kasia 26th Feb 2014

 0    45 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jest dwudziesty szósty lutego
start learning
it's the twenty sixth of February
kiedy się urodziłaś?
start learning
When were you born?
gdzie się urodziłeś?
start learning
where were you born?
Urodziłam się dziesiątego kwietnia.
start learning
I was born on the tenth of April.
Urodziłam się w Łowiczu.
start learning
I was born in Łowiczu.
Gdzie urodził się twój tata?
start learning
Where was your dad born?
Gdzie urodziła się twoja teściowa?
start learning
Where was your mother-in-law born?
Czy twoja teściowa urodziła się na Litwie?
start learning
Was your mother-in-law born in Lithuania?
Jego rodzice nie urodzili się w 1985.
start learning
His parents weren't born in nineteen eighty-five.
jaka ulga!
start learning
what a relief!
w międzyczasie
start learning
in the meantime
czy znasz odpowiedź?
start learning
do you know the answer?
dużymi literami
start learning
in capital letters
co zawsze robisz w piątek wieczorem?
start learning
what do you always do on Friday night?
jajecznica
start learning
scrambled eggs
Z czego słynie Litwa?
start learning
What is Lithuania famous FOR?
Nie mam nic przeciwko temu, żeby pojechać tam jeszcze raz.
start learning
I don't mind going there again.
Kto chodzi do kina dwa razy w tygodniu?
start learning
Who goES to the movies twice a week?
Kto zapomniał podlać kwiatki?
start learning
Who forgot to water the plants?
Kto mieszkał w Paryżu?
start learning
Who lived in Paris?
Kto mieszka w Berlinie?
start learning
Who lives in Berlin?
przeglądać strony internetowe
start learning
to browse the Net, to surf the Internet
Z kim ona mieszka?
start learning
Who does she live WITH?
Kto umarł trzy lata temu?
start learning
Who died three years ago?
Kto teraz słucha muzyki?
start learning
Who is listening to music now?
Kto cię lubi?
start learning
Who likes you?
Kto cię lubił?
start learning
Who liked you?
Kto tu mieszkał?
start learning
Who lived here?
Kto tu mieszka?
start learning
Who lives here?
Kogo lubisz?
start learning
Who do you like?
Kogo lubiłaś?
start learning
Who did you like?
Z kim mieszkałeś?
start learning
Who did you live WITH?
niezwykły
start learning
unusual
ona zarabia fortunę jako prawnik
start learning
she earns a fortune as a lawyer
opiekować się kimś
start learning
to look after someone
żywiciel rodziny
start learning
breadwinner
odziedziczyć
start learning
to inherit
oszczędzać coś na czarną godzinę
start learning
to save something FOR a rainy day
zamożny
start learning
wealthy
jestem spłukana.
start learning
I'm broke.
on jest spłukany i ma połamaną nogę
start learning
he is broke and has a broken leg
wydać pieniądze na coś
start learning
to blow / spend money ON something
wydawać, trwonić pieniądze
start learning
to spash out ON sth
posiadłość
start learning
mansion
ich posiadłość jest warta fortunę
start learning
their mansion is worth a fortune

You must sign in to write a comment