JOWL (unit 6,7,8,9,10)

 0    166 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubezpieczenie ładunku
start learning
cargo insurance,
porozumenie
start learning
settlement,
claim
start learning
prawo,
klauzula
start learning
clause,
rekompensator
start learning
compensation,
polisa
start learning
coverage, policy
ochrona
start learning
protection,
urozmaicony
start learning
varying,
ilość potrącona (np. podatku)
start learning
deductible
obszerny
start learning
comprehensive
składka ubezpieczeniowa
start learning
premium,
ubezpieczenie
start learning
insurance
w przypadku
start learning
in case of,
strata
start learning
loss
pokryć
start learning
cover,
ponoszony
start learning
sustained
klauzura włączenie
start learning
exclusion clause,
odpowiedzialność
start learning
liability
wina
start learning
fault
bez względu na coś
start learning
regardless
złożyć (np. wniosek)
start learning
file
prośba, zapytanie
start learning
reguest
wydawać
start learning
paid out
nieruchomość
start learning
property
wygasać
start learning
expire
za granicą
start learning
overseas
wina
start learning
fault
sprzeczać się o coś
start learning
argue about
sprawdzać
start learning
look up
certyfikat ubezpieczenia
start learning
insurance certificate
świadectwo pochodzenia towarów
start learning
certificate of origin
konosament
start learning
bill of lading
faktura celna
start learning
customs invoice
specyfikacja towarów
start learning
packing list
instrukcja dla pracowników
start learning
employee manuel
mnogość, czegoś wiele
start learning
multidue
certyfikat oględzin
start learning
certificate of inspection
osoba trzecia
start learning
thirdy party
morski list przewozowy
start learning
airway bill
zgłoszenie towarów niebezpiecznych
start learning
dangerous goods declaration
faktura konsularna
start learning
consular invoice
list kredytowy
start learning
letter of credit
uzyskać
start learning
obtain
towarzyszyć
start learning
accompany
czysty konosament
start learning
clean bill of lading
nieczysty konosament
start learning
unclean bill of lading
niedokładny
start learning
inaccurate
kara
start learning
fine
konfiskata
start learning
confiscation
krajowy
start learning
domestic
ogłaszać
start learning
state
towar
start learning
merchandise
ilość
start learning
amount
wydawać
start learning
issue
łatwopalny
start learning
flammable
zadowolony
start learning
pleased
wypuścić
start learning
reveal
w trakcie przewozu
start learning
in transit
określać, ustalić
start learning
determine
wypełnić
start learning
fill out
uzasadnić
start learning
argue
spotkanie, wizyta
start learning
appointment
zatwierdzona
start learning
approved
co za ulga
start learning
That's a relief
współpraca
start learning
collaboration
pusty przewóz
start learning
deadhead leg
ładować
start learning
load
diagram
start learning
schemat
osoba planująca załądunek do transportu
start learning
load diagrammer
ręcznie rysowany
start learning
hand-drawn
użytkowanie, wykorzystanie
start learning
utilization
przynajmniej
start learning
at least
mieć sens
start learning
add up
ładunek samochodu
start learning
truckloads
wzmocnienie
start learning
consolidation
zgodność
start learning
compliance
optymalizacja kosztów
start learning
cost optimizion
nieoceniony
start learning
invaluable
wprowadzić
start learning
implement
ciągły ruch
start learning
continuous move
połączenie ładunków
start learning
load match
możliwości
start learning
opportunities
ocenić
start learning
assess
nagle
start learning
instantly
łatwy w użyciu
start learning
easy-to-use
klej
start learning
paste
majestatyczny
start learning
imperial
miarowy
start learning
metric
wieloraki
start learning
multiple
menu rozwijane
start learning
drop down menu
okres próbny
start learning
trial
ładunek zabrany w drodze powrotnej
start learning
backhaul
wydatki
start learning
expenses
oprogramowanie
start learning
software
reklamacja
start learning
advertised
połączenie
start learning
combing of
miejsce pochodzenia
start learning
point of origin
plan techniczny
start learning
layout
droga powrotna
start learning
return trip
zaangażować się w czymś
start learning
engage in
ukarać
start learning
fine
detalista
start learning
retailer
wspaniały, znakomity
start learning
terrific
(integrator ładunku? door to door?)
start learning
freight integrator
podwozie
start learning
belly hold
utrudnienie
start learning
impediment
przestrzeń lotnicza
start learning
airspace
lot
start learning
flight
transport domookrążny
start learning
door to door
zaangażowany
start learning
deducated
operator ładunku
start learning
cargo operator
specjalizować się w
start learning
to specialize in
skupiać się na
start learning
to focus
flota
start learning
fleet
dozwolony
start learning
permitted
usługi połączone
start learning
combination service
samolot
start learning
aircraft
zobowiązany
start learning
committed
przestrzegać
start learning
abide
lotnictwo
start learning
aviation
napotykać
start learning
to encount
spotkanie
start learning
encounter
niepogoda
start learning
inclement weather
podjąć wysiłek
start learning
to make an effort
zmienić trasę
start learning
reroute
wyłącznie
start learning
solely
dolna część
start learning
underside
warty czegoś
start learning
worth
być w stanie coś zrobić
start learning
to be capable to do sth
przeszkoda
start learning
an obstacle
postęp
start learning
advance
kwas
start learning
acid
kołpak
start learning
hubcab
o ile...(coś się nie wydarzy)
start learning
barring
rozumiany jako
start learning
construed as
ustawiony w sros
start learning
stacked
zawierać
start learning
contain
nieprzewidziany
start learning
unforseen
wagon kolejowy
start learning
boxcar
linia kolejowa, trakcja
start learning
track
lokomotywa
start learning
locomotive
platforma kolejowa
start learning
flat car
podwójny stos kontenerowy
start learning
double stack car
kolej
start learning
railway
zależeć od
start learning
depend on
przewóz na platformach
start learning
piggyback
morski
start learning
marine
przyczepa
start learning
trailer
okręt
start learning
vessel
przyczepiony
start learning
hitched
pozwalać na
start learning
allow for
rodzaj promu towarowego
start learning
roll-on-roll-off
toczyć na
start learning
roll into
wytaczać
start learning
roll off
stocznia kolejowa
start learning
rail yards
udogodnienie
start learning
convenience
podążać
start learning
lead
pociąg marszrutowy (bezpośredni)
start learning
until trains
montowany
start learning
assembled
ochłodzony
start learning
refrigerated
para
start learning
steam
na wystawie
start learning
on display
kierować się do
start learning
head for
zlecać
start learning
advocate
przekraczający kraj
start learning
cross-country
w porę
start learning
timely

You must sign in to write a comment