Groovy Greeks

 0    100 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Groovy Greeks
start learning
báječní Řekové
popplecrump
start learning
popplecrump
top dog (informal)
start learning
nejlepší pes (neformální)
sparta becomes top dog
start learning
sparta se stává nejlepším psem
stomach bow
start learning
žaludek luk
Mycenaean people
start learning
Mykénští lidé
drought and famine
start learning
sucho a hladomor
but this book is a horrible history and this story has a PG rating
start learning
ale tato kniha je hrozná historie a tento příběh má hodnocení PG
never mind daft questions
start learning
nevadí vám otázky
you great greedy lummock
start learning
skvělá chamtivá lummocka
the great God growled
start learning
zavrčel velký Bůh
Cronos said smugly
start learning
Řekl Cronos samolibě
Mrs Cronos was getting fed up with his gruesome guzzling.
start learning
Paní Cronosová už byla dost strašlivá.
she smirked
start learning
usmála se
in the cot
start learning
v postýlce
the head God said, squinting at the boulder
start learning
hlava Bůh řekl a mžourala po balvanu
mrs Cronos mumbled
start learning
paní Cronos zamumlala
mrs Cronos sniffed
start learning
paní Cronosová čichala
Cronos gave a heavenly heave and threw up not just his stony snack, but all the other baby gods as well
start learning
Cronos dal nebeský úder a hodil nejen jeho kamennou svačinu, ale také všechny ostatní bohy dítěte
Thunderbolt
start learning
Blesk
that's why he sulked and went stomping around, whipping up the seas with a fork and creating storms.
start learning
to je důvod, proč se trucoval a šel po boku, bičoval po moři vidličkou a vytvářel bouře.
what a stirrer
start learning
jaké míchadlo
his young lieutenant mumbled
start learning
jeho mladý poručík zamumlal
Charidemus glared at him
start learning
Charidemus se na něj zadíval
the lieutenant opened the flap and said: enter, friend
start learning
poručík otevřel klapku a řekl: vstoupit, příteli
general Charidemus peered at the prisoner
start learning
generál Charidemus hleděl na vězně
he strode out
start learning
vyšel ven
he was a wiry man
start learning
byl to drsný muž
the prisoner squirmed in his cushion
start learning
vězeň se zavrtěl ve svém polštáři
Charidemus slid the sword into his belt
start learning
Charidemus zasunul meč do opasku
dusty ditch
start learning
prašná příkop
winches
start learning
navijáky
the Greeks trotted down the stairs to their positions while the general and his Lieutenant turned the winches that opened the gates
start learning
Řekové šlapali po schodech dolů na své místo, zatímco generál a jeho poručík otočili navijáky, které otevřely brány
from the darkest shadow of the Trojans street a small man gave a grim smile as he sat astride his horse
start learning
z nejtemnějšího stínu trójských koní se malý muž zachmuřeně usmál, když seděl obkročmo na svém koni
quoits
start learning
kroužky
throwing quoits and javelins
start learning
házení quoits a oštěpů
children slept on rushes that they gathered from the river banks theselves.
start learning
děti spaly na spěchech, které shromáždily z břehů řeky.
if they were cold in winter then they mixed a few thistles in with reeds, the prickling gave them a feeling of warmth
start learning
pokud byli v zimě chladní, pak smíchali pár bodláků s rákosím, bodání jim dávalo pocit tepla
and when it is clean works it supple with his fingers
start learning
a když je to čisté, funguje to pružně prsty
he hangs these trophies on the bridle of his horse
start learning
tyto trofeje zavěsí na uzdu svého koně
it is better to be a dead hero than a live whinger
start learning
je lepší být mrtvým hrdinou než živým šlehem
the spooky spartan
start learning
strašidelný spartán
horrible hemlock
start learning
hrozný bolehlav
he thought the Greeks would be a pushover
start learning
myslel si, že Řekové budou hračka
xerxes was cross
start learning
xerxes byl naštvaný
sacrilege
start learning
svatokrádež
Alcibiades was charged with sacrilege
start learning
Alcibiades byl obviněn ze svatokrádeže
then there was a small hitch in Phillip's plan, he died
start learning
pak došlo k malému závěsu v Phillipově plánu, zemřel
he sulked
start learning
zamračil se
the woman seethed
start learning
žena viděla
trance
start learning
vytržení
he heard the dog yelping
start learning
zaslechl, jak pes křičí
don't touch a white cockerel
start learning
nedotýkejte se bílého kohouta
all I did was ask him to help me unload these white cockerals
start learning
jediné, co jsem udělal, bylo požádat ho, aby mi pomohl vyložit tyto bílé kormidla
the clanking of chains
start learning
řev řetězů
matted
start learning
matný
his beard was long and matted
start learning
jeho vousy byly dlouhé a matné
he shook his shackles
start learning
potřásl se okovy
spook
start learning
strašidlo
the place was shunned
start learning
místo bylo vyhýbáno
my slave will thump your slave
start learning
můj otrok buší tvého otroka
oh no soggy celery
start learning
oh žádný mokrý celer
old doc hippo was a bit of a whinger
start learning
starý doktor hroch byl trochu šlehačkou
snot
start learning
sopel
he was much more grasping and cruel
start learning
byl mnohem chytřejší a krutější
he fell ill with dropsy
start learning
onemocněl vodnatelností
how do you make a drought out of rainy weather?
start learning
jak si vydělat sucho z deštivého počasí?
manure
start learning
hnůj
the dying lurched around the streets
start learning
umírající se kráčel ulicemi
Captain Kirk of the Starship Enterprise also popped back to Troy in an episode of Star Trek
start learning
Kapitán Kirk z hvězdné lodi Enterprise také vyskočil zpět k Troyovi v epizodě Star Trek
quoit-throwing
start learning
házení Kroužku
Grove
start learning
Háj
gouging out the eyes
start learning
vykukující oči
harmless little fisticiffs
start learning
neškodné malé fistry
he sneered
start learning
ušklíbl se
he lunged forward
start learning
vykročil vpřed
he flicked a fist at the champion's head
start learning
hodil pěstí do hlavy šampiona
big Damoxenos lumbering round
start learning
velké Damoxenos řezivo kolo
you go first, wimp
start learning
jdete první, wimp
he jabbed again
start learning
bodl aga
while secretly tugging at the reins
start learning
zatímco tajně tahá za otěže
he stood up spitting cow dung
start learning
vstal a plival kravský trus
that's a bit like buying your mom a box of chocolates and scoffing them yourself
start learning
to je trochu jako koupit matku krabici čokolády a posměšovat je sami
black pudding
start learning
Černý pudink
thrushes
start learning
drozdů
Lupin flower seeds
start learning
Semena lupinového květu
the Spartans had a disgusting concoction called black broth
start learning
Sparťané měli nechutnou směs zvanou černý vývar
The Groovy Greek guzzler
start learning
prímovní řecký hulvát
it containsef some quirky bits of advice to eaters and to Cooks
start learning
obsahuje některé nepředvídatelné kousky rady pro jedlíky a kuchaře
sow
start learning
prasnice
while I would rather get my teth into the belly of a sow
start learning
zatímco bych raději strčil do břicha prasnice
bass ffish
start learning
basová ryba
hoops
start learning
obruče
they played Dice and knuckle bones
start learning
hráli kostky a klouby kostí
cloven-footed animals
start learning
čtyřnohá zvířata
piggyback
start learning
na zádech
wicket
start learning
branka
bodge-up at beneventum
start learning
bodge-up na beneventum
grub
start learning
grub
nasty nip
start learning
ošklivá štipka

You must sign in to write a comment