business english

 0    244 flashcards    05olenka03
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
value for money
start learning
wartość
timeless
start learning
ponadczasowe
wyszukany
start learning
sophisticated
wyobrażenie
start learning
image
rozciąganie marki
start learning
brand stretching
świadomość
start learning
awareness
wprowadzenia produktu
start learning
product launch
poparcie
start learning
endorsement
Asortyment produktów
start learning
product range
analiza rynku
start learning
market research
prowizja
start learning
percentage
udział
start learning
share
nieustający
start learning
restless
przewidywać
start learning
anticipate
producent
start learning
manufacturer
kunszt
start learning
craftsmanschip
podkreślać
start learning
emphasise
zwiększyć
start learning
boost
magazyn
start learning
warehouse
sieć dystrybucji
start learning
supply chain
przejście
start learning
aisle
anulowanie
start learning
cancellation
opóźnienie
start learning
delay
postawa
start learning
attitude
godziny szczytu
start learning
peak travel
hol
start learning
lounge
numer wewnętrzny
start learning
extension
łączyć
start learning
merge
przenieść się
start learning
relocate
zwolnić
start learning
make redundant
Granice miasta
start learning
city limits
rentowny
start learning
profitable
wydajność
start learning
efficiency
zdecentralizowane
start learning
decentralised
błyszczeć
start learning
twinkle
spadek jakości
start learning
quality skip
firma prekursor
start learning
trailblazer
wynik finansowy
start learning
bottom line
ciężki
start learning
severe
zazdrosny
start learning
enviously
rywal
start learning
rival
luksusowe marki
start learning
luxury brands
szef
start learning
chief executive
Spółka dominująca
start learning
parent company
Podejście zespołu
start learning
team approach
spowodowało
start learning
led to
zapasy
start learning
stock
dodatek
start learning
allowance
kradzieże w sklepach
start learning
shoplifting
zastraszenia
start learning
intimidating
oddział
start learning
subsidiary
reperowac
start learning
mend
Siedziba
start learning
headquarter
kontrolować
start learning
supervise
przesyłka
start learning
consignment
opracowuje
start learning
draw up
linie montażowe
start learning
assembly lines
skutki uboczne
start learning
side effects
upoważnienie
start learning
empowerment
osiągnięcie
start learning
accomplishment
Inicjatywy
start learning
initiatives
autonomia
start learning
autonomy
wydział
start learning
faculty
akredytywa
start learning
letter od credit
baza danych
start learning
database
artykuł sponsorowany
start learning
advertorial
rozwiązać
start learning
to tackle
nadawca
start learning
broadcaster
kaskader
start learning
stuntman
współpracować
start learning
collaborate
Granice
start learning
boundaries
wspierać
start learning
back up
Artykuły prasowe
start learning
Press coverage
chwyt reklamowy
start learning
publicity stunt
cechy konstrukcyjne
start learning
design features
kodeks postępowania
start learning
code of practise
przeróbka
start learning
spoof version
udział kapitałowy
start learning
equity stake
recesja
start learning
recession
akcjie
start learning
shares
dług
start learning
debt
rynek papierów wartościowych
start learning
stock market
prognoza
start learning
forecast
akcjonariusz
start learning
shareholder
Marża zysku
start learning
profit margin
inwestycja
start learning
investment
upadłość
start learning
bankruptcy
dywidenda
start learning
dividend
wynik finansowy brutto
start learning
pre tax profit
roczny obrót
start learning
annual turnover
poziom zwrotu
start learning
level of return
akcje, udziały
start learning
equities
bessy
start learning
bear market
handlowiec
start learning
trader
analityk finansowy
start learning
financial analyst
zmienność
start learning
volatility
instrumenty pochodne
start learning
derivatives
spadek
start learning
decline
wzrost
start learning
gain
drastycznie spadać
start learning
plummet
spasc o połowę
start learning
halve
wzrost podwójnie
start learning
double
ustabilizować się
start learning
level off
wrócić do równowagi
start learning
recover
wahać się
start learning
fluctuate
znaczny
start learning
considerable
kryzys kredytowy
start learning
credit crunch
oferta przetargowa
start learning
bid approach
znaczący
start learning
significant
pochodzenie społeczne
start learning
family background
zyciorys
start learning
resume
okres próbny
start learning
probationary period
list motywacyjny
start learning
covering letter
składać
start learning
submit
hipotetycznie
start learning
speculatively
wakat
start learning
vacancy
szacować
start learning
assess
rozumienie
start learning
reasoning skills
stała posada
start learning
permanent post
wprowadzenie
start learning
introduction session
wyselekcjonować
start learning
shortlist
gromadzić
start learning
assemble
