General words an phrases v1

 0    27 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projekt ustawy
Senator wprowadził ustawę, która zwiększy płacę minimalną.
start learning
bill
The senator introduced a bill that would increase the minimum wage.
łączyć, scalać, zlewać, zmieszać
Dwa z największych banków w Indonezji planują połączyć.
start learning
merge, fuse
Two of Indonesia’s top banks are planning to merge.
stawiać kogoś w sprzeczności
start learning
put someone at odds
odrzucać oskarżenia
start learning
dismiss accusations
zeznania (świadka w sądzie) świadectwo, dowód
W jego zeznaniach, zaprzeczył że firma zignorowała procedury bezpieczeństwa.
start learning
testimony
In his testimony, he denied that the company had ignored safety procedures.
przywilej, uprawnienie
Nie miał żadnych specjalnych przywilejów i był traktowany tak jak każdy inny więzień.
start learning
privilege
He had no special privileges and was treated just like every other prisoner.
przyspieszać coś, zwiększać coś
start learning
step up /accelerate/ improve something
rozciągać
Zawsze rozciągaj się, zanim zaczniesz ćwiczyć.
start learning
stretch
Always stretch before you start exercising.
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
ludobójstwo
Przywódcy wojskowi zostali oskarżeni o ludobójstwo.
start learning
genocide
The military leaders were accused of genocide
bombardowani przez reklamy
start learning
bombarded by ads
wywołać zdziwienie, poruszenie
start learning
rise an eyebrow
rozdrażniony, znudzony (czymś), mający dosyć
Mam jej naprawdę dosyć. Mam naprawdę dosyć pogody w Wielkiej Brytanii.
start learning
fed-up
I'm really fed up with her. I'm really fed up with the weather in Britain.
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
na przegranej pozycji (w niekorzystnej sytuacji)
start learning
at a disadvantageous position
pozostawia wiele do życzenia
start learning
leaves much to be desired
wlec (ciągnąć coś z trudem)
Marry udało się przeciągnąć stół do kuchni.
start learning
drag
Marry managed to drag the table into the kitchen.
odpowiednik (np. osoby, instytucji), kopia, duplikat
Urzędnicy belgijscy omawiają z ich francuskimi odpowiednikami sprawę imigrantów.
start learning
counterpart
Belgian officials discuss with their French counterparts case of immigrants.
zniekształcony (o obrazie, dźwięku), wykrzywiony
Obraz jest zniekształcony.
start learning
distorted
The image is distorted.
Medialny przekaz został od początku zniekształcony
start learning
The media coverage has been skewed from very beginning
nieugięty, nieustępliwy
bezlitosna walka z przestępczością
start learning
relentless
relentless fight against crime
skłonności samobójcze
start learning
suicidal tendencies
załadowany, wyładowany, obładowany, objuczony
Ciężarówka była w pełni obciążona
start learning
laden / loaded
The lorry was fully laden.
Centrum handlowe
start learning
Shopping mall
podskakiwać (o cenach), szybko rosnąć (o inflacji)
inflacja wzrosła szybko
start learning
skyrocket
skyrocketing inflation
stwierdzenie to jest sprzeczne z...
start learning
this finding runs counter to the...
niechętny
Dała niechętnie uśmiech.
start learning
reluctant / unwilling
She gave reluctant smile.

You must sign in to write a comment