Business Language

 0    400 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accurate
start learning
precyzyjny
agile production
start learning
sprawna produkcja
assembly
start learning
montaż
bar code
start learning
kod kreskowy
business units
start learning
jednostki organizacyjne
cashier
start learning
kasjer
components
start learning
składniki
consignment
start learning
partia (towarów)
consolidate
start learning
koordynować, umacniać
conveyor belt
start learning
taśma produkcyjna
current demand
start learning
bierzący popyt
customer services
start learning
obsługa klienta
delivering on time
start learning
dostawa na czas
delivery
start learning
dostawa
demand forecast
start learning
prognoza popytu
dispatch
start learning
wysyłka
distribution center
start learning
centrum dystrybucji
drive down inventory
start learning
redukcja zapasów
end customer
start learning
klient końcowy
estimate
start learning
szacowanie
estimate of future demand
start learning
oszacować przyszły popyt
finished goods
start learning
wyroby gotowe
flow production
start learning
przepływ produkcji
flowchart
start learning
schemat
forecasting - prognozowanie
start learning
forecasting - forecasting
generate a request
start learning
generować zapotrzebowanie
headquarters
start learning
centrala
hire
start learning
zatrudniać
hold inventory
start learning
posiadać zapas
industrial relations
start learning
stosunki między pracodawcą a pracownikami
input into computer system
start learning
wprowadzić do system
inventory - zapas
start learning
inventory - inventory
invoice
start learning
faktura
keep inventory as low as possible
start learning
utrzymywanie zapasów na możliwie najniższym poziomie
lead time
start learning
czas realizacji
leading bay
start learning
strefa załadunku
leading dock
start learning
strefa załadunku
local currency
start learning
waluta lokalna
manufacturing plant
start learning
fabryka
manufacturing site
start learning
zakład produkcyjny
manufacturing supply chain
start learning
łańcuch dostaw przemysłowych
material requirements planning
start learning
planowanie potrzeb materiałowych
meet demand
start learning
zaspokojenie popytu
merchandise
start learning
towar
on agreed dates
start learning
w ustalonych terminach
on forward
start learning
do przekazania
overall impression
start learning
ogólne wrażenie
packing
start learning
pakowanie
place orders
start learning
składać zamówienia
production lead time
start learning
czas realizacji produkcji
pull strategy
start learning
strategia przyciągania
push strategy - strategia pchania
start learning
Push strategy - the strategy of pushing
put into inventory
start learning
wprowadzone do spisu
raw materials
start learning
surowce
re-order process
start learning
process ponownego zamawiania
reordering
start learning
ponowne zamówienie
replenish production
start learning
uzupełnienie zapasów
replenishment strategy
start learning
strategia uzupełniania
retail business
start learning
przedsiębiorstwo handle detalicznego
revenue
start learning
dochód
safety stock
start learning
bezpieczny zapas
seasonal workers
start learning
pracownicy sezonowi
selling units
start learning
jednostki sprzedające
small inventory
start learning
mały zapas
sorting
start learning
sortowanie
stock/ inventory
start learning
zapas
stocking large amounts of inventory - magazynowanie dużych ilości zapasów
start learning
stocking large amounts of inventory - storage of large amounts of inventory
stockless production
start learning
produkcja bez zapasów
sub
start learning
assemblies - podzespół
supplier - dostawca
start learning
supplier - supplier
supply chain
start learning
łańcuch dostaw
take orders
start learning
przyjmować zamówienia
to invoice
start learning
do faktury
to ship
start learning
do wysyłki
trailer truck
start learning
ciężarówka z przyczepą
turnover of stock
start learning
obrót zapasami
warehouse - magazyn
