czasowniki modalne

 0    51 flashcards    vladox
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
móc, umieć, potrafić, być w stanie
start learning
can, be able to
mogłem, potrafiłem, byłem w stanie (w przeszłości)
start learning
could, was/were able to
móc, potrafić, być w stanie (w przyszłości)
start learning
will be able to
mógłbym
start learning
could
móc, mieć pozwolenie na
start learning
may, be allowed to
mogłem, miałem pozwolenie w przeszłości
start learning
was/were allowed to
powinienem
start learning
should, ought to
czy mogę
start learning
may I
czy mam
start learning
Shall I
czy mógłbyś
start learning
could you
czy zechcesz
start learning
will you
czy zechciałbyś
start learning
would you
zrobił bym to
start learning
I would do it
wolałbym
start learning
I would rather
czy miałbyś coś przeciwko otwarciu okna
start learning
would you mind my opening a window
chciałbym to zrobić
start learning
I would like to do it
czy chciałbyś się czegość napić
start learning
Would you like something to drink
pozwól mi
start learning
let me, allow me to
czy potrafisz
start learning
can you
muszę
start learning
must, have to
nie muszę
start learning
needn't, don't have to, haven't to
nie wolno
start learning
mustn't
czy możesz mi pomóc? (jesteś w stanie)
start learning
Can you help me?
nie umiem grać na pianinie.
start learning
I can't play the piano.
Ona nie jest w stanie cię kochać
start learning
She is unable to love you.
będę w stanie to zrobić
start learning
I will be able to do it.
Wspólnie byliśmy w stanie naprawić nasz rower.
start learning
Together we were able to repair our bike.
Kiedy miałem siedem lat, potrafiłem bardzo dobrze pływać
start learning
When I was seven I could swim very well
mógłbyś mi pomóc?
start learning
Could you help me?
czy mogę zadać pytanie?
start learning
May I ask a question?
On może tu parkować. (ma pozwolenie)
start learning
He is allowed to park here.
możliwe jest (bardziej prawdopodobne)
start learning
may
być może, nie wykluczone (mniej prawdopodobne)
start learning
might
Możesz mieć rację.(jest to bardziej prawdopodobne)
start learning
You may be right.
Być może pojadę do Londynu. (mniej prawdopodobne)
start learning
I might go to London
Bardzo możliwe, że masz rację (jest to najbardziej prawdopodobne)
start learning
You may well be right about that.
czy zechcesz to zrobić (czy zrobisz to?)
start learning
will you do it?
czy zechciałbyś to zrobić?
start learning
would you do it?
Powinienem to zrobić.
start learning
I should do it.
czy chciałbyś to zrobić?
start learning
would you like to do it?
czy mam odpowiedzieć na pytanie?
start learning
Shall I answer a question?
Pozwól mi wrócić do domu.
start learning
Let me get back home.
Ona pozwala im robić cokolwiek zechcą.
start learning
She allows them to do whatever they want
Muszę przestać palić.
start learning
I must stop smoking.
Musisz pokazać paszport na odprawie celnej.
start learning
You have to show your passsport at customs.
nie wolno ci jeść w klasie
start learning
you mustn't eat in the classroom.
Nie musisz nosić garnituru w pracy.
start learning
You don't have to wear a suit to work.
Nie musisz płacić tego rachunku, zrobię to za ciebie] - pozwolenie na niezapłacenie.
start learning
You needn't pay that bill, I'll do it for you
Nie powinieneś palić.
start learning
You shouldn't smoke.
mogłem, miałem pozwolenie w przyszłości
start learning
will be allowed to
Ona będzie mogła iść na dyskotekę
start learning
She will be allowed to go to the disco

You must sign in to write a comment