conscript or professional

 0    51 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poborowy (np. wojsko poborowe)
start learning
conscript
stopnie korpusu szeregowych
start learning
junior enlisted ranks
gospodarki rozwijające się
start learning
a developing economy
najemnik
start learning
mercenary
szeroko akceptowany
start learning
widely accepted
akceptować niższy standard życia
start learning
accept a lower standard of living
porównanie
To nie jest dobre porównanie.
start learning
comparison
It's not a good comparison.
przez porównanie
start learning
by comparison
móc sobie pozwolić
start learning
be able to afford
Dla wielu krajów to może mieć istotne konsekwencje dla ich obrony narodowej
start learning
For many countries, this could have important consequences for the national defense
spójność, kohezja
start learning
cohesion
gotowość
start learning
readiness
dostępny dla służby
start learning
available for service
być na urlopie
start learning
be on leave
Oni częściej bywają zarówno na urlopie lub na kursach
start learning
They frequently be away on leave or on training courses
być nieobecnym, być poza zasięgiem
start learning
be away, be absent, be out of reach
Żołnierzom zawodowym należy zapewnić dłuższy urlop
start learning
Professional soldiers should provide longer leave period
system, gdzie jednostka przyjeżdża na misję i opuszcza ją po zakończeniu zmiany
start learning
unit rotation
Stosuje indiwidualną wymianę i rotację
start learning
Employ individual rotation and replacement
stała rotacja
start learning
continuous movement
Skoszarowani żołnierze służby zasadniczej wykorzystują rotację i wymianę jednostki co w rezultacie daje wyższą gotowość i zgranie
start learning
Conscript based soldiers use unit rotation and replacement which results in high readiness and unit cohesion
Taki sposób ciągłej wymiany personelu do i z jednostki umożliwia zredukowanie zgrania jednostki i wpływa na gotowość
start learning
This system of continuous movement of personnel into and out of units can reduce small unit cohesion and affects readiness
zostawać w zawodzie
Wiele zawodowych armii ma problem w zatrzymaniu żołnierzy do pozostania w zawodzie.
start learning
to stay in the profession
Many professional forces have a problem in getting the soldiers to stay on.
zaciągnąć się ponownie do wojska
start learning
re-enlist in the army
wstąpić do wojska
start learning
enlist, join up
Możliwość podróżowania za granicę.
start learning
The opportunity to travel abroad.
fach
start learning
trade
ochraniać i służyć krajowi
start learning
protect and serve the country
nauczyć się zawodu i zdobyć umiejętności
start learning
learn a trade and gain the skills
uzyskać dodatkowe pieniądze na szkołę lub uniwersytet
start learning
get extra money for school or university
Tradycja rodzinna
start learning
Family Tradition
Dla przygody i emocji
start learning
For adventure and excitement
synonim sign a contract
start learning
sign on
synonim leave
start learning
get out
synonim apply for
start learning
put in for
mieć zamiar
start learning
intend
synonim continue
start learning
stay on
namawiać
start learning
persuade
praktyka, staż
start learning
apprenticeship
mieć przewagę liczebną
start learning
outnumber
praktykant, stażysta
start learning
apprentice
czynnik odstraszający
Zamki okienne są skutecznym środkiem odstraszającym przed włamywaczami
start learning
deterrent
Window locks are an effective deterrent against burglars.
impreza pożegnalna
start learning
farewell party
delegować (np. do jednostki)
start learning
post away
to jest to, co lubię w armii
start learning
it is what i like about the army
wiesz, dla mnie najlepszą rzeczą w wojsku jest przyjaźń
start learning
you know for me the best thing about the army is the friendship you make
Czekanie aż coś się wydarzy jest jedną z rzeczy w wojsku która naprawdę mnie denerwuje
start learning
Waiting around for something to happen is one of the things about the army that really annoys me
Pośpiech i zastój to jest jedyna rzecz której nie potrafię znieść
start learning
Hurry up and wait that is one thing that I can't stand
inna rzecz, która naprawdę mnie denerwuje to robota papierkowa
start learning
the other thing that really annoys me is the paperwork
czego nienawidzę to cały czas spędzam w spotkaniach i odprawach
start learning
what I hate is all the time I spend in meetings and briefings
wycofać się
start learning
to draw

You must sign in to write a comment