start learning
warehouse - magazine
work flow
start learning
przepływ siły roboczej
adamant
start learning
stanowczy
board of drectors
start learning
zarząd
bountiful
start learning
hojny
charges
start learning
opłaty
competition
start learning
konkurencja
complaint
start learning
zażalenie/ reklamacja
conclude
start learning
zakończyć / wyciągnąć wnioski
continual
start learning
ciągły (w ostępach czasu)
continuous
start learning
ciągły
convert
start learning
przekształcić
corporate culture
start learning
kultura korporacji
customer care
start learning
troska o klienta
cut costs
start learning
obniżyć koszty
defect
start learning
wada
durability
start learning
trwałość
empower
start learning
upoważnić
ensure quality
start learning
zapewniść jakość
exceed
start learning
przekraczać
expanses
start learning
wydatki
expertise
start learning
wiedza fachowa
facilities
start learning
udogodnienia
faulty parts
start learning
wadliwe części
faulty sustems and processes
start learning
wadliwe systemy i procesy
government regulation
start learning
regulacje rządowe
guarantee
start learning
gwarantować
handling complaints
start learning
rozpatrywanie reklamacji
implement
start learning
wdrażać
implement = introduce = make
start learning
implement = introduce = make
improved product reliability
start learning
większa niezawodność produktu
lapses
start learning
pomyłki/ błędy
lose customers
start learning
tracić klientów
luxury
start learning
ekskluzywny
make use of
start learning
wykorzystać / zrobić użytek
market share
start learning
udział w rynku
maximize output
start learning
maksymalizować wyniki
most = majority
start learning
większość
notion of quality
start learning
pojęcie jakości
output
start learning
wpływy/ wyniki pracy
post- war industry
start learning
powojenny przemysł
preconceived
start learning
tendencyjny
press release
start learning
komunikat prasowy
prevent
start learning
zapobieganie
product return
start learning
zwrot produktu
profitable
start learning
zyskowny
purchasing departament
start learning
dział zakupów
quality
start learning
jakość
quality assurance
start learning
zapewnienie jakości
qulity related costs
start learning
koszty związane z jakością
rebrand
start learning
zmienić markę
redundant
start learning
zbędny
regular customers
start learning
stali klienci
reliability
start learning
niezawodność
reposition sth in the market
start learning
pozycjonowanie
repurchase rate
start learning
ponowne zakupy
reverse a trend
start learning
odwrócić trend
revive
start learning
ożywić
reworking
start learning
przeróbka
sales departament
start learning
dział sprzedaży
satisfy needs
start learning
zaspokoić potrzeby
scrapping
start learning
złomowanie
sell at a profit
start learning
sprzedać z zyskiem
source of profits
start learning
źródło zysku
staff turnover - rotacja pracowników
start learning
staff turnover - staff turnover
strict control
start learning
ścisła konrola
to be capable
start learning
być w stanie coś zrobić
to be involved
start learning
być zaangażowanym
to chair a meeting
start learning
przewodniczyć spotkaniu
to emphasise
start learning
kłaść nacisk
to improve image
start learning
poprawić wizerunek
to increase sales
start learning
zwiększyć sprzedaż
to reduce waste
start learning
redukować odpady
to rent out
start learning
wynająć
tqm
start learning
kompleksowe zarządzanie jakością
warranty
start learning
gwarancja/ poręczenie
waste
start learning
marnować/ strata
Current account (bre)
start learning
Konto/ rachunek bieżący
Savings / deposit account - Rachunek oszczędnościowy
start learning
Savings / deposit account - savings account
Cashpoint - Bankomat
start learning
Cashpoint - ATM
Chequebook / checkbook - Książeczka czekowa
start learning
Checkbook / checkbook - checkbook
A credit card - Karta kredytowa
start learning
A credit card - Credit card
A debit card - Karta debetowa
start learning
