generation gap

 0    20 flashcards    beatak41
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Have you ever felt a generation gap with your friends?
start learning
Czy kiedykolwiek czułeś roznice pokoleniowe z przyjaciółmi?
How do you overcome the generation gap?
start learning
Jak można przezwyciężyć konflikt pokoleniowy?
When do you feel the generation gap the bridge?
start learning
Kiedy najbardziej czujesz roznice pokoleniowe
At what point in life does the generation gap seem to be the largest?
start learning
W którym momencie życia roznice pokolen wydają się być największe?
Some people think it is OK to marry a much older man but not a much older woman?
start learning
Niektórzy ludzie myślą, że jest OK, aby wyjść za dużo starszego mężczyznę, ale nie o wiele starsza kobieta?
Do you know a family where this is the case?
start learning
Czy znasz rodzinę, gdzie jest taki przypadek?
How many years difference causes a generation gap?
start learning
Ile lat różnicy powoduje roznice pokoleniowej?
What influences the styles values and interests of a generation?
start learning
Co wpływa na wartości style i zainteresowania danego pokolenia?
Are people from the "older" generation always more wise and correct in their ways of thinking and choices?
start learning
Czy ludzie "starszej" generacji zawsze sa mądrzejsi i poprawni w ich sposobie myślenia i wyborach?
What is an example of a time you and your friends / parents / relatives / grandparents had an argument or di Do you think it was related to generation gap?
start learning
Co to jest przykład czas Ciebie i Twoich znajomych / krewnych / rodzice /Czy myślisz, że to było związane z roznica pokoleniowaj?
What are some topics That people of different generations disagree on?
start learning
Jakie są zagadnienia, które roznia ludzi różnych pokoleń?
They say that each generation is about 10 years. Is it possible to "categorize" or "label"every generation (such as Generation X the Baby Boomers?
start learning
Mówią, że każde pokolenie ma około 10 lat. Czy można "kategoryzować" lub dac "etykiete" każdemu pokoleniu (jak wyżu demograficznego?
Which changes in traditional values ​​could Contribute to a generation gap?
start learning
Jakie zmiany tradycyjnych wartości może przyczynić się do roznicy pokoleniowej?
Why do new generations frequently blame the last generation for many problems they are facing?
start learning
Dlaczego nowe pokolenia często obwiniaja poprzednie generacjie za wiele problemów, przed którymi stoją?
Do you think you will experience a generation gap with your children? What are some differences in music, fashion, personality, mannerisms that are apparent when encountering a generation gap?
start learning
Czy myślisz, że będzie doświadczenie luki pokoleniowej ze swoimi dziećmi? Jakie są różnice w muzyce, modzie, osobowości, manierach, które są widoczne, gdy napotykają luki pokoleniowej?
How does a generation gap Affect interaction between two people?
start learning
W jaki sposób luka pokoleniowa wpływa na interakcje między dwojgiem ludzi?
What are some key signs That A generation gap is present?
start learning
What are some key signs that a generation gap is present?
How can a generation gap cause problems in the workplace / school / Relationships?
start learning
How can a generation gap cause problems in the workplace/School/ Relationships?
What causes this form of generation gaps?
start learning
Co powoduje tę formę roznicy generacji?
Can you see a generation gap between yourself and the younger generation? Concerning What is it?
start learning
Czy widzisz roznice pokoleniowe między soba i młodszymi pokolenami? Czego dotyczą tego

You must sign in to write a comment