learning
infirmary
zaniedbać
start learning
neglect
producent
start learning
manufacturer
rodzaje deliktów
start learning
heads of tort
sposób
start learning
manner
ze strony kogoś
start learning
on the part of
zaopatrywać w coś
start learning
to procure
umowa na zaopatrzenie
start learning
procurement contract
arbitraż
start learning
arbitration
odsetki od
start learning
interest on
przewoźnik
start learning
carrier
niezwłocznie
start learning
forthwith
załącznik
start learning
a schedule
punkt umowy
start learning
section, paragraph, article, clause
doręczyć komuś wypowiedzenie
start learning
to serve a notice
kupić, nabyć
start learning
purchase
pracownik
start learning
servant
podmiot
start learning
corporate entity
podmiot prawny
start learning
legal entity
zamówienia publiczne
start learning
procurement contract
aktualizowany
start learning
reviewed
zapytać
start learning
enquire
Międzynarodowe Reguły Handlu
start learning
INCOTERMS
być wiążącym dla
start learning
be binding upon
dotrzymywać umowy
start learning
to keep to an agreement
być na pokładzie statku
start learning
be on board a ship
działać przez przedstawiciela
start learning
act through an agent

You must sign in to write a comment