A debit card - Debit Card
Loan - pożyczka
start learning
Loan - a loan
Foreign currency - Obca waluta
start learning
Foreign currency - Foreign currency
A mortgage - hipoteka
start learning
A mortgage - mortgage
Overdraft - Przekroczenie stanu konta
start learning
Overdraft - Exceeding the account balance
Investment advice - Porada inwestycyjna
start learning
Investment advice - Investment Advice
Internet banking - Bankowość internetowa
start learning
Internet banking - Online Banking
telephone banking - Bankowość telefoniczna
start learning
telephone banking - Telephone Banking
transfer - przelew
start learning
transfer - transfer
payment - płatność
start learning
payment - payment
Commercial bank -Bank handlowy
start learning
Commercial bank commercial -Bank
Hedge funds - Fundusze hedżingowe
start learning
Hedge funds - hedge funds
Investment bank - Bank inwestycyjny
start learning
Investment Bank - Investment Bank
Financial intermediary - Pośrednicy finansowi
start learning
Financial intermediary - Financial Intermediaries
Stockbroker - Makler giełdowy
start learning
Stockbroker - Stockbroker
Retail bank - Bank detaliczny
start learning
Retail bank - Bank Retail
Deposit - depozyt
start learning
Deposit - deposit
Make a loan - Udzielać pozyczki
start learning
Make a loan - Grant loans
Raise capital - Gromadzić kapitał
start learning
Raise capital - capital Collect
Issuring share - Wyemitować akcje
start learning
Issuring share - to issue shares
Bond - obligacja
start learning
Bond - bond
Stock or share - Zapasy albo akcje
start learning
Stock or share - Stocks or shares
Merger - fuzja
start learning
Merger - fusion
Takeover bid - Przejmować oferty
start learning
Takeover bid - take the offer
Capital
start learning
kapitał
Stockbroking - Usługi maklerskie
start learning
Stockbroking - Brokerage
Portfolio - Portfel inwestycyjny
start learning
Portfolio - Investment Portfolio
Returns - zwroty
start learning
Returns - Returns
To bancrupt - zbankrutować
start learning
It bancrupt - fail
Pass the law - Ustanowiać prawo
start learning
Pass the law - the law Ustanowiać
Deregulation - kontrola
start learning
Deregulation - control
Repeal - Uchylać, znieść
start learning
Repeal - shirk, bear
Interest - odsetki
start learning
Interest - Interest
Depositor - Deponent/ depozytor
start learning
Depositor - depositor / depositor
charge interest - Naliczać odsetki
start learning
interest charge - charge interest
Pay interest - płacić odsetki
start learning
Pay interest - to pay interest
raise capital - Gromadzić kapitał
start learning
raise capital - capital Collect
receive depositsn - Przyjmować depozyty
start learning
receive depositsn - Take deposits
Share profits - Dzielić zyski
start learning
Share profits - profits Share
make a profit - Osiągać zyski
start learning
make a profit - Achieve profits
provide capitaln - Zapewniać kapitał
start learning
Provide capitaln - Provide capital
provide loans - Zapewniać pożyczki
start learning
Provide loans - Provide loan
Provide services - Świadczyć usługi
start learning
Provide services - Witnessing services
Spreadsheet - Arkusz kalkulacyjny
start learning
Spreadsheet - Spreadsheet
Marketplace - rynek
start learning
Marketplace - market
Entrepreneur - przedsiębiorca
start learning
Entrepreneur - an entrepreneur
Commercial manager - Dyrektor handlowy
start learning
Commercial Manager - Sales Director
Subprime credit - Kredyt Podwyższonego ryzyka
start learning
Subprime credit - Loan The venture
Subprime crisis - Kryzys rynku kredytów podwyższonego ryzyka
start learning
Subprime crisis - the credit market crisis venture
Credit crunch - Zapaść kredytowa / kryzys kredytowy skutkujący ograniczeniem dostępu do kredytów poprzez zaostrzenie warunków ich udzielania.
start learning
Credit crunch - Credit crunch / credit crisis leading to reduced access to credit by tightening the conditions for granting loans.
