Employment, turnover

 0    124 flashcards    kovalski1601
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zróżnicowanie
start learning
diversification
działalność
start learning
activity
konkurencja
start learning
competition
łańcuch dostaw
start learning
Supply Chain
punkty sprzedaży detalicznej
start learning
retail outlets
częściowa własność
start learning
partial ownership
zwiększyć popyt
start learning
increase the demand
oferta przejęcia
start learning
takeover bid
po pewnej cenie
start learning
at a certain price
trwałe produkty
start learning
durable goods
okres czasu
start learning
period of time
udziałowcy
start learning
stockholders
natychmiastowy wzrost
start learning
immediate rise
kurs akcji
start learning
stock price
zaakceptować ofertę
start learning
accept a bid
nabyć
start learning
acquire
nabycie
start learning
acquisition
zakup
start learning
purchase
współpracować
start learning
collaborate
połączenie/fuzja
start learning
merger
zyskać kontrolę
start learning
gain control of sth
rada dyrektorów
start learning
Board of Directors
podlegać ofercie
start learning
to be subject to a bid
przyjazne/wrogie przejęcie
start learning
friendly / hostile takeover
zachęcać
start learning
encourage
spółki notowane
start learning
listed companies
trująca pigułka
start learning
poison pill
wysoka opłata
start learning
High fee
w przeciwieństwie do
start learning
contrary to
wykup kredytowany
start learning
leveraged buyouts
fundusze akcyjne
start learning
equity funds
niewydajny
start learning
inefficient
niedoszacowany
start learning
underestimated, indervalued
wykup
start learning
raid
oddział
start learning
subsidiaries
wyprzedawać
start learning
sell out
nabyć firmę
start learning
acquire company
wyprzedaż aktywów nabytej spółki, spekulacja aktywami
start learning
asset-stripping
zwrócić
start learning
pay back
naciskać/wpływać
start learning
leverage
fundusze emerytalne
start learning
pension funds
rozpocząć procedurę przejęcia
start learning
to launch a takeover bid
odsprzedać
start learning
resell
giełda papierów wartościowych
start learning
Stock Exchange
kontrolny pakiet akcji
start learning
controlling interest
oddzielnie
start learning
separately
urząd ochrony konkurencji
start learning
competition authority
emerytura
start learning
retirement
emerytowany pracownik
start learning
retired employee
śledztwo
start learning
investigation
antymonopolowa władza
start learning
Antitrust Authority
dystrybutor
start learning
distributor
wydajność
start learning
efficiency
skuteczność
start learning
effectiveness
zlecać usługi firmom zewnętrznym
start learning
outsourcing(contracting-out; branching-out)
restrukturyzacja
start learning
restructurization
system konkurencji
start learning
competition regime
niezbędna kontrola i równowaga
start learning
necessary checks and balances
zatrudniać
start learning
employ, hire, appoint, take on, recruit, engage
pakiet odprawy
start learning
redundancy package
podwykonawca
start learning
subcontractor
struktura rynku
start learning
market structure
zmowa
start learning
collusion
lider rynkowy
start learning
market leader
rywal rynkowy
start learning
market challenger
uczestnicy rynkowi
start learning
market followers
mała nisza
start learning
a small niche
nowy uczestnik rynku
start learning
a new entrant
zróżnicowanie
start learning
differentiation
segmentacja rynku
start learning
market segmentation
potencjał rynku
start learning
market potential
udział w rynku
start learning
market share
unikatowa cecha wyrobu
start learning
unique selling proposition
podatny na
start learning
vulnerable
klaster przemysłowy
start learning
industrial cluster
zakłócać
start learning
disrupt
zdominować
start learning
dominate
łówca głów
start learning
Headhunter
zająć się, poruszyć temat
start learning
address or tackle subject
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
przedsiębiorczy
start learning
enterpreurial
radca
start learning
attorney
pozioma integracja
start learning
horizontal integration
pionowa integracja
start learning
vertical integration
wsteczna integracja
start learning
Backward integration
integracja do przodu
start learning
integration forward
korzyści
start learning
benefits
dostępny
start learning
available
wyzwanie
start learning
challenge
zmniejszenie zatrudnienia
start learning
downsizing
spowolnienie gospodarcze
start learning
economic downturn
rekrutacja
start learning
recruitment
wartość
start learning
value
ważność
start learning
validity
handlowiec
start learning
trader
dostawca
start learning
supplier
ekonomiczny
start learning
economic
oszczędny
start learning
economical
produktywność
start learning
productivity
przeoczenie
start learning
oversight
artykuły spożywcze
start learning
groceries
właściciel
start learning
landlord
nałożyć grzywnę
start learning
to fine
ograniczyć konkurencję
start learning
restrict competition
spółka
start learning
joint venture
biały rycerz
start learning
white knight
filia
start learning
subsidiary
garść
start learning
handful
przeniesienie
start learning
relocation
wiek emerytalny
start learning
retirement age
opłacalność
start learning
cost-effectiveness
wykup
start learning
buyout
praca kontraktowa
start learning
contract work
dopasowywanie rozmiaru zatrudnienia
start learning
rightsizing
narzędzie
start learning
utility
dzielenie etatu
start learning
job-sharing
usuwanie poziomów zarządzania
start learning
delayering
usprawnienie
start learning
rationalization
elastyczny rynek pracy
start learning
flexible labor market
praca dorywcza
start learning
casual work
zwalniać
start learning
fire, lay off, make redundant, let go, sack, dismiss
degradacja
start learning
demotion
personel nie na stałe
start learning
non-permanent staff
zatrudnienie tymczasowe
start learning
temporary employment

You must sign in to write a comment