Egzamin B2

 0    213 flashcards    asidorowicz91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć reputacje
start learning
have a reputation
wywołać dobre wrażenie
start learning
create a good impression
zbudować relację
start learning
build relationship
nie polubić
start learning
take an instant dislike
budować obraz(firmy)
start learning
project image
pokazać się nowej osobie
start learning
come across
skromny
start learning
modest
korzystny
start learning
favourable
ostrożny
start learning
wary
skomplikowany
start learning
complex
siedziba firmy
start learning
business premises
kreatywność
start learning
creativity
reputacje
start learning
reputation
tradycja
start learning
tradition
dobre oddziaływanie
start learning
rapport
wartość niematerialne
start learning
intangible
przekazać
start learning
pass on
system dodatków motywacyjnych
start learning
incentive scheme
wycieczka
start learning
excursion
coroczny bonus
start learning
annual bonus
uznanie
start learning
recognition
zyskiwać
start learning
benefit
wzmocnić lojalność
start learning
foster loyalty
poprawić sprawność
start learning
improve performance
osiągnięcie
start learning
achievement
wzmocnić staff morale
start learning
boost staff morale
usatysfakcjonowanie
start learning
fulfilment
prowizja
start learning
commission
uznanie
start learning
appreciation
system podzielnych zysków
start learning
profit sharing scheme
nagroda obecnościowa
start learning
attendance reward
plan kompensacyjny
start learning
compensation plan
jakiś tam plan emerytalny
start learning
non-contributory pension plan
doradczy
start learning
advisory
oddział
start learning
subsidiary
sprawiedliwie
start learning
equitably
roboczo-godzina
start learning
man-hour
prowadzić interes
start learning
run a business
zalegać z czymś
start learning
fall behind
zasób
start learning
resource
ograniczenia budżetowe
start learning
budget constraints
przegapić termin osteteczny
start learning
miss the deadline
wyjść z kontroli
start learning
go out of control
rozwiązać konflikt
start learning
resolve conflict
wpaść w komplikacje
start learning
run into complications
przygotować plan działania
start learning
make contingency plan
przygotować zaplecze
start learning
accurate forecast
planowanie zawczasu
start learning
upfront planning
lokować fundusze
start learning
allocate funds
monitorować działania
start learning
monitor performance
ustalić priorytety
start learning
prioritize tasks
wyznaczyć termin
start learning
make the launch date
skończyć przed czasem
start learning
ahead of schedule
pozostać na szlaku
start learning
stay on track
pilnować wydatków
start learning
keep track of spending
mieścić się w budżecie
start learning
within budget
napotkać problem
start learning
hit a problem
przekonany
start learning
convinced
energia alternatywna
start learning
sustainable energy
uniknąć problemu phrasale
start learning
get round
wywołać coś
start learning
bring about
wyjść z pomysłem
start learning
come up with
przygotować, develop
start learning
take forward
opłacić się
start learning
pay off
przeprowadzić, kontynuować
start learning
carry out
zredukować
start learning
bring down
podjąć wyzwanie
start learning
take up
zacząć business
start learning
set up
w porównaniu do
start learning
in comparison to
poznać potrzeby klienta
start learning
meet customer's needs
zmierzyć satysfakcje
start learning
measure satisfaction
wprowadzać zasady
start learning
introduce rules
utrzymać klienta
start learning
keep existing customer
otrzymać opinię
start learning
get feedback
stracić klienta
start learning
lose customer
sprostać oczekiwaniom klienta
start learning
exceed customer's expectationts
efektywny
start learning
effective
obecny
start learning
existing
niezadowolony
start learning
dissatisfied
powtarzalny
start learning
repeat
wysoka jakość
start learning
high-quality
uprzejmy
start learning
courteous
kłócić się o
start learning
quibble about
pomocny
start learning
attentive
poniżej normy
start learning
sub-standard
niesympatyczNy
start learning
uncaring
szybko reagujący
start learning
responsive
natychmiast
start learning
straightaway
postępować zgodnie z regułami
start learning
comply with regulations
poświęcać czas
start learning
donate time
zredukować wpływ na
start learning
reduce the impact on
wykazywać silne przywiązanie do
start learning
share a strong commitment to
mieć swoje zasady
start learning
stay true to its principles
brać czynny udział w
start learning
take an active part in
łapówka
start learning
bribery
chciwość
start learning
greed
uprzedzenia
start learning
prejudice
dyskryminacja
start learning
discrimination
korupcja
start learning
corruption
etyka
start learning
ethics
hojność
start learning
generosity
odpowiedzialność
start learning
responsibility
oszukaństwo
start learning
deception
uczciwość
start learning
fairness
zaufanie
start learning
