Campaign 9

 0    152 flashcards    sylwiamagdazielinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w przybliżeniu, około
start learning
approximately, about
sektor ognia / obszar prowadzenia ognia
start learning
arc of fire (or cone of fire)
mina kierunkowa
start learning
area defense mine
wóz opancerzony
start learning
armoured vehicle
szturm
start learning
assault
rejon koncentracji, ześrodkowania sił, (zbiórki)
start learning
assembly area
pomóc komuś, towarzyszyć, asystować
start learning
assist somebody
dołączona, przyłączona drużyna
start learning
attached section
dostępny, możliwy
start learning
available
tu: brzeg rzeki near ≠ far river bank, ten ≠ drugi brzeg rzeki
start learning
bank
granica
start learning
boundary
przyczółek
start learning
bridgehead
być w stanie coś zrobić
start learning
capable of (to be capable of doing sth)-
przeprowadzić
start learning
carry out = conduct
skuteczność w walce, skuteczność w boju
start learning
combat effectiveness
stanowisko bojowe
start learning
combat position
gotowość bojowa
start learning
combat ready
grupa wsparcia dowódcy
start learning
commander’s order group
zamysł operacyjny
start learning
concept of operations
cel operacji, dowódcy (to co zamierza osiągnąć)
start learning
commander’s intent
zagajnik
start learning
copse
sposób postępowania
start learning
course of action
sforsowanie rzeki
start learning
crossing (xing), river crossing
obecne położenie, umiejscowienie
start learning
current location
martwa strefa (niewidoczna, lub niemożliwa do ostrzału)
start learning
dead ground
pokonać
start learning
defeat
zapewnić / wykonać ostrzał
start learning
deliver fire
wykrycie
start learning
detection
zniszczyć
start learning
to destroy
rozproszyć / odciągnąć uwagę
start learning
(scatter) distract
brzeg, skraj
start learning
edge, the edge
pozycja wroga w sile drużyny
start learning
enemy section strength position
utworzyć, założyć stanowisko bojowe
start learning
establish = set up (combat position)
być oszacowanym
start learning
to be estimated
szacować,
start learning
estimate
wykonanie
start learning
execution
być zwróconym w kierunku lub stanąć wobec (problemu, zadania)
start learning
face
charakterystyczne cechy
start learning
features
przedni skraj pola walki
start learning
FEBA(forward edge of the battle area)
wsparcie ogniowe
start learning
fire support
okopy strzelnicze
start learning
fire trenches
świt
start learning
first light
zapadnięcie mroku
start learning
last light
związać / zająć przeciwnika walką, unieruchomić
start learning
fix the enemy
miejsce sformowania (plutonu, sekcji)
start learning
forming-up place
przedni skraj pola walki
start learning
forward edge of the battle area (FEBA)
pierzeja, linia rozciągnięcia sił
start learning
frontage
tu: pole siatki (na mapie)
start learning
grid
godzina zero
start learning
H-hour
utrzymać pozycję
start learning
hold the position
w pobliżu / sąsiedztwie czegoś
start learning
in the vicinity of
zamiar, cel
start learning
intent
przerywać
start learning
to interrupt
kanister
start learning
jerry can
skrzyżowanie
start learning
a junction
kluczowy teren/obszar
start learning
key terrain/area
główny wysiłek / główne zadanie
start learning
main effort
zaznaczyć
start learning
mark
średniokalibrowy karabin maszynowy
start learning
medium machine gun
morale
start learning
morale
wystawić/zorganizować patrole rozpoznawcze
start learning
mount recce patrols
formacje przemieszczania
start learning
movement formations
cel (działania, operacji lub do zniszczenia, zdobycia)
start learning
objective
zająć pozycję bojową
start learning
occupy combat position
zająć
start learning
occupy
rozkazy operacyjne
start learning
operation orders
przejście przez linię ugrupowania bojowego
start learning
passage of lines
hasło
start learning
a password
zapobieć,
start learning
prevent,
powstrzymać kogoś od zrobienia czegoś
start learning
prevent smb from doing sth
szkic bojowy (jest szkicem sektora i zawiera informacje pomocne w planowaniu i konrolowaniu ostrzału oraz informowaniu o sytuacji w sektorze)
start learning
range card
szybki, nagły
start learning
rapid, sudden
szybko
start learning
rapidly
tyły
start learning
rear
rozpoznać / przeprowadzić rozpoznanie
start learning
reconnoitre
uzupełnienie / posiłki
start learning
reinforcement
zluzowanie, zmiana
start learning
relief in place
pobudka
start learning
reveille
sforsowanie rzeki
start learning
river crossing
rozliczenie (sprawdzenie stanu liczebnego)
start learning
roll call
trasa, droga
start learning
route
zabezpieczyć
start learning
secure
przechwycić / przejąć
start learning
seize
łącznościowiec
start learning