(subprime) borrower - Pożyczkobiorca (podwyższonego ryzyka)
start learning
(Subprime) borrower - Borrower (venture)
Credit rating - Zdolność kredytowa
start learning
Credit rating - Creditworthiness
Default - Niespłacenie / odmowa spłaty kredytu
start learning
Default - Failure to repay / refusal to repay the loan
Niewywiązywanie się z zobowiązań płatniczych
start learning
Non-fulfillment of payment obligations
Mortgage backed securities (MBS) - Hipoteczny list zastawny
start learning
Mortgage backed securities (MBS) - Mortgage Mortgage bond
Pay mortgage - Spłacać hipotekę
start learning
Pay mortgage - mortgage Pay Off
Issue mortgage - Wystawić /ustanowić hipotekę
start learning
Issue mortgage - Exhibit / mortgage applications
Collateralized debt obligations CDO- Skolateralizowane instrumenty dłużne
start learning
Collateralized debt obligations, debt instruments CDO- Skolateralizowane
Mutual funds - Fundusze wzajemne / powiernicze
start learning
Mutual funds - mutual funds / trusts
Financial assets - Aktywa finansowe
start learning
Financial assets - Financial assets
Cash flow - Przepływ gotówki
start learning
Cash flow - cash flow
Underlying mortgages - Hipoteki bazowe / hipoteka mająca pierwszeństwo przed innymi
start learning
The underlying mortgages - mortgages base / mortgage having priority over other
Households - Gospodarstwa domowe
start learning
Households - Households
Make mortgage payments - Spłacać hipotekę
start learning
Make mortgage payments - Pay Off mortgage
Subprime related securities - Papiery wartościowe z podwyższonym ryzykiem: MBS and CDO/ toksyczne papiery wartościowe
start learning
Subprime related securities - securities with an increased risk of MBS and CDO / toxic securities
Go bancrupt - zbankrutować
start learning
Bancrupt it - go bankrupt
Write off - Spisać na straty
start learning
Write off - Write down on losses
Losses - straty
start learning
Losses - Losses
lender - Pożyczkodawca
start learning
lender - Lender
Collateralized - zabezpieczony
start learning
Collateralized - protected
Microfinance - mikrofinanse
start learning
Microfinance - Microfinance
NGO (Non Governmental Organization)- Organizacja pozarządowa
start learning
NGO (Non Governmental Organization) - NGO
Financial collateral - Zabezpieczenie/poręczenie finansowe
start learning
Financial collateral - Security / financial guarantee
Social collateral - Zabezpieczenie/poręczenie społeczne
start learning
Social collateral - Security / Social bail
Repay a loan - Spłacić pożyczkę
start learning
Repay a loan - Pay off loan
Risk-management tool - Narzędzie zarządzania ryzykiem
start learning
Risk-management tool - a risk management tool
Microcredit - Mikrokredyt / kredyt niskokwotowy
start learning
Microcredit - Microcredit / credit niskokwotowy
Industrial clusters - Klaster przemysłowy
start learning
Industrial clusters - Industrial Cluster
consumer durables (BrE) (AmE durable goods) (also durables, BrE, AmE) - Trwałe dobra konsumpcyjne
start learning
consumer durables (BrE) (AmE durable goods) (also durables, BrE, AmE) - Consumer durables
brand - marka
start learning
brand - the brand
Market leader - Lider na rynku
start learning
Market leader - the leader in the market
Market challenger - 2 w kolejności lider na rynku
start learning
Market challenger - 2 in order to market leader
Market follower - naśladowcy
start learning
Market follower - followers
Unique selling proposition - unikatowa propozycja sprzedaży
start learning
Unique selling proposition - a unique selling proposition
Niche - nisza
start learning
Niche - niche
Market segment - Segment rynku
start learning
Market segment - Market Segment
New entrants to the market - Nowe wejścia na rynek
start learning
New entrants to the market - New entry
Recession - recesja
start learning
Recession - recession
Industrial evolution - Ewolucja przemysłowa
start learning
Industrial Evolution - Evolution Industrial
Address / tackle a problem - Zmagać się z czymś
start learning
Address / tackle a problem - the Struggle with something
Attorney - Rodzaj prawnika (procurator generalny)
start learning
Attorney - lawyer Type (procurator-general)
