Glossary of legal terms

 0    117 flashcards    worker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Abscond
start learning
zbiec
Accessory
start learning
podżegacz, pomocnik
Accomplice
start learning
wspólnik
Acquit
start learning
uwolnić, uniewinnić
Acquittal
start learning
uniewinnienie
Adduced evidence
start learning
powoływany dowód
Adjourn
start learning
odroczyć
Adjourn a court hearing
start learning
odroczyć posiedzenie sądu
Adjudication
start learning
zasądzenie, wyrok, orzeczenie
Admissible evidence
start learning
dopuszczalny dowód
Adversary system
start learning
system kontradyktoryjny, skargowy
Sworn on aoth
start learning
złożony pod przysięga
Affiliation proceedings regarding maintenance
start learning
uznanie ojcostwa I zasądzenie alimentów
Affirm
start learning
potwierdzać, zapewniać
Aforethought
start learning
z premedytacją, rozmyślny
Malice aforethought
start learning
premedytacja
Alias
start learning
fałszywe imię, ksywa
Ancillary relief
start learning
dodatkowa ulga
Supplementary
start learning
dodatkowy
Subsidiary
start learning
dodatkwoy
Annul
start learning
anulować
Render void
start learning
uczynić nieważnym
Apprehension
start learning
ujęcie, zatrzymanie
Appropriation
start learning
zawłaszczenie, przywłaszczenie mienia
Arbitral decision
start learning
arbitralna decyzja
Arraign
start learning
oskarżać
Attempting a crime
start learning
próba popełnienia przestępstwa
Attestation clause
start learning
klauzula atestacyjna (zazwyczaj w testamencie oświadczenie testatora i świadków, że testament sporządzony poprawnie)
Autopsy
start learning
autopsja, sekcja zwłok
Award
start learning
decyzja arbitra, zasądzenie, przyznanie
Bail
start learning
kaucja
Bailee
start learning
osoba, której oddano na przechowanie, w depozyt
Balance of probabilities
start learning
odpowiednik beyond reasonable doubt w procedurze cywilnej
Bias
start learning
stronniczość
Pre-convinced
start learning
uprzedzony
Prejudice
start learning
uprzedzenie
Bond
start learning
kaucja w najmie
Acknowledgement
start learning
poświadczenie, potwierdzenie, przyjęcie do wiadomości
Booze bus
start learning
stacja alkomatowa
In one’s presence
start learning
w czyjejś obecnoci
Assault
start learning
napaść
Affray
start learning
zakłócenie porządku publicznego, bójka
Riot - zamieszki
start learning
Riot - zamieszki
Breathalyser
start learning
alkomat
Caution
start learning
ostrzeżenie
Caution card
start learning
karta z ostrzeżeniem
Children’s court
start learning
sąd opiekuńczy dla nieletnich
Aggrevating circumstances
start learning
okoliczności obciążające
Mitigating circumstances
start learning
okoliczności łagodzące
Extenuating circumstances
start learning
okoliczności oczyszczające
Circumstancial evidence
start learning
dowód pośredni, poszlaka
Citation
start learning
cytat
Assertion - twierdzenie
start learning
Twierdzenie - twierdzenie
Committee
start learning
komitet, komisja
Clerk of courts
start learning
służba urzędnicza w sądach
Collusion
start learning
porozumienie, zmowa
Committal proceedings
start learning
postępowanie przed komisją
Compellability
start learning
możliwość zastosowania przymusu
Conciliation
start learning
postępowanie pojednawcze
Criminal proceedings
start learning
postępowanie karne
Contact order
start learning
pozwolenie na widywanie dziecka przez rodzica, który nie ma władzy rodzicielskiej
Contempt of Court
start learning
obraza sądu
Contentious
start learning
sporny
Contingency
start learning
ewentualność
Await
start learning
oczekiwać
Corroboration
start learning
dalszy dowód, który potwierdza główny dowód
Counterclaim
start learning
roszczenie wzajemne
Courier of drugs
start learning
przemytnik narkotyków
Criminal law
start learning
prawo karne
Cross-examination
start learning
wypytywanie świadka powołanego przez stronę przeciwną celem ustalenia czy mówi prawdę
Affirm
start learning
potwierdzać, składać zapewnienie
custody
start learning
opieka, dozór, areszt
Decree - orzeczenie
start learning
Dekret - orzeczenie
Decree nisi
start learning
warunkowy wyrok w sprawie o rozwód
Deed poll
start learning
jednostronne oświadczenie o zmianie nazwiska
Default summons
start learning
wezwanie do zapłaty
Defence counsel
start learning
obrońca
Deponent
start learning
osoba, która sporządza affidavit
Deportation
start learning
deportacja
Deposition
start learning
zeznania
Disposition - dyspozycja
start learning
Usposobienie - dyspozycja
Bestowal
start learning
nadanie praw
Disqualification of a person to drive
start learning
zakaz prowadzenia pojazdów
Dock
start learning
ława oskarżonych
Double jeopardy
start learning
zasada, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo
Drink and drive
start learning
przestępstwo jazdy pod wpływem
Physical assault
start learning
fizyczna napaść
Duty lawyer services
start learning
obowiązkowe darmowe porady prawne
Easement
start learning
służebność gruntowa
Ejectment proceedings
start learning
postępowanie o eksmisję
Ejectment
start learning
eksmisja (też eviction)
Sewerage pipes
start learning
rury kanalizacyjne
Permit
start learning
pozwalać, zezwalać, pozwolenie, zezwolenie
Equitable charge
start learning
zabezpieczenie na nieruchomości podobne do mortgage
Eviction
start learning
eksmisja (też ejectment)
Examination in chief
start learning
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód (w przeciwieństwie do cross-...)
Re-examination
start learning
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód, ale po cross-examination
Ex gratia
start learning
na przykład (inaczej exempli gratia)
Hardship
start learning
niewygoda, trudność
nuptial
start learning
ślubny, małżeński
Exhibit
start learning
dowód rzeczowy, eksponat
Extortion
start learning
przestępstwo wymuszenia
Extradition
start learning
ekstradycja
Felony
start learning
zbrodnia, ciężkie przestępstwo
fiduciary
start learning
powierniczy
fingerprints
start learning
odciski palców
forensic evidence
start learning
dowód sądowy
forfeiture
start learning
grzywna, kara pieniężna; konfiskata
gaming
start learning
hazard
goalbreak
start learning
ucieczka z więzienia (inaczej jailbreak)
jailbreak
start learning
ucieczka z więzienia (inaczej goalbreak)
garnishment
start learning
przypozwanie osoby trzeciej albo zajęcie wierzytelności u trzecio dłużnika
garnishee
start learning
trzecio dłużnik
garnisher
start learning
wierzyciel zajmujący wierzytelność wobec trzeciodłużnika
good behavior certificate
start learning
zaświadczenie o niekaralności
guarantor
start learning
poręczyciel, gwarant
guardianship
start learning
kuratela

You must sign in to write a comment