credibility
rozplanowanie
start learning
itinerary
bezstornny
start learning
detached
metodyczny
start learning
methodical
niezdecydowany
start learning
indecisive
zdeterminowany
start learning
determined
instynktowny
start learning
instinctive
dopasowujący się
start learning
flexible
przyjazny
start learning
outgoing
uważny
start learning
thoughtful
konwencjonalny
start learning
conventional
racjonalny
start learning
rational
taktowny
start learning
tactful
niezależny
start learning
self-contained
skupiony
start learning
focused
impulsywny
start learning
impulsive
pragmatyczny(praktyczny)
start learning
pragmatic
mieć zaufanie w swoim własnym osądzie
start learning
have confidence in my own judgement
opóźnić dezycję
start learning
delay a decision
ważyć informacje
start learning
weigh up information
rozważyc wszystkie opcje
start learning
consider all the options
uzyskać różne perspektywy
start learning
get different perspectives
główne zajęcia
start learning
core activites
wzrost eksportu
start learning
export growth
wykwalifikowani pracownicy
start learning
skilled workers
ekspertyza
start learning
expertise
zagraniczne lokacje firmy
start learning
offshore locations
ośrodki traningowe
start learning
training facilities
prowadzić do
start learning
lead to
przeprowadzić obniżki
start learning
take cost-cutting measures
przeprowadzać gładko
start learning
streamline
zyskać przewagę
start learning
gain a competitive edge
ocena, oszacowanie
start learning
appraisal
przedyskutować sprawy
start learning
agree issues
wyrazić poglądy
start learning
express views
wyrazić konstruktywną opinię
start learning
give conctructive feedback
zaznaczyć cele na skali
start learning
rate objectives on a scale
przeprowadzić ocenę
start learning
conduct an appraisal
ocena pracowników
start learning
staff appraisal
narzędzie rozwojowe
start learning
development tool
kryteria oceny
start learning
assessment criteria
grupowe ocenianie
start learning
peer rating
zarząd od sprawności
start learning
performance management
uzyskać końcowo
start learning
end up with
sprawić wrażenie (nie come across)
start learning
come over
przejśc do
start learning
move on to
hand out
start learning
utworzyć
przejrzeć
start learning
go through
kontynuować
start learning
carry on
odnowić 2
start learning
revitalize / recharge
perspektywa 2
start learning
perspective / outlook
dobroczynność 2
start learning
voluntary organisation / charity
odłożyć na później 2
start learning
put off / postpone
wahać się
start learning
hestitate / feel uncertain
doceniać
start learning
appreciate
rada 2
start learning
tip / piece of advice
zwrócić się (w kierunku nowym)
start learning
head off
nowy entuzjazm
start learning
renewed enthusiasm
poszerzyć horyzonty
start learning
broaden horizons
rozwój kariery
start learning
career development
polityka firmy
start learning
company policy
stopa utrzymania (pracowników)
start learning
retention rate
dodawać
start learning
add
dodawanie
start learning
addition
nawias
start learning
bracket
mianownik
start learning
denominator
licznik
start learning
numerator
pochodna
start learning
derivative
różnica
start learning
difference
dzielić
start learning
divide
dzielenie
start learning
division
dzielna
start learning
dividend
dzielnik
start learning
divisor
równanie
start learning
equation
czynnik
start learning
factor
ułamek
start learning
fraction
liczba całkowita
start learning
integer
mnożyć
start learning
multiply
mnożenie
start learning
multiplication
działanie
start learning
operation
potęga
start learning
power
liczba wymierna
start learning
rational number
reszta
start learning
remainder
pierwiastek
start learning
root
odejmować
start learning
subtrack
odejmowanie
start learning
subtraction
rozwiązanie
start learning
solution
wzrastać 3
start learning
rise / go up / increase
spadać 5
start learning
fall / go down / decrease / drop / shrink
osiągnąć szczyt (wartość)
start learning
reach a peak of
osiągnąć niski poziom w (wartość)
start learning
reach a low point at
stać na wysokości
start learning
stand at
utrzymać się na tym samym poziomie 2
start learning
hold steady / remain constant
gwałtownie spadać 4
start learning
slump / plummet / plunge / crash
oscylować
start learning
fluctuate
ustabilizować się
start learning
stabilize / level off / flatten out
skoczyć nagle do góry 3
start learning
boom / jump / soar
poprawiać się po spadku 3
start learning
recover / rally / pick up
podwoić
start learning
double
potroić
start learning
triple
dramatycznie
start learning
dramatically
nagle
start learning
suddenly
stopniowo 2
start learning
gradually / steadily
trochę po mału
start learning
slightly
ostro
start learning
sharply
wzrost o
start learning
increase of
wzrosło o
start learning
increased by
wzrosło od do
start learning
increase from to
poświęcenie
start learning
devotion

You must sign in to write a comment