Entrepreneur - Przedsiębiorca
start learning
Entrepreneur - Entrepreneur
Headhunter - Łowca głów
start learning
Headhunter - Headhunter
Landlord - Gospodarz / właściciel wynajmujący lokal
start learning
Landlord - The host / owner of the local landlord
Patent - patent
start learning
Patent - Patent
Former CEO - były dyrektor naczelny
start learning
Former CEO - former chief executive
High-tech company - Firma zaawansowana technologicznie
start learning
High-tech company - high-tech company
Early stage company - Firma we wczesnym etapie rozwoju
start learning
Early stage company - Company in the early stages of development
Internet based companies - Firma bazująca na sieci
start learning
Internet based companies - Web-based company
Sine wave - sinousoida
start learning
Sine wave - sinousoida
Bell curve - Krzywa dzwon
start learning
Bell curve - the bell curve
Clustering - gromadzenie
start learning
Clustering - gathering
software programmer - Programista oprogramowania
start learning
Software Programmer - Software Developer
outstanding - wybitny, wyróżniający się
start learning
outstanding - an outstanding, distinctive
be in great demand - Jest duże zapotrzebowanie
start learning
be in great demand - is in high demand
resource - zasób
start learning
resource - the resource
to charge - naładować
start learning
to charge - charge
coalesce- sprzymierzyć się, połączyć się
start learning
coalesce- ally, connect
powerhouse - elektrownia
start learning
powerhouse - power
well-educated population - dobrze wykształcone społeczeństwo
start learning
well-educated population - well-educated society
core industry - Główny/podstawowy przemysł
start learning
core industry - main / primary industry
homeland - ojczyzna
start learning
homeland - the homeland
gain - zdobywać
start learning
gain - gain
interconnected - Wzajemnie połączone
start learning
interconnected - Mutually connected
service provides - usługodawcy
start learning
A provides service - service providers
Competitive advantage - przewaga konkurencyjna
start learning
Competitive advantage - competitive advantage
Utilities - Usługi komunalne
start learning
Utilities - Utilities
tax rates - Stawki podatkowe
start learning
tax rates - tax rates
input - wkład
start learning
input - input
Technical support - pomoc techniczna
start learning
Technical support - Support
Collaboration - współpraca
start learning
Collaboration - cooperation
venture capital firms - Mobilny kapitał firmy
start learning
venture capital firms - Mobile's capital
thriving economic region - Rozkwitający region gospodarczy
start learning
thriving economic region - the burgeoning economic region
takeover, acquisition - przejęcie
start learning
takeover, acquisition - acquisition
merger - fuzja
start learning
merger - a merger
buyout - wykup
start learning
buyout - redemption
diversify - dywersyfikować, różnicować
start learning
diversify - diversify, diversify
to acquire - nabyć
start learning
acquire it - purchase
horizontal integration - integracja pozioma
start learning
horizontal integration - horizontal integration
merge - łączyć się/ fuzja
start learning
merge - merge in / fusion
vertical integration - integracja pionowa
start learning
Vertical integration - vertical integration
achieve costs savings - osiągnąć / dokonać redukcji kosztów
start learning
Achieve costs savings - achieved / to cut costs
backwards integration - integracja wstecz
start learning
backwards integration - integration back
forward integration - integracja w przód
start learning
forward integration - integration forward
part ownership - współwłasność
start learning
part ownership - ownership
raid - próba przejęcia (napad/ nalot /desant)
start learning
raid - an attempt to take over (attack / raid / landing)
stock market - rynek papierów wartościowych
start learning
stock market - the securities market
increase demand - zwiększyć popyt
start learning
Increase demand - Increase demand
controlling interest - pakiet kontrolny / udział większościowy
start learning
controlling interest - a controlling / majority stake
to launch a takeover bid - złożyć ofertę przejęcia
start learning
