FISZ. PITER. 01

 0    35 flashcards    misterkoko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Życie na zasiłku
Życie na zasiłku nie jest proste.
start learning
Live on social security
Living on social security isn't easy.
Otrzymywać emeryturę, rentę
Zostały mi mi jeszcze trzy lata do otrzymania emerytury.
start learning
Draw a pension
I've got three years to go before I draw my old-age pensin.
Wyjść z biedy i stać się bogatym
Jamesowi udało się wyjść z biedy i stał się bogaty.
start learning
Go from rags to riches
James managed to go from rags to riches.
Zamożny
Frank nie pochodzi z zamożnej rodziny, ale teraz jest bogaty.
start learning
Well-off
Frank didn, t come from a well-off family but he's rich now.
Koszty utrzymania
Ta decyzja podniesie koszty utrzymania w tej dzielnicy.
start learning
Cost of living
This decision will raise the cost of living in the neighbourhood.
Stał, ciągły wzrost
Wiele rodzin żyje w biedzie z powodu stałego wzrostu kosztów utrzymania.
start learning
Steady rise
Many families live in poverty because of the steady rise in the cost of living.
Żyć w biedzie
Musimy coś z tym zrobić. Nie zamierzam żyć w biedzie.
start learning
Live in poverty
We have do something about that. I'm not going to live in poverty.
Miesięczny dochód
Przeciętny miesięczny dochód w Polsce jest wciąż niższy niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej.
start learning
Monthly income
The average monthly income in Poland is still lower than in many other EU countries.
Otrzymać stypendium
Jessica otrzymała stypendium na studia w Cheltenham.
start learning
Be awarded a scholarship
Jessica was awarded a scholarship to study at Chaltenham Ladies Collage.
Spłacić hipotekę
Chcemy spłacić naszą hipotekę tak szybko, jak to możliwe.
start learning
Pay off a mortgage
We want to pay off our mortgage as soon as possible.
Z zyskiem
W przyszłym roku będą mogli sprzedać swoje mieszkanie z zyskiem.
start learning
At a profit
Next year they'll be able to sell their flat at a profit.
Zaciągnąć pożyczkę
Zaciągnęliśmy pożyczkę, żeby kupić mieszkanie.
start learning
Take out a loan
We took out a loan to buy a flat.
Dużo w coś zainwestować
Dużo zainwestowałem w nasz rodzinny biznes.
start learning
Invest heavily in sth
I invest heavily in our family business.
Być wartym fortunę
Ten naszyjnik musi być wart fortunę!
start learning
Be worth a fortune
This necklace must be worth a fortune!
Pozwolić sobie na kupno czegoś
Nie mogę sobie pozwolić na kupno tego samochodu. Jest za drogi.
start learning
Afford sth / to buy sth
I can't afford to buy that car. It's to expensive.
Bezwartościowy
Obraz okazał się zupełnie bezwartościowy.
start learning
Worthless
The painting turned out to be completely worthless.
Bezcenny
Bezcenny zbiór diamentów i rubinów zniknął z sejf bez śladu.
start learning
Priceless
The priceless collection of diamonds and ruies vanished without a trace from the safe.
Strasznie dużo
Wydaje mi się, że marnujesz strasznie dużo pieniędzy na drogie kosmetyki.
start learning
An awful lot
I think you're wasting an awful lot of money on expensive cosmetics.
Trwonić, marnować pieniądze
Roztrwonił wszystkie pieniądze swojego ojca.
start learning
Waste money
He wasted all of his father's money.
Ilość, suma pieniędzy
Na wakacjach wydaliśmy zdumiewającą ilość pieniędzy. Dużo większą niż zamierzaliśmy.
start learning
Amount of money
We spent an astonishing amount of money on holiday. Much more than we'd intended to.
Wypłacać, podejmować pieniądze
Jeśli posiadasz rachunek bieżacy, możesz wypłacać gotówkę z bankomatu.
start learning
Withdraw
If you have a current account, you can withdraw cash at a cash machine.
Otworzyć konto bankowe
Większość ludzi otwiera konto bankowe zanim zacznie zarabiać pieniądze.
start learning
Open a bank account
Most people open a bank account before they begin earning money.
Rachunek bieżący
Chciałbym otworzyć rachunek bieżący.
start learning
Current account
I'd like to open a current account.
Zaświadczać
Niniejszym zaświadczam się, że panna Anna Smith ukończyła kurs maszynopisania.
start learning
Certify
This is to certify that Miss Anna Smith has graduated from this typing course.
Zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
start learning
Oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
Rezygnować
Zrezygnował z funkcji po oskarżeniach o oszustwo i złe zarządzanie.
start learning
Resign
He resigned after allegations of fraud and mismanagement.
Emerytura
Zamierzam przejść na wcześniejszą emeryturę.
start learning
Retirement
I am going to take early retirement.
Pracować po godzinach, brać nadgodziny
Bierze tak wiele nadgodzin, jak tylko się da, żeby zarobić na nowy samochód.
start learning
Do overtime
He is doing as much overtime as possible to earn money for a new car.
Zabierać się (za coś)
Naprawdę musimy zabrać się znowu do pracy.
start learning
Get down to
We really have to get down to work again.
Sprostać wymaganiom
Kandydaci do tej pracy muszą sprostać surowym wymaganiom.
start learning
Meet reqirements
Candidates for this job must meet strict requirements.
Biuro pośrednictwa pracy
Nasze biuro pośrednictwa pracy rekrutuje pracowników do stałej i tymczasowej pracy biurowej.
start learning
Employment agency
Our employment agency recruits for permanent and office jobs.
Wskaźnik bezrobocia
Wskaźnik bezrobocia jest wysoki i trudno jest znaleźć stałą pracę.
start learning
Unemployment rate
The unemployment rate is high and it's difficult to find a steady job.
Zmniejszać podatek
Przed wyborami wszyscy kandydaci obiecywali zmniejszyć podatki.
start learning
Reduce tax
All of the candidates promised to reduce taxes before the election.
Cło
W zeszłym miesiącu wzrosło cło na używane samochody.
start learning
Customer duty
The customer duty on secondhand cars went up last month.
Brutto
Cena sprzedaży brutto zawiera podatki oraz zysk sprzedającego.
start learning
Gross
The gross selling price includes taxes as well as the vendor's margin.

You must sign in to write a comment