signaller
linia horyzontu
start learning
skyline (horizon)
grupa snajperów
start learning
sniper team
etap, faza
start learning
stage
na jakimś etapie, w pewnym momencie
start learning
at some stage
hydrant
start learning
hydrant
tymczasowe zaprzestanie ofensywy
start learning
stand down
być w gotowości do ataku
start learning
stand to
siła (liczebność)
start learning
strength
pozycja wroga o sile plutonu
start learning
a platoon-strength position
stłumić, osłabić
start learning
suppress, weaken
powstrzymać ogień nieprzyjaciela
start learning
suppress enemy fire
otoczyć
start learning
surround
czasy, rozłożenie czynności w czasie
start learning
timings
ścieżka, szlak
start learning
track
okopy strzelnicze,
start learning
fire trenches
okop
start learning
trench
transzeje, okopy komunikacyjne
start learning
communication trenches
w pobliżu, sąsiedztwie
start learning
vicinity, in the vicinity
dźwięk gwizdka, zagwizdanie
start learning
whistle blast
zasieki z drutu, koncertina
start learning
wire (concertina wire)
skierować ogień moździerzy na cel
start learning
deliver mortal fire on to objective
zajmować pozycje ogniowe
start learning
to occupy fire positions
siły nieprzyjaciela oszacowane są na 70%
start learning
the enemy is estimated at strength 70%
teraz przejdę do
start learning
I will now move to
w odwodzie -
start learning
in reserve -
związać przeciwnika walką (zatrzymać przeciwnika)
start learning
to engage the enemy/ to fix the enemy
uchwycić przyczółek
start learning
to seize bridgehead
pomóc komuś w przejściu rubieży wojsk własnych
start learning
to assist sb in passage of lines
jeden pluton na raz
start learning
one platoon at a time
omówię teren i siły nieprzyjaciela
start learning
discuss the area of enemy forces
zaznaczyć przeszkody na mapie
start learning
to mark obstacles on the map
sierżant sprawdza stan osobowy
start learning
Sergeant takes a roll call
zlikwidować stanowisko nieprzyjaciela
start learning
destroy/take out enemy position
główna droga zaopatrzenia –
start learning
the main route of supply -
przepraszam, że musiał Pan czekać
start learning
I'm sorry to keep you waiting
nisko położone wzgórza
start learning
low-lying hills
wykonać zadanie
start learning
to accomplish the task
szturmować cel
start learning
assault objective
powstrzymać (tłumić) ogień karabinów maszynowych nieprzyjaciela
start learning
to supress enemy machine gun fire
zniszczyć nieprzyjaciela na celu
start learning
destroy the enemy in objective
poruszać się w kierunku północnym
start learning
to move north
pokonać (obezwładnić) nieprzyjaciela
start learning
defeat the enemy
założyli pozycje obronne w naszej strefie
start learning
they have estabilish defence positions in our zone
utrzymywać teren
start learning
hold the terrain
zabezpieczyliśmy most
start learning
we secured the bridge
dowodzenie i łączność
start learning
command and signal
stanowisko obserwacyjne
start learning
the observation post
przekażę je, zanim pójdę
start learning
I will hand them over before I leave
są sprawni bojowo w 60%
start learning
they are 60% combat effectiveness
zostawię mapę u ciebie
start learning
I'll leave the map with you
the company formed up in dead ground. (martwa strefa) to the enemy position
start learning
The company formed up in dead ground. (dead zone) is the enemy position
nasze patrole rozpoznawcze ustaliły, że
start learning
our recce patrols have determineted that
na horyzoncie
start learning
on the skyline
żołnierze zwijają ‘obóz’
start learning
soldiers take down they shelters
pluton staje w gotowości o świcie
start learning
the platoon stand to at first light
obsadzać stanowiska z bronią
start learning
to man weapon
dokonać przeprawy przez rzekę
start learning
to carry out the river crossing
sektor ognia
start learning
arc of fire
ciągły dźwięk gwizdka
start learning
continuous whistle blast
hydrant
start learning
stand pipe
miny są po drugiej stronie mostu
start learning
mines are pleased on the far side of the bridge
środki wsparcia ogniowego
start learning
fire support assets
masz wsparcie artyleryjskie od jednostek artylerii z tyłu
start learning
you have artillery support from artillery units ........ your rear.
wykonać zadanie
start learning
accomplish/complete the task
dane wstępne
start learning
Preliminary
pozycja wyjściowa do natarcia
start learning
assault position
nieprzyjaciel utrzymuje kluczowy teren otaczający most
start learning
the enemy is holding the key terrain surrounding the bridge
pozycja nieprzyjaciela znajduje się 2km na zachód od drogi C103
start learning
enemy position is located 2km (to the) west of road C103

You must sign in to write a comment