Fact or fiction

 0    51 flashcards    sim
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
popełnić błąd
Nie umiem napisać słowa „interrupt” wciąż robię ten sam błąd.
start learning
make a mistake
I cannot write the word “interrupt” properly, I always make the same mistake.
popełnić
Coraz więcej rozsądnych ludzi popełnia samobójstwo.
start learning
commit
More and more of rational people commit suicide.
popełnić przestępstwo
They also run away from home, use drugs or show a tendency to commit crimes
start learning
commit a crime
They also run away from home, use drugs or show a tendency to commit crimes
dokładnie
To jest dokładnie to co chciałem powiedzieć.
start learning
exactly
That's exactly what I wanted to say.
makler giełdowy
start learning
stockbroker
podpowiedź
Żądamy niezwłocznego urowgulowania rachunku
start learning
prompt
We require prompt payments of bills.
rodzaj, gatunek
gatunek fimowy
start learning
genus, species
kind of movie
rodzaj
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
start learning
genre
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
nagroda
Jego film zdobył nagrodę.
start learning
award
His film won an award.
nagroda
Także staramy się oglądać filmy, które dostały nagrody
start learning
award
We also try to see the films which have been given awards.
inspirować
zainspirowany jego książką namalowałem ten obraz
start learning
inspire
inspired by his book, I painted this picture
podczas gdy
bogacił się podczas gdy inni ludzie biednieli
start learning
while
he was growing wealthy whereas other people were becoming poor
wzbogacić
John twierdzi, że podróż do Indii wzbogaciła go duchowo.
start learning
enrich
John claims that his travel to India has enriched him spiritually.
etykieta
start learning
etiquette
One should know dining etiquette to behave properly at the table and eat in company
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.
start learning
event
It was a great event.
materiał filmowy
Co te wszystkie rzeczy robią na moim stole?
start learning
Footage
What’s all this stuff doing on my table?
zapewniać
ten hotel zapewnia wszystkim gościom śniadanie
start learning
provide
this hotel provides all the guests with breakfast
chwalić
Teraz jesteśmy zgraną grupą i inni nauczyciele chwalą naszą klasę i są zazdrośni o sukcesy naszego wychowawcy.
start learning
praise
Now we are a good team and other teachers praise our class and are jealous of our form master’s success.
chwalić
start learning
praise
A good teacher praises students when they do well.
postać, bohater
start learning
figure, a hero
He’s a well-known figure.
przeciw
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
start learning
against
We’re against animal testing.
z całą pewnością
Z pewnością przyjdę.
start learning
certainly
I will certainly come.
najwyraźniej, widocznie
Widocznie nie była dostatecznie dobra na to stanowisko.
start learning
apparently, apparently
Apparently she wasn’t good enough for the post.
oczywiście
Oczywiście nie muszę wyjaśniać jak ważny jest ten projekt.
start learning
obviously
Obviously, I don't have to explain how important this project is.
oczywiście, naturalnie
Oczywiście jest lepiej pomóc swojemu dziecku rozwijać tą umiejętność w wieku tak młodym jak to możliwe, ale nigdy nie jest za późno by zacząć.
start learning
Of course, naturally
Obviously it’s better to help your child develop this ability as young as possible, but it’s never too late to begin.
oczywiście
Oczywiście, są małe zmiany.
start learning
obviously
Obviously there are small changes
najwidoczniej
On nie miał notatek - najwyraźniej nie potrzebował żadnych.)
start learning
apparently
◦He had no notes - apparently he needed none
zapewne, prawdopodobnie
start learning
probably, probably
Z pewnością
To z pewnością spowoduje problemy. Na pewno nie będę siedzieć i czekać.
start learning
Surely
This will surely cause problems. Surely I will not just sit and wait
warunki
Nie zgadzam się ze wszystkimi warunkami umowy.
start learning
terms
I don’t agree with all the terms of the agreement.
warunki
Kiedy przeprowadzamy eksperyment potrzebujemy szczególnych warunków.
start learning
conditions
When we conduct an experiment we need specific conditions.
warunki pracy
Chciałbym się dowiedzieć o warunkach pracy.
start learning
working conditions
I'd like to find out about the working conditions.
przepisy
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
start learning
rules
While camping, we have to obey certain rules.
na pewno
Z pewnością przyjdę.
start learning
certainly
I will certainly come.
na pewno
Czy mogę pożyczyć twój długopis? Oczywiście
start learning
certainly
May I borrow your pen? Certainly
wymagający
To bardzo wymagająca praca - czy jesteś pewien, że dasz sobie radę?
start learning
demanding
It is a very demanding job - are you sure you can manage?
okazja
Oni także obiecują dobre perspektywy i możliwości na awans.
start learning
opportunity
They also promise good prospects and opportunities for promotion.
odpowiedź
Nie otrzymałem odpowiedzi od niego
start learning
reply
I haven’t received a reply from him.
odpowiedzieć
Czekam na twoją odpowiedź.
start learning
response
I'm waiting for your response.
oczywiście, jak wiadomo
Oczywiście, są małe zmiany.
start learning
Of course, as you know
Obviously there are small changes
rozpoznać
start learning
recognize
I didn't recognise you.
ekran
Wreszcie mamy telewizor z dużym ekranem
start learning
screen
We finally have a big screen TV
przetrwać
Trudno jest samemu przetrwać
start learning
survive
It's hard to survive alone
gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
start learning
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
start learning
period
It was the worriest period in my life
termin
Kiedy kończy się semestr letni?
start learning
term
When does the summer term finish?
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
start learning
cozy
I like your room, it's cosy in here.
przypuszczam, domyślam się
Załóżmy, że oblewasz egzaminy, wtedy co?
start learning
I guess, I guess
Suppose you failed the finals, then what?
przypuszczać
Sądzę ze to pozwoli być może bardziej ujawnić się prawdziwemu ja
start learning
suppose
I suppose it will allow the true me to come out perhaps more,
zakładać się
Założę się, że nie potrafisz biegać szybciej niż ta dziewczyna.
start learning
bet
I bet you can't run faster than that girl.
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
start learning
assume
I assume you’re coming too.

You must sign in to write a comment