Finance phrases 2

 0    44 flashcards    lukamo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Głęboki rynek to rynek z wieloma różnymi kupującymi i sprzedającymi
start learning
A deep market is one with many different buyers and sellers
Płynny rynek to rynek, na którym papiery wartościowe mogą być kupowane i sprzedawana szybko oraz przy niskich kosztach transkacyjnych
start learning
A liquid market is one in which securities can be bought and sold quickly and with low transaction costs
System Rezerwy Federalnej
start learning
Federal Reserve System
Umowa wykupu (repo)
start learning
Repurchase agreement
Papier komercyjny zabezpieczony aktywami
start learning
asset-backed commercial paper (ABCP)
Jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie firma może podjąć, to czy powinna finansować swój wzrost poprzez dług czy poprzez udziały
start learning
One of the most difficult decisions a firm faces can be whether it should finance its growth with debt or equity
Obligacje są papierami wartościowymi, które reprezentują dług, który emitent jest winny inwestorowi
start learning
Bonds are securities that represent a debt owed by the issuer to the investor
Stawka kuponu jest to stawka odsetek, które emitent musi płacić, a ta okresowa płatność odsetkowa jest często nazywana płatnością kuponową
start learning
The coupon rate is the rate of interest that the issuer must pay, and this periodic interest payment is often called the coupon payment
Różnica pomiędzy skryptem dłużnym a obligacją jest taka, że skrypty dłużne mają termin płatności od 1 do 10 lat, podczas gdy obligacje mają termin płatności od 10 do 30 lat
start learning
The difference between a note and a bond is that notes have an original maturity of 1 to 10 years while bonds have an original maturity of 10 to 30 years
Prospekt emisyjny obligacji jest umową, która określa prawa i przywileje pożyczkodawcy oraz obowiązki pożyczkobiorcy
start learning
The bond indenture is a contract that states the lender’s rights and privileges and the borrower’s obligations
Swego czasu obligacje były sprzedawane z załączonymi kuponami, które właściciel obligacji obcinał i wysyłał do firmy, by otrzymać płatność odsetkową. Obligacje te zwane były obligacjami na okaziciela.
start learning
At one time bonds were sold with attached coupons that the owner of the bond clipped and mailed to the firm to receive interest payments. These were called bearer bonds (because payments were made to whoever had physical possession of the bonds)
Obligacje na okaziciela zostały obecnie w przeważającej mierze zastąpione przez obligacje imienne, które nie mają kuponów. Zamiast tego, właściciel musi zarejestrować się w firmie by otrzymać odsetkowe płatności
start learning
Bearer bonds have now been largely replaced by registered bonds, which do not have coupons. Instead, the owner must register with the firm to receive interest payments
Większość prospektów korporacyjnych zawiera klauzulę wykuopu, która stanowi, że emitent ma prawo żądać by posiadach obligacji sprzedał mu obligację
start learning
Most corporate indentures include a call provision, which states that the issuer has the right to force the holder to sell the bond back
Sinking fund jest warunkiem w prospekcie obligacyjnym, że firma spłaca część emisji obligacji w każdym roku.
start learning
A sinking fund is a requirement in the bond indenture that the firm pay off a portion of the bond issue each year
Niektóre obligacje mogą zostać zamienione na akcje zwykłe
start learning
Some bonds can be converted into shares of common stock
Obligacje zabezpieczone to obligacje z dodatkowym zabezpieczeniem
start learning
Secured bonds are ones with collateral attached
Obligacje hipoteczne są używane do finansowania szczególnych projektów.Np. budynek może być zabezpieczeniem dla obligacji wyemitowanych w celu jego budowy
start learning
Mortgage bonds are used to finance a specific project. For example, a building may be the collateral for bonds issued for its construction
Equipment trust certificates są obligacjami zabezpieczonymi przez ruchomości, takie jak ciężki sprzęt lub samoloty
start learning
Equipment trust certificates are bonds secured by tangible non-real-estate property, such as heavy equipment or airplanes
Debentures są długoterminowymi niezabezpieczonymi obligacjami opartymi tylko na ogólnej zdolności kredytowej emitenta
start learning
Debentures are long-term unsecured bonds that are backed only by the general creditworthiness of the issuer
Subordinated debentures są podobne do debentures z tym wyjątkiem, że mają niższy priorytet zaspokojenia
start learning
Subordinated debentures are similar to debentures except that they have a lower priority claim
Obligacje o charakterze spekulacyjnym są często nazywane obligacjami śmieciowymi
start learning
Speculative-grade bonds are often called junk bonds
Finansowo słabsi emitenci papierów wartościowych często nabywają finansowe gwarancje dla obniżenia ryzyka ich obligacji
start learning
Financially weaker security issuers frequently purchase financial guarantees to lower the risk of their bonds
