kartkówka 13.04

 0    60 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English
Answer English

enforceable
start learning
podlegający wykonaniu

oferent

oblat (adresat oferty)

consideration
start learning
świadczenie

legally sufficient
start learning
prawnie wystarczające

darowizna

skutkiem tego

acceptance
start learning
przyjęcie oferty

counter offer
start learning
kontroferta

rejection of an offer
start learning
odrzucenie, odmowa przyjęcia oferty

essential terms
start learning
istotne postanowienia umowy

subject matter
start learning
przedmiot świadczenia

indefinite contract
start learning
umowa niedoprecyzowana (niedookreślona)

instrument
start learning
pisemny dokument wywołujący skutki prawne

warunki

express contract
start learning
umowa wyraźna

implied contract
start learning
umowa dorozumiana

Statute of Frauds
start learning
ustawa o oszustwach (zakazanych praktykach)

real property
start learning
nieruchomości

contractual dispute
start learning
spór wynikający z umowy

zarzuty

formation of contract
start learning
powstanie umowy

illegality of the subject matter
start learning
bezprawność przedmiotu umowy

fraud in the inducement
start learning
oszustwo przy nakłanianiu

przymus

lack of legal capacity
start learning
brak zdolności do czynności prawnych

to attack the validity
start learning
podważyć

third-party beneficiary contract
start learning
umowa na rzecz osoby trzeciej

subsequently
start learning
następczo

assignment of rights
start learning
cesja praw

delegation of duties
start learning
przeniesienie obowiązków

cesjonariusz

przyjmujący obowiązki

acceleration
start learning
przyspieszona wymagalność

assignment
start learning
cesja

confidentiality
start learning
poufność

force majeure
start learning
siła wyższa

liquidated damages
start learning
odszkodowanie (kary) umowne

entire agreement
start learning
klauzula konsolidacyjna

severability
start learning
klauzula salwatoryjna

termination
start learning
rozwiązanie umowy

payment of costs
start learning
koszty

fuzja, scalenie

purchase price
start learning
cena zakupu

zmieniony, naruszony

credit standing
start learning
zdolność kredytowa (wypłacalność)

reasonable control
start learning
uzasadniona kontrola


subsidiary
start learning
poboczny

shareholders
start learning
akcjonariusze

zawarcie umowy

abstain from taking action
start learning
zaniechać działania

schedules and exhibits
start learning
załączniki i wzory pism

representations
start learning
oświadczenia

zapewnienia

zaniedbanie

prior written consent
start learning
wcześniejsza zgoda wyrażona na piśmie

uznane za, poczytane za

aktywa

to envisage in
start learning
przewidzieć


You must sign in to write a comment