ENG HR: Rewards, benefits & compensations

 0    139 flashcards    magdalech2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pensja
start learning
Salary
płaca / zarobki
start learning
wage
wzrost / przyrost
start learning
increase
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
pracownik z zadaniowym czasem pracy
start learning
exempt employee
pracownik z rejestrowanym czasem pracy
start learning
nonexempt employee
zewnętrzna motywacja
start learning
extrinsic motivation
motywacja wewnętrzna
start learning
intrinsic motivation
zmiana wynagrodzenia
start learning
wage adjustment
naliczanie wynagrodzenia
start learning
wage formula
obciąć pensję (jednorazowo np. za spóźnienie)
start learning
dock a salary
obciąć pensję
start learning
cut a salary
spirala wzrostu płac i cen
start learning
wage-price spiral
ograniczenie wzrostu płac
start learning
wage restraint
zamrożenie płac
start learning
wage freeze
różnice w wynagrodzeniach
start learning
wage differentials
minimalne wynagrodzenie
start learning
wage floor
maksymalne wynagrodzenie
start learning
wage ceiling
dodatkowa pensja (np. bonus roczny, trzynastka)
start learning
wage incentives
potrącenie od wynagrodzenia
start learning
salary deduction
struktura wynagrodzeń
start learning
salary structure
wzrost pensji (wyższy niż przewiduje umowa)
start learning
salary drift
oczekiwania finansowe
start learning
salary expectations
Przegląd płac
start learning
salary review
widełki płacowe
start learning
salary bands
obniżka pensji
start learning
salary cut
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płaca godna utrzymania
start learning
livable wage
brutto
start learning
gross
Netto
start learning
Net
odliczanie / potrącenie
start learning
deduction
podwyżka
start learning
a raise
premia
start learning
bonus
szef
start learning
a boss
pensja
start learning
a salary
zarabiać
start learning
to earn
emerytura
start learning
a pension
bezrobotny
start learning
unemployed
pracodawca
start learning
an employer
kwalifikacje
start learning
qualifications
księgowy
start learning
an accountant
dzień wolny na odpoczynek
start learning
duvet day
pakiet świadczeń związanych z wynagrodzeniem
start learning
pay package
podwójne wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
start learning
double time
pasek płacowy
start learning
payslip
Bezpośrednia wpłata na konto
start learning
direct deposit
premia na koniec roku
start learning
end-of-year bonus
lista płac
start learning
payroll
wzrost wynagrodzenia
start learning
pay increment/rise
indeksowane
start learning
index-linked
płacić z dołu
start learning
pay in arrears
płacić z góry
start learning
pay in advance
zaliczka
start learning
sub
nagroda materialna
start learning
direct reward
nagroda niematerialna (np. pochwała)
start learning
indirect reward
wynagrodzenie podstawowe
start learning
basic pay
wynagrodzenie za wyniki
start learning
performance-related pay
bonus dla wybitnych pracowników
start learning
premium bonus
premia za szybką pracę
start learning
production bonus
premia za obecność
start learning
attendance bonus
bonus uznaniowy
start learning
acceptance bonus (golden hello)
podział zysków
start learning
profit sharing
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
health insurance
Umowa o pracę
start learning
contract of employment
Umowa na czas określony
start learning
fixed-term contract
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
umowa na czas nieokreślony
start learning
contract for an indefinite period
ustalony/stały/niezmiennym
start learning
fixed
elastyczne
start learning
flexible
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
nagroda niematerialna (np. pochwała)
start learning
intrinsic reward
nagroda materialna
start learning
extrinsic rewards
status/prestiż
start learning
status / prestige
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
umiejętność
start learning
skill
rozwój osobisty
start learning
personal development
rozwój osobisty
start learning
personal growth
szanse rozwoju zawodowego
start learning
career development opportunities
nadzorować
start learning
to oversee
biurokracja
start learning
bureaucracy
przejść na emeryturę
start learning
to retire
warsztaty
start learning
workshop
strajk
start learning
a strike
przepracowany
start learning
overworked
bezrobotni
start learning
unemployed
związek zawodowy
start learning
a trade union
tania siła robocza
start learning
cheap labor
koszty pracy
start learning
labour costs
redukcja etatów
start learning
job cuts
gruba ryba
start learning
fat cat
wydajny
start learning
efficient
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zwolnić z pracy
start learning
fire from job
dobrze wyszkolony
start learning
well trained
inicjatywa
start learning
initiative
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
utrata pracy
start learning
job loss
perspektywy awansu
start learning
career prospects
rozwój zawodowy
start learning
professional development
fizyczny
start learning
Physical
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
kompetentny
start learning
competent
wakat
start learning
vacancy
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
zatrudnienie
start learning
employment
odsetki
start learning
interest
referencje
start learning
references
oferta pracy
start learning
work/job offer
personel
start learning
staff
miejsce pracy
start learning
a workplace
plan emerytalny
start learning
retirement plan
zysk
start learning
profit
na zasiłku
start learning
on the dole
koleżeństwo
start learning
comradeship
dodatki
start learning
extras
prowizja
start learning
commission
premia za wybitne wyniki
start learning
recognition pay/premium bonus
dzielenie się zyskiem
start learning
gainshsring
benefityi/dodatki
start learning
benefits/extras
schemat rodzajów akcji
start learning
share option scheme
udział w zyskach
start learning
profit sharing
plan motywacyjny/benefitów
start learning
incentive plan
jednomyślny
start learning
unanimous
dyscyplinarny
start learning
disciplinary
formalny/oficjalny
start learning
formal
bezpodstawny
start learning
groundless
pracownik zaniedbujący pracę
start learning
slack worker
bezstronna
start learning
impartial
sprawny fizycznie
start learning
able-bodied
pełniący czasowo czyjąś funkcję/obowiązki (P.O.)
start learning
acting as
firmy partnerskie
start learning
affiliated companies
strona poszkodowana, ofiara
start learning
aggrieved party, victim
zdolny do
start learning
capable of
nieformalny, zwykły
start learning
casual
dyskryminujący
start learning
disciminatory
kwalifikują się do
start learning
eligible for
chojny, wspaniałomyslny
start learning
generous
stały
start learning
steady

You must sign in to write a comment