łacina paremie ił 16-30

 0    15 flashcards    ddusik24
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
CONTRACTUS AB INITIO VOLUNTATIS EST, EX POST FACTO NECESSITATIS.
start learning
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale jego wykonanie przymusowe. - (art. 353 KC) - Zawarcie umowy pomiędzy stronami ma charakter dobrowolny, jednak po podpisaniu jej na stronach spoczywa obowiązek spełniania zawartych w niej ustaleń.
CONVENTIO OMNIS INTELLEGITUR REBUS SIC STANTIBUS / REBUS SIC STANTIBUS OMNIS PROMISSIO INTELLEGITUR.
start learning
Każda umowa jest pojmowana jako obowiązująca tylko w danych, oznaczonych warunkach. - Umowy zawarte pomiędzy stronami są ważne tylko w warunkach określonych przez nią samą – nie można wnioskować o usługi/należności nie objęte umową.
CRIMINA MORTE EXTINGUUNTUR
start learning
Przestępstwa ulegają wymazaniu przez śmierć sprawcy. - (art. 17 §1 KPK) - Po śmierci sprawcy nie osądza się go za popełnione przestępstwa, a trwające postępowania zostają umorzone.
DIES INTERPELAT PRO HOMINE
start learning
Termin wzywa za człowieka – (art. 476 KC) - terminy ustawowe są obowiązujące bez powiadomienia z urzędu – należność staje się zawsze wymagalna w tej sytuacji. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje popadnięcie w zwłokę.
DOLUS NON PRAESUMITUR.
start learning
Złego zamiaru nie domniemuje się – w razie wątpliwości co do intencji sprawcy, przyjmuje się tylko i wyłącznie działanie w dobrej wierze.
DOLUS SEMPER PRAESTATUR.
start learning
Za podstęp zawsze się odpowiada. - W przypadku świadomego stosowania podstępu odpowiada się zawsze za konsekwencje z niego wynikające (np. złamanie prawa).
DURA LEX, SED LEX
start learning
Twarde prawo, ale prawo – Niezależnie od tego, jak brutalne konsekwencje niesie ze sobą prawo, jest ono obowiązujące i nie można się od niego odwołać na tej postawie.
EI INCUMBIT PROBATIO QUI DICIT NON QUI NEGAT
start learning
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym co zaprzecza. - To oskarżający musi udowodnić winę pozwanego za pomocą wszelakich dowodów (świadkowie, dowody rzeczowe etc.) - art. 6 KC
24. EIUS EST TOLLERE LEGEM, CUIUS EST CONDERE.
start learning
Ten może uchylić ustawy co może je uchwalać. - Paremia ta nawiązuje do podstawowej zasady odnoszącej się do prawodawcy, mówiącej o tym, że jedynie prawodawca może uchylić wprowadzoną ustawę lub zastąpić ją jej nowelizacją (poza trybem per deseducato
ET NON FACERE, FACERE EST.
start learning
Powstrzymanie się od działania jest także działaniem. - (art. 353 §2 KC) – Sentencja dotyczy świadczenia, które może polegać nie tylko na działaniu, ale także na zaniechaniu (tj. powstrzymaniu się od działania) – o świadczenie zaniechania wierzyciel moż
GENUS PERIRE NON CENSETUR
start learning
Uważa się że gatunek nie ginie. - (art. 357 i 479 KC) - Rzymianie dzielili rzeczy na specyficzne i rzeczowe (gatunkowe). Powodowało to ich specyficzny podział przy sprzedaży/kupnie. W przypadku rzeczy gatunkowych jakiekolwiek niedotrzymanie umowy pro
HEREDITAS EST SUCCESSIO IN UNIVERSUM IUS, QUOD DEFUNCTUS HABUERIT.
start learning
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw, jakie posiadał zmarły. - (art. 922 KC) - Osoba dziedzicząca po przedstawieniu testamentu ma pełnię praw, jeśli chodzi o dysponowanie dobrami jej zapisanymi, a także uprawnieniami, które odziedziczyła po zmarłym.
HEREDITAS VIVENTIS NON DATUR.
start learning
Nie przyznaje się spadku po żyjącym. - Zrealizowanie testamentu następuje dopiero po śmierci ustalającego testament – nie można wnioskować o podział spadku, gdy spadkodawca wciąż żyje.
HOMINUM CAUSA OMNE IUS CONSTITUTUM SIT.
start learning
Wszelkie prawo powinno być ustanawiane ze względu na (prawa) człowieka. - prawo jest ustanawiane dla ogółu obywateli, a nie w celu realizacji interesów wybranej jednostki.
IN QUOD INTEREST NON SOLUM EX DAMNO DATO CONSTAT, SED ETIAM EX LUCRO CESSANTE.
start learning
Przy szacowaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzoną szkodę, lecz także utracony zysk. - (art. 361 KC) - Przy określaniu wysokości nawiązki, jaka jest należna pokrzywdzonemu oprócz samej szkody należy wziąć również pod uwa

You must sign in to write a comment