Business (1)

 0    95 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tend to
Polish people tend to do more than one thing at a time
start learning
mieć zwyczaj, zwykle
Polacy zwykle robią więcej niż jedną rzecz w tym samym czasie
smart
A smart dress or suit for women
start learning
elegancji
elegancka sukienka lub kostium/garsonka dla kobiet
open-necked
In India men are allowed to wear an open-necked shirt
start learning
nie zapięty pod szyją
W Indiach mężczyźni mogą nosić nie zapiętą pod szyją koszulę
casual clothes
casual wear
start learning
niezobowiązujące ubrania
odzież codzienna
tailor
tailored shirt
start learning
dopasować (coś)
dopasowane koszule
bright
bright colours
start learning
jasny
jasne kolory
regard
Gift giving is regarded as a way to build and strengthen relationship
start learning
uważać
Dawanie prezentów jest uważane za drogę do budowy i umacniania stosunków
advisable
it is advisable that every businessperson
start learning
wskazany
to jest wskazane, żeby każda biznes-osoba
hand
how to hand someone a gift
start learning
podawać
Jak podać komuś prezent
given
how a person should respond when given a gift
start learning
dawany
jak osoba powinna odpowiedzieć kiedy dawany jest prezent
cautious
You have to be cautious
start learning
ostrożny
Musisz być ostrożny
bribery
in order to be avoid being suspected of bribery
start learning
przekupstwo
żeby uniknąć podejrzeń o przekupstwo
observe
Law should be observed
start learning
przestrzegać, zauważyć, obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
clash
The chance that cultures will clash is smaller
start learning
zderzenie (of cultures) nałożenie się (of events) starcie (fight)
Szansa, że kultury się zderzą jest mniejsza
arise
any problems that may arise
start learning
pojawić się, powstawać
dowolne problemy, które mogą powstać
survival
start learning
przetrwanie, przeżycie
The fittest
Survival of the fittest
start learning
najsilniejszy
przetrwanie najsilniejszych
joint-stock company
start learning
spółka akcyjna
shareholder
start learning
akcjonariusz(ka)
stock exchange
Shareholders who wish to invest in the company can buy and sell parts of the company on the stock exchange
start learning
giełda papierów wartościowych
Akcjonariusze, którzy pragną inwestować w firmę, mogą kupić i sprzedać część firmy na giełdzie papierów wartościowych
multinational
start learning
międzynarodowy
subsidiary company
start learning
filia (firmy)
asset
Many companies are multinationals and with subsidiaries and assets in various different countries.
start learning
aktywa (COMM), wkłady kapitałowe(property) atut (quality) cenny nabytek (person)
Wiele firm jest międzynarodowych i z filiami i z aktywami w różnych krajach.
engage
start learning
zajmować się (attention), angażować się (consultant)
merger
start learning
fuzja
acquisition
start learning
nabywanie (of property, goods, skill), przyswajanie nt (sobie) (of language), nabytek m (purchase)
expand
Companies generally engage in mergers with other companies and acquisition in order to expand
start learning
rozwijać (business)
Firmy generalnie angażują się w fuzje z innymi firmami i w nabywanie, żeby się rozwijać
corporation
start learning
korporacja
increasingly
start learning
coraz częściej (more often)
threat
we are under threat of
start learning
groźba, pogróżka, zagrożenie
grozi nam +nom
entrepreneur
start learning
przedsiębiorca
tier
multi-tier LTE radio networks
start learning
warstwa
wielowarstwowe sieci LTE
accuracy
start learning
dokładność
relay
start learning
przekazywać (przekazać perf) (message, news), transmitować (programme, broadcast)
manner
start learning
sposób
focuse
deal-focused countries
start learning
skupić uwagę
kraje skupione na interesach
thanks to
I can live thanks to my contacts
start learning
dzięki
mogę żyć dzięki moim kontaktom
seem
Problems in the store just seemed so trivial
start learning
Wydawać się
problemy w sklepie wydały się trywialne
tension
tensions disappear
start learning
napięcie
napięcia znikają
ape
She has always been interested in apes
start learning
małpa człekokształtna
zawsze interesowałam się małpami
keeper
start learning
dozorca (in zoo, park)
chimpanzee
chimpanzee keeper
start learning
szympans
opiekun szympansów
ill-treat
Apes have been ill-treated
start learning
źle traktować, maltretować
Małpy były źle traktowane
blaze
blazing sun
start learning
blask, pożar, buchać
błyszczące słońce
tiny
she has been living on the tiny Greek island
start learning
malutki, maleńki
ona mieszka na malutkiej, greckiej wyspie
tube
I get the tube to work
start learning
metro, tubka, rurka
Dostawałam się metrem do pracy
possession
possessions
start learning
posiadanie
dobytek
fewer
start learning
mniej
mamy mniej studentów w tym roku niż w ostatnim
consideration
All firms must take into consideration the opportunities
