kodeks cywilny 1

 0    50 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przepisy wstępne
start learning
preliminary provisions
govern
start learning
regulować
stosunki cywilnoprawne
start learning
civil law relations
osoba fizyczna
start learning
natural person
osoba prawna
start learning
legal person
skreślony
start learning
deleted
ustawa nie ma mocy wstecznej
start learning
the statute shall not have retroactive effect
brzmienie
start learning
wording
cel
start learning
purpose
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
start learning
contrary to its social and economic purpose
zasady współżycia społecznego
start learning
principles of community coexistance
takie działanie
start learning
any such act
zaniechanie działania
start learning
refraining from acting
uprawniony
start learning
the entitled person
nie jest uważane za
start learning
shall not be treated as
wykonywanie prawa
start learning
the exercise of the right
ciężar udowodnienia faktu
start learning
the burden of proving a fact
spoczywa na osobie
start learning
shall lie with the person
wywodzić skutki prawne
start learning
assert legal consequences
uzależniać skutki prawne od
start learning
make legal consequences contingent on
dobra lub zła wiara
start learning
good or bad faith
istnienie
start learning
existance
domniemywa się
start learning
shall be presumed
osoby
start learning
persons
zdolność prawna
start learning
legal capacity
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity for juridical acts
od chwili urodzenia
start learning
from the moment of bearth
w razie...
start learning
where...
być pełnoletnim
start learning
attain majority
ukończyć 18 lat
start learning
reach eighteen years of age
zawrzeć małżeństwo
start learning
contract a marriage
małoletni
start learning
minor
utracić pełnoletność
start learning
lose the majority
unieważnić
start learning
invalidate
nabywa się
start learning
shall be aquired
nie ukończyły lat trzynastu
start learning
have not attained 13 years of age
ubezwłasnowolnione całkowicie
start learning
completely incapacitated
niedorozwój umysłowy
start learning
mental retardation
zaburzenia psychiczne
start learning
mental disorders
pijaństwo
start learning
alcoholism
narkomania
start learning
drug addiction
nie jest w stanie kontrolować swoim zachowaniem
start learning
is incapable of controlling his own behaviour
ustanowić opiekę
start learning
establish guardianship
jest pod opieką rodzicielską
start learning
is under parental authority
juridical act
start learning
czynność prawna
zawrzeć umowę
start learning
conclude a contract
drobne, bieżące sprawy życia codziennego
start learning
petty, current matters of everyday life
umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania
start learning
contract shall become valid upon its performance
pociąga za sobą
start learning
results in
rażące pokrzywdzenie
start learning
gross detriment

You must sign in to write a comment