kodeks rodzinny cz.2

 0    142 flashcards    egryglewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
decisions on family matters
start learning
rozstrzyganie w sprawach rodziny
bring the matter to court
start learning
zwrócić się o roztrzygnięcie do sądu
hindrances to the marriage
start learning
okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
retain current surname
start learning
zachować dotychczasowe nazwisko
combine
start learning
połączyć
in connection with
start learning
w sprawie
repealed
start learning
uchylony
meeting the needs of the family
start learning
zaspokajanie potrzeb rodziny
earning capacity and assets
start learning
możliwości zarobkowe i majątkowe
contribute towards
start learning
przyczyniać się do
consist in
start learning
polegać
personal efforts
start learning
osobiste starania
common household
start learning
wspólne gospodarstwo domowe
garnishing remuneration
start learning
nakaz wypłaty wynagrodzenia
order
start learning
nakazać
receivables
start learning
należności
ordinary administrative matters
start learning
sprawy zwykłego zarządu
remain valid
start learning
zachować moc
cancel
start learning
uchylić
right to use a residence
start learning
uprawnienie do korzystania z mieszkania
household aricles
start learning
przedmioty urzadzenia domowego
temporary obstacle
start learning
przemijająca przeszkoda
act for
start learning
działać za
amounts due
start learning
przypadające należności
joint and several liability
start learning
solidarna odpowiedzialność
liabilities incurred
start learning
zobowiązania zaciagnięte
bears sole liability
start learning
jest odpowiedzialny tylko
towards
start learning
względem
effective
start learning
skuteczne
by operation of law
start learning
z mocy ustawy
joint property regime
start learning
wspólność majątkowa
statutory property regime
start learning
wspólność ustawowa
joint property
start learning
majątek wspólny
personal property
start learning
majątek osobisty
income from gainful activities
start learning
dochody z działalności zarobkowej
amounts collected in an account
start learning
środki zgromadzone na rachunku otwartym
employee pension fund
start learning
pracowniczy fundusz emerytalny
donation
start learning
darowizna
bequeather
start learning
spadkodawca
donor
start learning
darczyńca
rights that cannot be transferred
start learning
prawa nabywalne
be exercised
start learning
przysługiwać
damages
start learning
odszkodowania
trigger a health disorder
start learning
wywołanie rozstroju zdrowia
compensation for harm suffered
start learning
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
disability benefit
start learning
renta
earning ability
start learning
zdolność do pracy zarobkowej
debts
start learning
wierzytelności
industrial property rights
start learning
prawa własności przemysłowej
rights of a creator
start learning
prawa twórcy
elements
start learning
składniki
extension
start learning
rozszerzenie
ordinary household items
start learning
przedmioty zwykłego urządzenia domowego
statutory co-ownership
start learning
wspólność ustawowa
bequest
start learning
zapis
right of co-ownership
start learning
zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy
legal nature of co-ownership
start learning
charakter prawny wspólności
dispose of
start learning
rozporządzać
undertake to
start learning
zobowiązywać się do
management of joint property
start learning
zarząd majątkiem wspólnym
steps
start learning
czynności
preserve the property
start learning
zachowanie majątku
on-going operations
start learning
bieżące czynności
objections to activities exceeding ordinary management
start learning
sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd
object to
start learning
sprzeciwić się
intended by
start learning
zamierzona przez
perform the legal activity
start learning
dokonywać czynności prawnej
spousal consent
start learning
zgoda małżonka
disposal
start learning
zbycie
encumbrance
start learning
obciążenie
purchase of real estate
start learning
odpłatne nabycie nieruchomości
right of perpetual usufruct
start learning
użytkowanie wieczyste
exploitation
start learning
pobieranie użytków
property right
start learning
prawo rzeczowe
premises
start learning
lokal
tenancy of a farm
start learning
wydzierżawienie gospodarstwa rolnego
normally accepted
start learning
zwyczajowo przyjęte
confirm the agreement
start learning
potwierdzić umowę
without effect
start learning
bezskuteczny
protection of third parties
start learning
ochrona osób trzecich
acquire a right
start learning
nabywać prawo
relieved of an obligation
start learning
zwolniona od obowiązku
court-permitted substitution
start learning
zastępcze zezwolenie sądu
refuse consent
start learning
odmawiać zgody
grant permission
start learning
udzielać zezwolenia
the interest of the family
start learning
dobro rodziny
deprivation of management
start learning
pozbawienie zarządu
powers of a creditor
start learning
uprawnienia wierzyciela
take on an obligation
start learning
zaciągnąć zobowiązanie
satisfaction
start learning
zaspokojenie
benefits derived
start learning
korzyści uzyskane
claim
start learning
wierzytelność
conducting business
start learning
prowadzenie przedsiębiorstwo
limitation of rights
start learning
ograniczenie praw
claimant
start learning
wierzyciel
fall to
start learning
przypadać
estate
start learning
majątek
shares
start learning
udziały
heirs
start learning
spadkobiercy
the deceased
start learning
spadkodawca
ruling on separation
start learning
orzeczenie separacji
settlement
start learning
rozliczenie
repay expenses and expenditures
start learning
zwrócić wydatki i nakłady
assets bringing in an income
start learning
przedmioty majątkowe przynoszące dochód
reimbursement
start learning
zwrot
reference
start learning
odesłanie
inheritance of joint property
start learning
wspólność majątku spadkowego
agreement on marital property
start learning
umowy majątkowe małżeńskie
notarial deed
start learning
akt notarialny
establish a separation of property
start learning
ustanawiać rozdzielność majątkową
invoking an agreement against third parties
start learning
powołanie się na umowę wobec osób trzecich
agreement
start learning
umowa
conclusion
start learning
zawarcie
nature
start learning
rodzaj
subject to
start learning
z zachowaniem
expanding community property
start learning
rozszerzenie wspólności
claims for damages
start learning
wierzytelność z tytułu odszkodowanie
compensation for damage suffered
start learning
zadośćuczycnienia za doznaną krzywdę
unsatisfied
start learning
niewymagalne jeszcze
solely
start learning
wyłącznie
preclude the application
start learning
wyłącza zastosowania
self-management
start learning
samodzielny zarząd
gained possessions
start learning
dorobek
in exchange for
start learning
w zamian za
services rendered
start learning
usługi świadczone
investment
start learning
nakłady
settlement
start learning
rozliczenia
manner or rate of compensation
start learning
sposób lub wysokość wyrównania
in the event of death
start learning
w razie śmierci
court removal of the community of property
start learning
sądowe znieszenie wspólności
a writ of execution
start learning
tytuł wykonawczy
filing an action
start learning
wytoczenie powództwa
live apart
start learning
żyć w rozłączeniu
termination through legal incapacitation
start learning
ustanie przy ubezwłasnowolnieniu
by operation of law
start learning
z mocy prawa
uphold
start learning
utrzymać
recognition of death
start learning
uznanie za zmarłego
it is assumed
start learning
domniemywa się
conditions for divorce
start learning
przesłanki rozwodu
invalidated
start learning
unieważniony
irretrievable and complete breakdown of matrimonial life
start learning
zupełny i trwały rozpad pożycia
order the marriage dissolved by divorce
start learning
rozwiązać małżeństwo przez rozwód

You must sign in to write a comment