start learning
namysł, rozważenie
wszystkie firmy muszą wziąć pod rozwagę te możliwości
objective
their objectives
start learning
cel, obiektywny
ich cele
in order to
He had to hurry in order to reach the next place on his schedule
start learning
żeby (+infin)
musiał się śpieszyć, żeby osiągnąć następne miejsce w rozkładzie jazdy
achive
in order to achive their objectives
start learning
osiągnąć (aim, results); odnosić (victory, success)
żeby odnieść swój (ich) sukces
minor
these differences may create minor problems
start learning
drobny
te różnice mogą tworzyć drobne problemy
approach
start learning
nadchodzić, zbliżać się do (place), podchodzić do (problem)
pattern
behaviour patterns
start learning
próbka (sample), wzór (design)
wzory zachowań
aware
They have to be aware of various cultural patterns
start learning
świadomy
oni muszą być świadomi różnych kulturalnych wzorów
importance
the importance of culture
start learning
znaczenie, waga
znaczenie kultury
tackle
tackle such problems successfully
start learning
stawiać czoło (deal with, challenge)
stawiać czoło takim problemom z sukcesem
national
national culture
start learning
narodowy, państwowy, (ogólno) krajowy, obywatelski
narodowa kultura
attitude
attitude to money
start learning
pogląd, stosunek
stosunek do pieniędzy
account for
national culture accounted for 50% of the differences in attitudes towards work and organizations
start learning
stanowić
kultura narodowa stanowi 50% różnic w postawach do pracy i ogranizacji
corporate
start learning
korporacyjny
gender
start learning
płeć
determined
Businesses are culturally determined
start learning
zdecydowany, zdeterminowany (person); stanowczy (effort)
biznes (interesy) są kulturalnie zdeterminiowany
determine
factors determine the degree
start learning
określać (limits), ustalać (facts, budget, quantity)
wskaźniki określają stopień
superior
start learning
przełożony, starszy rangą
subordinate
superiors are not available to their subordinates
start learning
podwładny
przełożeni nie są dostępni dla swoich podwładnych
numerous
start learning
liczny
privilege
numerous privileges
start learning
przywilej
liczne przywileje
collectivistic
collectivistic cultures
start learning
zbiorowy
zbiorowe kultury
willing
People who are willing to provide benefit for the entire community
start learning
chętny
Ludzie, którzy chętnie dostarczają zyski dla całej społeczności
capable
People who are capable of protecting general interests
start learning
zdolny (być w stanie coś robić)
Ludzie, który są w stanie chronić ogólnych interesów
uncertainty
Members of society feel uncomfortable with uncertainty
start learning
niepewność
członkowie społeczności czują się niekomfortowo z niepewnością
avoidance
start learning
unikalnie, uchylanie się (of tax)
masculinity
start learning
męskość
achievement
People highly value achievement
start learning
osiągnięcie
ludzie wysoko cenią osiągnięcia
assertive
start learning
stanowczy
feminine
start learning
kobiecy, żeński (gender)
outcome
outcome of any deal
start learning
wynik
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)
emphasis
Emphasis on the importance of relationship building
start learning
nacisk
nacisk na znaczenie budowania relacji (związków)
market
start learning
sprzedawać, wprowadzać na rynek (new product)
happen
Those stranger happen to be foreigners
start learning
zdarzyć się, wydarzyć się
Ci obcy przypadkiem okazali się obcokrajowcami
psychotherapy
start learning
psychoterapia
belongings
start learning
rzeczy, dobytek
turn up
I help anyone who turns up
start learning
pojawić się (person), znajdować (lost object)
pomogę każdemu, kto się zjawi
in return for
She can use a computer in return for cooking for the young people
start learning
w zamian za
Ona może używać komputera w zamian za gotowanie dla młodych ludzi
wealthy
very wealthy people
start learning
bogaty, zamożny
bardzo bogaci ludzie
threat
I threated very wealthy people
start learning
traktować, leczyć, impregnować
Leczyłam bardzo bogatych ludzi
swap
People swap services without using money
start learning
zamiana, wymiana, wymienić się, zamienić
Ludzie wymieniają się usługami bez używania pieniędzy
set up
She set up a swapping circle
start learning
zakładać
założyła cykl wymienny
give up
She decided to give up using money for a year
start learning
rezygnować, poddawać się
Zrezygnowała z używania pieniędzy przez rok
give away
She gave away all her money
start learning
rozdać (money)
Oddała wszystkie swoje pieniądze
throw away
She threw away her credit cards
start learning
wyrzucać
Wyrzuciła wszystkie swoje karty kredytowe
bribery
in order to avoid being suspected of bribery
start learning
przekupstwo
żeby uniknąć bycia podejrzanym o przekupstwo
inferior
start learning
podwładny

You must sign in to write a comment