This launch a takeover bid - bid acquisitions
(current) market price - (bieżąca) cena rynkowa
start learning
(Current) market price - (current) market price
to gain control - przejąć kontrolę
start learning
This gain control - take control
board of directors - rada dyrektorów, zarząd
start learning
board of directors - the board of directors, the board
friendly takeover bid - przyjazna oferta przejęcia
start learning
Friendly takeover bid - friendly takeover bid
friendly takeover - przyjazne przejęcie
start learning
Friendly takeover - friendly takeover
hostile takeover bid - wroga oferta przejęcia
start learning
hostile takeover bid - an enemy takeover bid
hostile takeover - wrogie przejęcie
start learning
hostile takeover - hostile takeover
listed companies - spółki giełdowe, firmy notowane na giełdzie
start learning
listed companies - listed companies, listed companies
fee - opłata, należność, honorarium
start learning
fee - a fee, charge, fee
conglomerates - konglomerat
start learning
conglomerates - conglomerate
leveraged - wspierany pożyczkami, kredytowany
start learning
leveraged - supported loans, credited
leveraged buyouts (LBO) - wykup kredytowany (za pożyczone pieniądze)
start learning
leveraged buyouts (LBO) - redemption credited (with borrowed money)
corporate raider - korporacyjny najeźdźca/agresor
start learning
corporate raider - corporate raider / aggressor
private equity - prywatny kapitał akcyjny / udziałowy
start learning
private equity - private equity capital / shareholding
private equity fund - prywatny fundusz inwestycyjny/ akcji
start learning
private equity fund - private investment fund shares /
synergy - współdziałanie, synergia (2+2>4)
start learning
Synergy - cooperation, synergy (2 + 2> 4)
inefficient - nieskuteczny, niewydajny
start learning
inefficient - ineffective, inefficient
undervalued - niedoszacowany
start learning
undervalued - underestimated
market capitalization - kapitalizacja rynkowa
start learning
market capitalization - market capitalization
total assets - całkowite aktywa
start learning
total assets - total assets
issue bonds - wyemitować obligacje
start learning
issue bonds - to issue bonds
subsidiary - jednostka zależna, filia
start learning
subsidiary - a subsidiary, branch
asset-stripping - wyprzedaż aktywów nabytej spółki
start learning
asset-stripping - sale of assets of the acquired company
pay back - spłacić
start learning
pay back - to repay
retail outlet - punkt sprzedaży detalicznej
start learning
retail outlet - retailer
AGM annual general meeting - doroczne walne zgromadzenie
start learning
AGM annual general meeting - Annual General Meeting
pension fund - fundusz emerytalny
start learning
pension fund - pension fund
competition law - prawo antymonopolowe, kartelowe
start learning
competition law - antitrust law, antitrust
raid - najazd
start learning
raid - raid
Antitrust authority - Organ antymonopolowy
start learning
Antitrust authority - competition authority
Investigation- dochodzenie
start learning
Investigation- investigation
benefit (v) - przynieść korzyść
start learning
benefit (v) - to benefit
free market - wolny rynek
start learning
free market - the free market
efficient - efektywny, wydajny, skuteczny
start learning
efficient - effective, efficient, effective
innovative - nowatorski, innowacyjny
start learning
innovative - a novel, innovative
developed economy - rozwinięta gospodarka
start learning
developed economy - developed economy
over-interventionist
start learning
nadmiernie interwencyjny
market player - gracz na rynku / uczestnik rynku
start learning
market player - the player on the market / market participant
natural monopolies - monopole naturalne
start learning
natural monopolies - natural monopolies
utilities - zakłady użyteczności publicznej
start learning
utilities - utilities
legislation - ustawodawstwo, legislacja, akty prawne
start learning
Legislation - legislation, legislation, legislation
break the law - łamać prawo
start learning
break the law - to break the law
abuse a dominant position - nadużywać pozycji dominującej
start learning
and the dominant position abuse - abuse of a dominant position
