language difficulties

 0    27 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Bạn có nói tiếng Anh không?
start learning
Can you speak English?
Có ai nói tiếng Anh không?
start learning
Does anyone speak English?
Bạn hiểu không?
start learning
Do you understand?
tôi không hiểu
start learning
I do not understand
tôi nói tiếng Anh được
start learning
I can speak English
tôi không biết nói tiếng việt
start learning
I can not speak Vietnamese
xin lỗi?
start learning
sorry?
ma
Tôi thề tôi đã thấy ma!
start learning
ghost
I swear I've seen a ghost!
start learning
cheek
start learning
but
mạ
start learning
rice seedling
mả
start learning
tomb
start learning
horse
la
start learning
to cry
start learning
to be
start learning
leave
lạ
start learning
very tired
lả
start learning
pure
Hành vi của anh ta dường như rất lạ với tôi.
start learning
strange
His behaviour seems very strange to me.
tôi nói một ít thôi
start learning
I speak a little
Tôi muốn tắp nói tiếng Việt
start learning
I want to speak Vietnamese
thôi có nhĩa gì?
start learning
what does thoi mean?
phát ảm từ này như thế nào?
start learning
How to pronounce this word?
Viết từ Hà Nội như thế nào?
start learning
How to write from Hanoi?
Bạn có thể lập lại được không?
start learning
Can you repeat it?
bạn có thể nói chậm hơn được không?
start learning
can you speak more slowly?
bạn có thể viết ra được không?
start learning
can you write it down

You must sign in to write a comment