Cechy charakteru i osobowość

 0    42 flashcards    bassiap
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Musimy przyjrzeć się tej sprawie krytycznym okiem.
start learning
We need to look into this matter with a critical eye.
Szczerze mówiąc, chcieliśmy nakręcić naprawdę zabawny, dowcipny film.
start learning
Frankly, we wanted to make a really funny, witty film.
Ona jest strasznie gadatliwa, kto nigdy się nie zamyka.
start learning
She is terribly talkative, who never closes.
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
start learning
We could not stand his aggressive, impulsive behavior.
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się być bardzo zarozumiała.
start learning
No one in the office did not like her, because it seemed to be very presumptuous.
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
start learning
I am sometimes very distracted - yesterday left the house in slippers.
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
start learning
Stop being so stubborn and listen to what we have to say!
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
start learning
I think it's better to be restrained in relation to people you do not know.
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
start learning
Sorry I'm late, I'm usually very punctual.
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
start learning
Her mother was very bossy and always told her what to do.
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
start learning
The tone of the entire conversation was very pessimistic.
Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarza
start learning
Try to be more optimistic, and you will see that you will happens
Mary jest absolutnie niezawodna: jeżeli mówi, że coś zrobi, to tak będzie.
start learning
Mary is absolutely reliable: if it says it will do something, then so be it.
Uważam, że ludzie są w dzisiejszych czasach zbyt wrażliwi na krytykę.
start learning
I think people nowadays are too sensitive to criticism.
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
start learning
Her idea seemed to me to be very reasonable.
Jej chłopak z nią zerwał, bo robiła się zbyt zaborcza.
start learning
Her boyfriend broke up with her because I was getting too possessive.
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
start learning
I am confident that Tom will consider your ideas, it is very tolerant.
Oni są tak fanatyczni, że nie akceptują nikogo o odmiennych poglądach religijnyc
start learning
They are so fanatical that they do not accept anyone with different views religijnyc
To była naprawdę wredna uwaga!
start learning
It was a really nasty remark!
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
start learning
I am sociable, but that does not mean that I always feel like the event.
Babcia jest taka staroświecka - nie podoba się jej mój nowy tatuaż.
start learning
Grandma is so old-fashioned - not like its my new tattoo.
Wiesz, czasami potrafisz być prawdziwym utrapieniem.
start learning
You know, sometimes you can be a real nuisance.
Nie mów niczego w ich towarzystwie, straszne z nich plotkarki.
start learning
Do not say anything in their company, fearful of these gossips.
Gdy był młodszy, był wichrzycielem.
start learning
When he was younger, he was a firebrand.
Straszny z niego niechluj, zawsze nosi brudne, pogniecione ubrania.
start learning
Scary with him a slob, always wears a dirty, wrinkled clothes.
Przestań być obibokiem i znajdź sobie pracę!
start learning
Stop being a slacker and get a job!
Nie zapraszaj Mary, ona zawsze psuje imprezę.
start learning
Do not invite Mary, she always spoils the party.
Kiedyś wylegiwałem się godzinami na kanapie, ale teraz prowadzę aktywny tryb życ
start learning
Once I was lying on the couch for hours, but now I lead an active życ
To dobrze, że Rona jest człowiekiem sukcesu, ale miejmy nadzieje, żę nie stanie się pracoholikiem.
start learning
It is good that Ron is a man of success, but hopefully it will not become a workaholic.
Nie lubię rozmawiać z tą ględą, ona zawsze przynudza.
start learning
I do not like talking to the GLEDE, she always yadda yadda.
Jakaś ciekawska osoba zadzwoniła na policję.
start learning
Some curious person called the police.
Mój szef to straszny gnębiciel, ciągle zmusza nas do robienia nadgodzin.
start learning
My boss is a terrible oppressor, constantly forcing us to do overtime.
Jestem rannym ptaszkiem. Każdego dnia wstaję punktualnie o 5 rano.
start learning
I'm an early riser. Every day I get up punctually at 5 am.
Ten darmozjad nie ma pracy, utrzymuje go rodzina.
start learning
This parasite does not work, it keeps the family.
Ten darmozjad nie ma pracy, utrzymuje go rodzina.
start learning
This parasite does not work, it keeps the family.
On umawia się tylko z blond lalami.
start learning
He only goes out with the blond dolls.
Ten osioł oblał moją białą koszulę winem.
start learning
The donkey doused my white shirt wine.
Nie słuchaj jego wrednych komentarzy, on jest skończonym durniem.
start learning
Do not listen to his nasty comments, he is a damn fool.
Tata jest chyba tradycjonalistą. Jest bardzo staroświecki.
start learning
Dad is probably a traditionalist. It is very old fashioned.
Ben jest taki żywiołowy i zabawny, z pewnością będzie duszą towarzystwa.
start learning
Ben is so exuberant and funny, sure to be the life and soul.
Pamiętaj, że charakter i osobowość są ważniejsze niż wygląd i ubrania.
start learning
Remember that character and personality are more important than appearance and clothes.
Penny to gaduła, ale i tak jest cudowną przyjaciółką.
start learning
Penny is a talker, but he is a wonderful friend.

You must sign in to write a comment