offences - wykroczenia, przestępstwa
start learning
offenses - offenses, crimes
breaches of law - naruszenia prawa
start learning
Breaches of law - infringement
Office of Fair Trading - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
start learning
Office of Fair Trading - Office of Competition and Consumer Protection
Cartels - kartele
start learning
Cartels - cartels
price fixing - zmowa cenowa
start learning
price fixing - collusion
to be fined - zostać ukaranym grzywną
start learning
to be fined - be fined
annual turnover - roczny obrót
start learning
annual turnover - annual turnover
to be found guilty - być uznanym za winnego
start learning
to be found guilty - be deemed guilty
to start a case against sb - rozpocząć postępowanie przeciwko
start learning
to start a case against sb - start proceedings against
restrict competition - ograniczać konkurencję
start learning
restrict competition - restrict competition
economies of scales - oszczędności skali, efekt skali
start learning
economies of scales - economies of scale, economies of scale
Competitor - konkurent
start learning
Competitor - Competitor
Parent company - Firma matka
start learning
Parent company - Company mother
Abuse-nadużywać czegoś
start learning
Abuse-abuse something
Appoint
start learning
mianować na stanowisko
Attempt
start learning
próba
Balance-równowaga
start learning
Balance Balance
Be fined- być ukaranym grzywną
start learning
Be fined- be fined
Benefit from-czerpać korzyść z czegoś
start learning
Benefit from-take advantage of something
Breach of low- złamanie prawa
start learning
Breach of Low- breaking the law
Buy out-wykupować
start learning
Buy out-ransom
Career
start learning
kariera
Casual work
start learning
pracza dorywcza
Collaborate-robić coś wspólnie
start learning
Collaborate-do something together
Competition Comission-komisja do spraw uczciwej konkurencji
start learning
Competition Comission-committee for fair competition
Contract work- praca na umowie
start learning
Contract Workbench work on the contract
Cooperate- współpracować
start learning
Cooperate- work
Decreasing working hours-zmniejszenie czasu pracy
start learning
Decreasing working hours-a reduction in working time
Delayering
start learning
usuwanie poziomo kierowniczych, spłaszczanie
Dismiss - odwołać
start learning
Dismiss - cancel
Downsizing
start learning
zmniejszanie, restrukturyzacja
Effectiveness
start learning
skuteczność
Efficiency
start learning
wydajność
Efficient- efektywnie działający
start learning
Efficient- operating effectively
Employers-pracodawcy
start learning
Employers-employer
Employment-zatrudnienie
start learning
Employment-employment
Engage
start learning
przyjąć do pracy
Faund guilty- być uznanym za winnego
start learning
Faund guilty- be deemed guilty
lay off, make redundant
start learning
zwolnić
Flexible labour market
start learning
elastyczny rynek pracy
Free market attitude- podejście wolnorynkowe
start learning
Free market attitude- free-market approach
Full-time Job
start learning
praca w pełnym wymiarze
High- profile case- nagłośniona sprawa
start learning
High- profile CASE- publicized affair
Hire
start learning
zatrudniać
Job security
start learning
poczucie bezpieczeństwa związane z pracą
Job sharing- dzielenie pracy
start learning
Job sharing- job sharing
Non-permanent
start learning
nie na stałe
Outsourcing or contracting-out
start learning
zlecanie zewnętrznym firmom
Part-time activities
start learning
działalność w niepełnym wymiarze godzin
Price fixing- zmowa cenowa
start learning
Fixing- price collusion
Range of factors- gama czynnikow
start learning
Range of factors- range of factors
Rationalization or restructuring
start learning
restrukturyzacja
Recruit
start learning
rekrutować
Relocation or delocalization
start learning
przeprowadzka, przeniesienie
Righsizing-nadawanie właściwych rozmiarów
start learning
Righsizing-broadcasting right size
Sack
start learning
wyrzucić z pracy
Subcontractors
start learning
podwykonawcy
Take on
start learning
przyjąć się do pracy
To expire- wygasać
start learning
It expire- expire

You must sign in to write a comment