General words and phrases v3

 0    27 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pojednać się, godzić się (po sprzeczce)
start learning
to reconcile, put up (after a quarrel)
poprawka, nowelizacja
Ta ustawa wymaga nowelizacji.
start learning
an amendment
This law requires an amendment.
być zgodny z konstytucja
start learning
be in line with the constitution
kontynuować, przejść dalej
Kontynuujmy naszą konferencję.
start learning
to proceede / continue
Let us proceed with our conference.
w trakcie
start learning
underway
pilna prośba
start learning
an urgent request
oferta przetargowa
start learning
oferta przetargowa in English
tender offer
gotowy, gotów, przygotowany
gotowy do wdrożenia
start learning
poised
poised to deploy
niekwestionowany (np. argument), niepodważalny (np. autorytet)
start learning
uncontested
wykonalny, możliwy, prawdopodobny
start learning
feasible / possible
grupa (podobny zestaw przedmiotów czy osób)
start learning
batch
zobowiązany, zobligowany (np. do zrobienia czegoś ze względu na prawo)
start learning
bound / obligated
buntownik, buntowniczka, powstaniec
start learning
insurgent / rebel
jednolity, zjednoczony, połączony
start learning
unified
doradczy (np. komitet, komisja)
Zespół doradczy
start learning
advisory (eg. the committee, the committee)
advisory team
odważny, śmiały
start learning
bold / brave
ośmielać, dodawać śmiałości, dopingować
Ośmielony jej uśmiechem, poprosił ją do tańca
start learning
emboldened
Emboldened by her smile, he asked her to dance.
nieograniczony, niekontrolowany
start learning
unrestricted
przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego
start learning
counterproductive
skaza, wada
start learning
flaw
dominujący
start learning
dominant
niebezpieczeństwo, zagrożenie
Zabójstwa może umieścić cały proces pokojowy w niebezpieczeństwie.
start learning
jeopardy / danger / threat
The killings could put the whole peace process in jeopardy.
zbrukany, zszargany
start learning
tarnished
blizna
start learning
a scar
upamiętniać
start learning
commemorate
rozbrajać, demontować
Chris zdemontował rower w ciągu pięciu minut.
start learning
disarm, dismantle
Chris dismantled the bike in five minutes.
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank, narazić na szwank
Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.
start learning
jeopardize / endanger
Soldiers jeopardize their lives in war.

You must sign in to write a comment