Electric Charge Static electricity

 0    16 flashcards    lukaszDrygas16082
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ładunek elektryczny pochodzi z bateri.
start learning
Electric charge comes from batteries
Ale niektóre materiały gromadza ładunek kied je pocieramy
start learning
But some materials become charged when they are rubbed.
Taki ładunek jest nazywany ładunkiem elektrostatycznym lub elektrycznością statyczną
start learning
their charge is called electrostatic charge or static electricity
Istnieja dwa różne typy ładunków elektrycznych ładunek pozytywny i ładunek negatywny
start learning
there are two different types of electric charge positive charge and negative charge
Takie same ładunki sie odpychają a odmienne przyciągają
start learning
Like charge repel and unlike charges attract
im bliżej ładunki, tym większa siła między nimi
start learning
the closer the charges, the greater the force between them
Ładunki pochodzą z atomów, elektrony mają ujemne ładunki a protony maja pozytywne ładunki
start learning
charges come from atoms, electrons have negative electric charges and protons have positive charges
normalnie atomy mają równa liczbe elektronów i protonów więc ładunek materiału jest równy zero
start learning
Normally atoms have equal number of electrons and protons so the charge on the material is zero
może
start learning
may
jednak
start learning
but
Jednak kiedy dwa materiały są pocierane razem elektrony mogą być przeniesione z jednego na inny
start learning
but when two materials are rubbed together, the electrons may be transferred from one to the other
mniej
start learning
fewer
W rezultacie jeden materiał ma więcej elektronów i całkowity ładunek ujemny, a drugi ma mniej elektronów oraz całkowity ładunek dodatni
start learning
As a result, one material more electrons and has an overall negative charge and the other has fewer electrons and the total positive charge
naładowany objekt chce przyciągnąć jakikolwiek nienaładowany objekt blisko niego
start learning
A charged object will attract any uncharged object close to it
kurz
start learning
kurz in English
dust
Na przykład, naładowany ekran telewizora chce przyciągnąc kurz
start learning
For example, the charged screen of a TV will attract dust

You must sign in to write a comment