Campaign unit 4

 0    58 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
respektować lokalne zwyczaje
start learning
respect local customs
zwracać się do osoby
start learning
address to person
nie śpiesz się i bądź cierpliwy
start learning
You take your time and be patient
nie przerywaj osobie z którą rozmawiasz
start learning
do not interrupt the person you are talking
Nie trać panowania nad sobą
start learning
Do not lose your temper
Bądź stanowczy ale również taktowny i uprzejmy
start learning
Be firm but also tactful and courteous
odmawiać
start learning
to refuse (to do)
w zamian za
start learning
in exchange for
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian assistance
dowódca drużyny
start learning
The squad leader
wściekły tłum
start learning
angry crowd / mob
los
Ich oboje spotkał taki sam los.
start learning
fate
They both suffered the same fate.
wisieć na włosku
start learning
hang in the balance
mogło mieć strategiczne znaczenie
start learning
could have strategic results
olbrzymią odpowiedzialność
start learning
an enormous responsibility
stawać twarzą w twarz
start learning
to confront
konsekwencja, implikacja
skutki finansowe
start learning
the implication
financial implications
utrzymywanie pokoju
start learning
peacekeeping
rezultat, wynik
start learning
outcome
wynik może zależeć od decyzji
start learning
outcome may depend on decisions
poziom dowodzenia
start learning
level of command
sukces bądź niepowodzenie
start learning
success or failure
strzelec
start learning
rifleman
podjąć odpowiednią decyzję
start learning
make the right decision
punkt kontaktowy
start learning
point of contact
operować bez bezpośredniego nadzoru
start learning
operate without direct supervision
niejasny zakres wyzwań i zagrożeń
start learning
confusing range of challenges and threats
Aby odnieść sukces w takich warunkach
start learning
In order to succeed in such conditions
ocena sytuacji
Sam osądź sytuację.
start learning
judgment
Use your own judgement.
miasto wojny
start learning
war-torn-city
zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie transportu
start learning
provide security and transportation assistance
wsparcie transportu
start learning
transport support
aleja
start learning
avenue
starcie, konflikt
start learning
clash,
uzbrojony w coś
start learning
armed with something
gumowe pociski
start learning
Rubber bullets
broń szturmowa
start learning
Assault rifle
pałka policyjna
start learning
baton
zamieszki
start learning
riot
granat dymny
start learning
gas grenade
do użycia broni włącznie
start learning
the use of deadly force
środki ostrożności
start learning
Precautions
minimalizować cywilne ofiary
start learning
minimize civilian casualties
Jesteś uprawniony do aresztowania
start learning
You are authorised to arrest
kolidować
start learning
to interfere with sth
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
strzał ostrzegawczy
start learning
warning shot
nie zabójcza broń
start learning
non lethal weapon
nie mieć ochoty coś zrobić
start learning
to be unwiling to do something
siły szybkiego reagowania
start learning
quick reaction force
zasady użycia broni
start learning
rules of engagement
skrzyżowanie
Zwolnij, zanim zbliżysz się do skrzyżowania.
start learning
a junction
Slow down before you approach the junction.
uzasadniony
start learning
well reasoned
wybuch bomby
start learning
a bomb blast
stanowisko dowodzenia
start learning
command post
przepustka wydana przez
start learning
pass issued by
po drodze do
start learning
en route to
odnosić się w stopniu
start learning
to adress by rank

You must sign in to write a comment