proces rekrutacyjny
start learning
recruitment process
pożądany
start learning
desirable
przystosowawczy
start learning
adaptable
wiarygodny
start learning
reliable
systematyczny
start learning
methodical
obciążenie
start learning
burden
budownictwo
start learning
construction
nieruchomości
start learning
real estate
siedziba zarządu
start learning
boardroom
potwierdzić
start learning
affirm
stanowić
start learning
account for
siła robocza
start learning
workforce
zauważalnie
start learning
remarkably
wspólnie
start learning
jointly
przypisywać
start learning
attribute
anty przemocy
start learning
anty-domestic
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
szkolenie zawodowe
start learning
vocational training
zdobywać
start learning
acquire
główny czynnik
start learning
major factor
nierówność
start learning
inequality
uzyskać
start learning
obtain
poszukiwacz pracy
start learning
job seeker
pomagać
start learning
assist
spodziewany
start learning
prospective
tymczasowy
start learning
interim
ocena skuteczności działania
start learning
performance review
z niewielkim wyprzedzeniem
start learning
at short notice
korzystać
start learning
benefit from
bieda
start learning
poverty
wykorzystywać
start learning
exploit
zarabianie na życie
start learning
make a living
odprawa celna
start learning
customs
sprzedaż po niższych cenach
start learning
dumping
ograniczenie ilości
start learning
quotas
polityka wolnej ręki
start learning
laissez-faire
subwencjonować
start learning
subsidize
subwencja
start learning
subvention
wejść na
start learning
break into
przeprowadzić
start learning
carry out
zaproponować cenę
start learning
quote a price
zorganizować ubezpieczenie
start learning
arrange insurance cover
zgodne z
start learning
comply with
zwalczać
start learning
combat
Spowolnienie gospodarcze
start learning
economic slowdown
opublikowany
start learning
released
izba
start learning
chamber
złożyć zamówienie na
start learning
place an order for
broniąc
start learning
defending
obrona
start learning
defence
zobowiązanie
start learning
commitment
przekraczać
start learning
exceed
spór
start learning
dispute
trwały
start learning
sustained
nadwyżka
start learning
surplus
deficyt
start learning
deficit
nieskuteczność
start learning
inefficiency
pójść na ustępstwo
start learning
make a concession
zbadać
start learning
explore
porozumienie
start learning
rapport
określać
start learning
state
sondować
start learning
probe
targować się
start learning
bergain
księgowy
start learning
accountant
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
Agent nieruchomości
start learning
estate agent
Przekupstwo i korupcja
start learning
bribery and corruption
handel informacjami wewnętrznymi
start learning
insider trading
podróbki
start learning
counterfeit goods
zanieczyszczenie środowiska
start learning
enviromental pollution
szpiegostwo przemysłowe
start learning
industrial espianage
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
zmowa cenowa
start learning
price fixing
oszustwa podatkowe
start learning
tax fraud
upadek
start learning
collapse
oszustwo
start learning
deception
wywołać
start learning
elicit
kusić
start learning
tempt
zniekształcony
start learning
distorted
założenie
start learning
assumption
wpływ
start learning
impact
recenzja pracy
start learning
performance review
ostrożny
start learning
cautious
niepewny
start learning
diffident
zachęcający
start learning
encouraging
bezwzględny
start learning
ruthless
przystępny
start learning
approachable
zasadowy
start learning
principled
wyluzowany
start learning
laid back
podjąć się
start learning
take on
nadawać się do
start learning
be up to
przedstawić
start learning
put forward
poradzić sobie
start learning
deal with
wręczać
start learning
hand in
spotkać się z
start learning
come in for
szorstko
start learning
gruffly
wycofać się
start learning
step back
ciekawy
start learning
curious
poprzednik
start learning
predecessor
w pojedynkę
start learning
single handedly
pielęgnować
start learning
harbour
dowódca
start learning
commander
pokorny
start learning
humble
rywalizować
start learning
compete
przewaga konkurencyjna
start learning
competitive advantage
przewodniczyć
start learning
preside
założyciel
start learning
founder
tracić
start learning
lose out
replikować
start learning
replicate
napój
start learning
beverage
rozwinąć
start learning
roll out
poza zasięiem
start learning
out of slight
odtajemniczyć
start learning
demystify
krytyka
start learning
side swipe
wypowiedzenie
start learning
pronouncing
skupić się na
start learning
focus on
być zaskoczony
start learning
be taken aback
gwałtownie rosnąć
start learning
take off
przejąć
start learning
take over
własność
start learning
ownership
zlecać
start learning
commission
protokół
start learning
minutes

You must sign in to write a comment