Brain, psychology

 0    111 flashcards    koleta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a spray neurotransmitters
start learning
and spray neurotransmitters
across
start learning
poprzez
adjacent cell
start learning
przyległa komórka
adjacent neuron
start learning
przylegający neuron
afferent nerves
start learning
nerwy ruchowe
approximately
start learning
w przybliżeniu
association
start learning
związek
the association neurons
start learning
neurony kojarzeniowe
autonomic nervous system
start learning
autonomiczny układ nerwowy
away from a source
start learning
z daleka od źródła
axon
start learning
akson
blood presure
start learning
ciśnienie krwi
Brain
start learning
mózg
Brain, mind
start learning
umysł
Bulging
start learning
wybrzuszony
bulging structure
start learning
wybrzuszona budowa
carried
start learning
przenoszone
cel wall
start learning
ściana komórki
Cell
start learning
komórka
central nervous system
start learning
centralny układ nerwowy
cerebellum
start learning
móżdżek
chemical messenger
start learning
chemiczny przekaźnik
Chronic stress
start learning
przewlekły stres
classical conditioning
start learning
warunkowanie klasyczne
common
start learning
powszechny
compared
start learning
w porównaniu
complex
start learning
złożony
Cone\ cones
start learning
czopek\czopki
consciousness
start learning
świadomość
contractions
start learning
skurcze
delusions
start learning
urojenia
dendrites
start learning
dendryty
depolarize
start learning
depolaryzacja
digestion
start learning
trawienie
Dopamine
start learning
dopamina
each otcher
start learning
wzajemnie
efferent nerves
start learning
nerwy czuciowe
end foot
start learning
zakończenie aksonu
endocrine glands
start learning
gruczoły dokrewne
endocrine system
start learning
układ dokrewny
exceptions
start learning
wyjątki
excitement
start learning
podniecenie
extrends from
start learning
rozciąga się
Find a receptor site
start learning
znaleźć miejsce receptora
functional characteristic
start learning
cecha funkcjonalna
gap
start learning
dziura, szczelina
General adaptation syndrome
start learning
zespół adaptacji ogólnoustrojowej
Gland
start learning
gruczoł
Hemisphere
start learning
półkula
hypophysis
start learning
przysadka
hypothalamus
start learning
podwzgórze
illusion
start learning
złudzenia
increase
start learning
wzrost
increases pulse
start learning
wzrost pulsu
induce
start learning
wywoływać
induces delusions
start learning
wywołuje urojenia
inself
start learning
sam w sobie
involuntary
start learning
mimowolne
it carries
start learning
przenosi
Living cell
start learning
żywa komórka
Long Filament
start learning
długie włókno
Low levels of dopamine
start learning
niski poziom dopaminy
medulla
start learning
rdzeń
mental disorders
start learning
zaburzenia umysłowe
mental life
start learning
życie umysłowe
motor
start learning
motoryczne, ruchowe
motor neurons
start learning
neurony ruchowe
Muscle fibers
start learning
włókna mięśniowe
Neuron
start learning
Neuron
neurotransmitter
start learning
neuroprzekaźnik
Nucleus
start learning
jądro
On the top of kidneys
start learning
na szczycie nerek
operant conditioning
start learning
warunkowanie instrumentalne
optic nerves
start learning
nerwy wzrokowe
otherwise
start learning
działanie, odmiennie
outside world
start learning
świat zewnętrzny
parasympatethic division
start learning
przywspółczulny podział
Pattern
start learning
wzór
Perception
start learning
percepcja
peripheral nervous system
start learning
obwodowy układ nerwowy
physical characteristic
start learning
cecha fizyczna
Pituitary glands
start learning
przysadka mózgowa
primarily
start learning
głównie
receptor site
start learning
miejsce receptorowe
relaxations
start learning
rozkórcze, rozluźnienia
release
start learning
uwalniać
Release neurotransmiter
start learning
uwalnianie neuroprzekaźnika
reminiscent of a root system
start learning
przypominają układ korzeniowy
removed
start learning
usunięty
Retina
start learning
siatkówka oka
rich complexity
start learning
bogata złożoność
Rod \rods
start learning
pręcik\pręciki
scattered at random in the body
start learning
rozproszone przypadkowo w organizmie
self moving
start learning
samodziałający
self-consciousness
start learning
samoświadomość
sends forth
start learning
słać
Sensitive
start learning
wrażliwy
sensory neurons
start learning
neurony czuciowe
serotonin
start learning
serotonina
Slightly bulging
start learning
nieco wybrzuszony
somatic nervous system
start learning
somatyczny układ nerwowy
spinal cord
start learning
rdzeń kręgowy
sympatethic division
start learning
współczulny podział
synapse
start learning
synapsy
synaptic cleft
start learning
szczelina synaptyczna
tangible
start learning
namacalny
tell the difference between
start learning
wskazać różnicę pomiędzy
the building block of the nervous system
start learning
cegiełka budująca system nerwowy
thin rope
start learning
cienkie liny
thin rope of fibers
start learning
cienka wiązka włókien
toward the brain
start learning
w kierunku mózgu

You must sign in to write a comment