Kodeks spółek handlowych

 0    69 flashcards    threeblackcats
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ustawa kodeks spółek handlowych
start learning
The Code of Commercial Companies Act
przepisy ogólne
start learning
general provisions
przepisy współne
start learning
common provisions
tworzenie (spółek)
start learning
establishment
rozwiązywanie (spółek)
start learning
winding-up
łączenie (spółek)
start learning
merger
spółki handlowe
start learning
commercial companies
spółka jawna
start learning
registered partnership
spółka partnerska
start learning
professional partnership
spółka komandytowa
start learning
limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna
start learning
limited joint-stock partnership
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
Kodeks cywiliny
start learning
the Civil Code
właściwość (natura) stosunku prawnego
start learning
the nature of the legal relationship
przez umowę spółki handlowej (poprzez jej podpisanie)
start learning
by executing the deed of a commerical company
wspólnicy ablo akconariusze
start learning
partners or shareholders
wniesienie wkładów
start learning
making contributions
umowa spółki (każdej poza akcyjną)
start learning
the articles of association of a company/ deed of a partnership
statut (ma go spółka akcyjna)
start learning
the statutues
spółka osobowa
start learning
partnership
spółka kapitałowa
start learning
company
spółka jednoosobowa
start learning
single-member company
spółka dominująca
start learning
dominant company or partnership
dysponować pośrednio lub bezpośredni wiekszością głosów
start learning
hold directly or indirectly a majority of votes
zgromadzenie wspólników
start learning
shareholders' meeting
walne zgromadzenie
start learning
general meeting
jako
start learning
in the capacity of
zastwanik
start learning
pledgee
użytkownik
start learning
usufructary
zarząd
start learning
management board
powoływać lub odwoływać
start learning
appoint or remove
spółdzielnia (spółdzielnia zależna)
start learning
co-operative (dependent co-operative)
rada nadzorcza
start learning
supervisory board
wywierać decydujący wpływ
start learning
exercise a controlling influence over
spółka powiązana
start learning
associated company
spółka publiczna
start learning
public company
w rozumieniu przepisów
start learning
within the meaning of the regulations on
publiczny obrót papierami wartościowymi
start learning
public trade in securities
instytucja finansowa
start learning
financial institution
fundusz inwestycyjny
start learning
investment fund
towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych
start learning
investment fund company or mutualfund company
narodowy fundusz inwestycyjny
start learning
national investment fund
zakład ubezpieczeń
start learning
insurance company
fundusz powierniczy
start learning
mutual fund
towarzystwo emerytalne
start learning
pension fund company
fundusz emerytalny lub dom maklerski
start learning
pension fund or a brokerage house
Organizacja Współpracy Gosspodarczej i Rozwoju (OEDC)
start learning
the Organisation for Economic Co-operation and Growth (EODC)
rejestr przedsiębiorców
start learning
register of entrepreneurs
głosy 'za','przeciw' lub 'wstrzymujące się'
start learning
votes 'in favour', 'against' or 'abstained'
oddane podczas głosowania
start learning
cast in a vote
bezwzględna większość głosów
start learning
absolute majority of votes
przepisy o rachunkowości
start learning
accounting regulations
akt założycielski (spółki)
start learning
deed of incorporation
sporządzić (akt)
start learning
execute
z uwzględnieniem przepisów
start learning
subject to regulations
sąd rejestrowy
start learning
registry court
ogłoszenie lub złożenie dokumentu w sądzie rejestrowym
start learning
announcing or filing a document with the registry court
Monitor Sądowy lub Gospodarczy
start learning
the Court and Economic Journal
chyba, że prawo stanowi inaczej
start learning
unless the law provides otherwise
zadarzenie podlegające obowiązkowi publikacji
start learning
event subject to the announcement obligation
w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia
start learning
within two weeks of the occurrence of the event
pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu
start learning
otherwise its voting right shall be suspended
nabycie lub wykonywanie prawa
start learning
acquisition or exercise of right
uchwała zgromadzenia wspólników
start learning
a resolution of the shareholders' meeting
powzięta z naruszeniem (uchwała)
start learning
adopted in violation of
spełniać wymogi kworum
start learning
meet the requirements of a quorum
stosunek zależności
start learning
dependency relationship
otrzymanie żądania
start learning
receipt of a request

You must sign in to write a comment