Obligacje są mniej ryzykowne niż akcje, gdyż mają wyższy priorytetn płatności. Oznacza to, że kiedy firma ma trudność z jej zobowiązaniami, posiadacze obligacji otrzymują płatność przed posiadaczami akcji
start learning
Bonds are lower risk than stocks because they have a higher priority of payment. This means that when the firm is having difficulty meeting its obligations, bondholders get paid before stockholders
Trzema głównymi instrumentami na rynku kapitałowym są obligacje, akcje i kredyty hipoteczne
start learning
The three main capital market instruments are bonds, stocks, and mortgages
Obligacje reprezentują pożyczanie przez emitującą firmę
start learning
Bonds represent borrowing by the issuing firm
Akcja reprezentuje własność w emitującej firmie
start learning
Stock represents ownership in the issuing firm
Kredyty hipoteczne są długoterminowymi pożyczkami zabezpieczonymi nieruchomością
start learning
Mortgages are long-term loans secured by real property
Tylko korporacje mogą emitować akcje
start learning
Only corporations can issue stock
Korporacje i rządy mogą emitować obligacje
start learning
Corporations and governments can issue bonds
W każdym danym roku znacznie więcej środków jest pozyskiwanych z obligacji niż z akcji
start learning
In any given year, far more funds are raised with bonds than with stock
Posiadacze obligacji muszą polegać na umowie zwanej indenture, by chronić swoje interesy
start learning
Bondholders must rely on a contract called an indenture to protect their interests
Prospekty emisji obligacji zawierają postanowienia, które ograniczają firmę w aktywności, która zwiększa ryzyko a zatem możliwość niewypłacalności obligacji
start learning
Bond indentures contain covenants that restrict the firm from activities that increase risk and hence the chance of defaulting on the bonds
Prospekty emisji obligacji zawierają także wiele postanowień, które czynią je bardziej lub mniej atrakcyjnymi dla inwestorów, takie jak opcje wykupu, zamienność oraz sinking fund
start learning
Bond indentures also contain many provisions that make them more or less attractive to investors, such as a call option, convertibility, or a sinking fund
Gdy obligację sprzedaje się za mniej niż jej wartość nominalna, sprzedaje się ją z dyskontem
start learning
When the bond sells for less than the par value, it is selling at a discount
Gdy cena rynkowa przewyższa wartość nominalną, obligacja jest sprzedawana z premią
start learning
When the market price exceeds the par value, the bond is selling at a premium
Istnieją dwa typy akcji, zwykłe i uprzywilejowane
start learning
There are two types of stock, common and preferred
Niektóre firmy wybierają notowania na więcej niż jednej giełdzie, wierząc, że większa ekspozycja zwiększy zainteresowanie ich akcją, a zatem jej cenę
start learning
Some firms choose to list on more than one exchange, believing that more exposure will increase the demand for their stock and hence its price
Indeks rynku akcji jest używany do monitorowania zachowania grupy akcji
start learning
A stock market index is used to monitor the behavior of a group of stocks
Amerykańskie kwity depozytowe (ADR-y) - amerykański bank nabywa akcje zagranicznej firmy i umieszcza je w swoim skarbcu. Bank następnie emituje kwity w oparciu o te akcje i te kwity mogą być sprzedawane w kraju, zwykle na NASDAQ
start learning
American depository receipts (ADRs) - A U.S. bank buys the shares of a foreign company and places them in its vault. The bank then issues receipts against these shares, and these receipts can be traded domestically, usually on the NASDAQ
Zorganizowana wymiana jest wyróżniana przez fizyczny budynek, w którym odbywa się obrót
start learning
Organized exchanges are distinguished by a physical building where trading takes place
Rynek over-the-counter działa głównie przez linie telefoniczne i łącza komputerowe
start learning
The over-the-counter market operates primarily over phone lines and computer links
Graduated-Payment Mortgages (GPMs) są użyteczne dla nabywców domów, którzy spodziewają się wzrostu swoich przychodów. GPM ma niższe raty w pierwszych kilku latach, następnie raty rosną
start learning
Graduated-payment mortgages (GPMs) are useful for home buyers who expect their incomes to rise. The GPM has lower payments in the first few years; then the payments rise
Second Mortgages (Piggyback) to pożyczki, które są zabezpieczone przez tę samą nieruchomość, którą wykorzystano do zabezpieczenia pierwszego kredytu
start learning
Second Mortgages (Piggyback) are loans that are secured by the same real estate that is used to secure the first mortgage
Pożyczki subprime to te, które są udzielane pożyczkobiorcą, którzy nie kwalifikują się do pożyczek na zwykłym rynkowym oprocentowaniu, z powodu niskiej oceny kredytowej lub z tego powodu, że pożyczka jest większa niż dopuszczalna przez ich dochód
start learning
Subprime loans are those made to borrowers who do not qualify for loans at the usual market rate of interest because of a poor credit rating or because the loan is larger than justified by their income

You must sign in to write a comment