Globalization, Demography

 0    78 flashcards    kulamarcelina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kraje rozwijające się;
start learning
developing countries
kraje słabo/mało rozwinięte;
start learning
less developed countries
uprzemysłowiony świat;
start learning
industrialized world
bogatsze narody/kraje;
start learning
richer nations
supermocarstwo;
start learning
superpower
globalna wioska;
start learning
the global village
globalna gospodarka;
start learning
global economy
globalny/światowy handel;
start learning
global trade
międzynarodowa współpraca;
start learning
international co-operation
lokalny/narodowy/krajowy;
start learning
local/national/domestic
wszechobecny;
start learning
ubiquitous = everywhere
uniwersalny;
start learning
universal
wielonarodowy;
start learning
multinational
konsumeryzm, konsumpcjonizm;
start learning
consumerism
współpracować;
start learning
to cooperate
integrować;
start learning
to integrate
wielostronne porozumienie wielostronna umowa;
start learning
multilateral agreement
jednostronny;
start learning
unilateral
postęp;
start learning
progress
rozwój;
start learning
development
poprawa, ulepszenie, rozwój;
start learning
improvement
protest - protest;
start learning
protest - protest;
demonstracja;
start learning
demonstration
krytycy;
start learning
critics of
debata;
start learning
debate
standaryzacja;
start learning
standardization
utrata tożsamości;
start learning
loss of identity
wykorzystywanie;
start learning
exploitation
suwerenność narodowa;
start learning
national sovereignty
zrównoważony rozwój;
start learning
sustainable development
korporacje transnarodowe;
start learning
transnational corporation
towar;
start learning
Commodity
rozpowszechniony;
start learning
widespread
standard życia;
start learning
standard of living
pułapka - pułapka;
start learning
trap - pułapka;
Słownictwo - demografia;
start learning
Vocabulary - Demography;
migracja;
start learning
migration
społeczeństwo;
start learning
society
surowy, nieopracowany;
start learning
crude
niemowlę;
start learning
infant
niedostatek;
start learning
scarcity
zatłoczenie;
start learning
overcrowding
bieda;
start learning
poverty
rozprzestrzenianie się chorób;
start learning
spreading of diseases
kontrola urodzeń;
start learning
birth control
rozwój powierzchni miejskich;
start learning
urbanization
zmiany klimatyczne;
start learning
climate change
gazy cieplarniane;
start learning
greenhouse gases
choroby układu oddechowego;
start learning
respiratory diseases
rejony nadbrzeżne;
start learning
coastal areas
powódź;
start learning
flood
uprzemysłowy;
start learning
industrialized
starzenie się społeczeństwa
start learning
population aging
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
polityka gospodarcza
start learning
economic policy
aktywności zawodowej
start learning
labor force participation
długość życia
start learning
life expectancy
wiek emerytalny
start learning
retirement age
wskaźnik urodzeń
start learning
birth rate
Struktura wiekowa
start learning
age structure
demografia
start learning
demography
schronisko
start learning
shelter
Prognoza ludności
start learning
population forecast
degradacja środowiska
start learning
degradation of environment
opieki zdrowotnej
start learning
health care
dobrobyt
start learning
welfare
System emerytalny
start learning
retirement system
luka na rynku pracy
start learning
a gap in the labour market
Topnienie polarnych czap lodowych
start learning
melting of polar ice caps
płodność
start learning
fertility
przeludnienie
start learning
overpopulation
głód / śmierć głodowa
start learning
starvation
dostatek
start learning
affluence
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid
prawa człowieka
start learning
human rights
przestępczość międzynarodowa
start learning
transnational crime
wojny religijne
start learning
religious wars
wojna domowa
start learning
civil war

You must sign in to write a comment