Koniec dnia (higienia, sen)

 0    56 flashcards    sylia123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
. Bathroom talk, body parts
start learning
, Dyskusja łazienka, części ciała
potty = small toilet (not connected to plumbing) that small children use
start learning
nocnik = mała toaleta (nie jest podłączony do kanalizacji), że małe dzieci korzystają
pee = peepee = number one = urine
start learning
siusiu = peepee = numer jeden = moczu
poop = number two = solid excrement
start learning
kupa = numer dwa = stałe odchody
to potty/toilet train a child – to teach a child to use a potty or toilet
start learning
do nocnika / WC trenować dziecko - nauczyć dziecko korzystania z nocnika lub toalety
to pass gas = the polite way for children and parents to describe flatulence (“fart” or “to fart” is rude, although it is used sometimes within a family)
start learning
przejść gazu = uprzejmy sposób dla dzieci i rodziców, aby opisać wzdęcia ("fart" lub "Fart" jest niegrzeczny, choć jest ona wykorzystywana czasem w rodzinie)
“Bottom” is the most polite way to refer to the part people sit on. “Butt” is less polite but often used within a family.
start learning
"Dół" jest najbardziej uprzejmy sposób, aby odnieść się do części osób siedzieć na. "Butt" jest mniej uprzejmy, ale często używane w rodzinie.
“P.U.” is usually what children say when something smells bad.
start learning
"PU" jest zwykle to, co dzieci mówią, kiedy coś brzydko pachnie.
snot = yucky stuff coming out of nose
start learning
smark = rzeczy ohydne wychodzi z nosa
“Ew, gross!” / “Yuck!”/ “How rude!” (Means someone is being disgusting.)
start learning
"Ew brutto!" / "Fuj!" / "Jak niegrzeczny!" (Czyli ktoś jest obrzydliwe.)
yucky = disgusting
start learning
ohydne = obrzydliwe
toilet paper
start learning
toilet paper in English
papier toaletowy
Sentences:
start learning
Zdania:
Do you need to go potty?
start learning
Czy trzeba iść nocnika?
I have to go pee./ I need to pee. (Urination)
start learning
Muszę iść siusiu. / Muszę się wysikać. (Oddawania moczu)
I have to go poop./ I need to poop.
start learning
Muszę iść kupy. / Muszę rufie.
As children get older, they won’t say “I need to poop/pee.” anymore, just: "I need to go to the bathroom." Or “I need to use the restroom.” In school this is what they’d say, for example, to the teacher.
start learning
Gdy dzieci podrosną, nie powie "Muszę rufa / siusiu." Więcej, tylko: "Muszę iść do łazienki." Lub "muszę skorzystać z toalety." W szkole jest to, co oni mówią, na przykład, do nauczyciela.
Don’t unroll the toilet paper.
start learning
Nie odwijać papier toaletowy.
You unrolled the toilet paper again!
start learning
Ty rozwinął papier toaletowy ponownie!
You've been playing with the toilet paper, and I told you many times not to do that!
start learning
Byłaś gry z papieru toaletowego, a ja mówiłem wiele razy, by tego nie robić!
Don’t use too much toilet paper.
start learning
Nie używaj zbyt dużo papieru toaletowego.
To flush the toilet
start learning
Do spłukiwania toalety
Don’t put anything but toilet paper in the toilet!
start learning
Nie wpisuj nic, ale papier toaletowy w WC!
“Don’t pick your nose.”/ “Don’t stick your fingers in your nose!” adults say this very often to children.
start learning
"Nie należy wybrać swój nos." / "Nie dotykaj palcami w nosie!" Dorośli powiedzieć bardzo często dzieci.
“Poop is smelly/stinky, so we need to flush the toilet."
start learning
"Poop jest śmierdzący / śmierdzący, więc musimy spłukiwania toalety."
"Poop and pee have lots of germs in them, so we need to wash our hands every time after we go potty."
start learning
"Poop i siusiu mają wiele zarazków w nich, więc musimy się umyć nasze ręce za każdym razem po idziemy nocnik."
Wipe your bottom.
start learning
Przetrzyj pośladków.
20. Bath time, washing up, hygiene
start learning
20. Czas na kąpiel, mycie się, higiena
Vocabulary:
start learning
Słownictwo:
tissue paper = kleenex (a brand name) = disposable paper used for wiping the nose
start learning
bibułka = kleenex (marka) = jednorazowy papier używany do wycierania nosa
towel rack = the bar you hang towels on
start learning
wieszak na ręczniki = bar powiesić ręczniki na
tub = short for bathtub
start learning
wanna = skrót wanną
bathmat = could refer to either a rubber mat placed inside a tub to prevent slipping, or to a towel
start learning
like mat outside the tub for stepping on when exiting the tub
washcloth
start learning
small towel for cleaning the face
Your hands are sticky.
start learning
Twoje ręce są lepkie.
Please don’t touch the furniture with sticky hands.
start learning
Proszę nie dotykać meble lepkie ręce.
Wash them immediately!
start learning
Należy je natychmiast!
Don’t drink from other people’s cups, you’ll catch their germs.
start learning
Nie pić z filiżanki innych ludzi, złapiesz ich zarazki.
Don’t put your fingers into that food.
start learning
Nie wkładać palców w tym żywności.
You have to wash your hands with soap after you poop.
start learning
Trzeba myć ręce wodą z mydłem po rufie.
Poop has lots of germs that could make you sick.
start learning
Rufa ma wiele zarazków, które mogą powodować nudności.
It’s no big deal if you get water in your eyes.
start learning
To nic wielkiego, jeśli się wody w twoich oczach.
You need to wash your hair or it will start to smell.
start learning
Trzeba umyć włosy lub zacznie pachnieć.
If you never take a bath, other children won’t want to play with you.
start learning
Jeśli nigdy nie kąpać, inne dzieci nie chcą grać z tobą.
If you stay in that bathtub any longer, you’ll shrivel up into a prune. (Just a colorful way to tell a child that they’ve been playing in the tub long enough.)
start learning
Jeśli pobyt w wannie dłużej, będziesz wysychają w suszonych śliwek. (Wystarczy kolorowy sposób powiedzieć dziecku, że już gra w wannie wystarczająco długo.)
Don’t track mud all over the house.
start learning
Nie śledzić błota w całym domu.
What a mess you've made!
start learning
Co bałagan zrobiłeś!
Look at the mess you've made!
start learning
Spójrz na ten bałagan już wykonane!
Look at this mess!
start learning
Spójrz na ten bałagan!
You got your clothes all dirty!
start learning
Masz ubrania brudne!
21. Bed
start learning
time:
It’s time to go sleepy
start learning
bye.
Nightie
start learning
night, sleep tight.
Sweet dreams.
start learning
Słodkich snów.
The land of dreams awaits you.
start learning
Kraina marzeń czeka na Ciebie.
Maybe the Tooth Fairy will come tonight. (When children lose a tooth, they’re supposed to put it under the pillow, the Tooth Fairy comes during the night, takes the tooth and leaves something like a coin or whatever)
start learning
Może Tooth Fairy przyjdzie dziś wieczorem. (Gdy dziecko straci ząb, to powinniśmy umieścić go pod poduszkę, Tooth Fairy przychodzi w nocy, ma ząb i pozostawia coś jak monety lub cokolwiek)

You must sign in to write a comment