bilans ksiegowy

 0    62 flashcards    adammozdzen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bilans
start learning
balance sheet
aktywa
start learning
assets
aktywa trwałe
start learning
fixed assets
wartości niematerialne i prawne
start learning
intangible assets
koszty zakończonych prac rozwojowych
start learning
costs of research and development
wartość firmy
start learning
goodwill
inne wartości niematerialne i prawne
start learning
other intangible assets
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
start learning
advances for intangibles
rzeczowe aktywa trwałe
start learning
tanglible assets
środki trwałe
start learning
fixed assets
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
start learning
land (of which: perpetual usufruct of land)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
start learning
buildings, premises and civil engineering structures
urządzenia techniczne i maszyny
start learning
plant and machinery
środki transport
start learning
means of transportation
inne środki trwałe
start learning
other fixed assets
środki trwałe w budowie
start learning
tangible assets under construction
zaliczki na środki trwałe w budowie
start learning
advances for tangible assets under construction
należności długoterminowe
start learning
long-term receivables
od jednostek powiązanych
start learning
amounts due from related undertakings
od pozostałych jednostek
start learning
amounts due from other undertakings
inwestycje długoterminowe
start learning
long-term investments
nieruchomości
start learning
immovable property
długoterminowe aktywa finansowe
start learning
long-term financial assets
udziały lub akcje
start learning
shares
inne papiery wartościowe
start learning
other securities
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
start learning
long-term prepayments and accruals
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
start learning
deferred income tax assets
inne rozliczenia międzyokresowe
start learning
other prepayments and accruals
aktywa obrotowe
start learning
current assets
materiały
start learning
materials
półprodukty i produkty w toku
start learning
semi-finished products and work in progress
produkty gotowe
start learning
finished products
towary
start learning
goods
zaliczki na dostawy
start learning
advances on supplies
nalezności krótkoterminowe
start learning
short-term receivables
należności od jednostek powiązanych
start learning
amounts due from related undertakings
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
start learning
trade receivables witha maturity of
do 12 mies.
start learning
up to 12 months
powyżej 12 mies.
start learning
over 12 months
inne
start learning
other
nalezności od pozostałych jednostek
start learning
amounts due from other undertakings
nalezności z tytułu podatków, dotacji, cełubezpieczeń społecznych i zadrowotnych oraz innych świadczeń
start learning
receivables relative to taxes, subsidies, customs duties, social and health insurances, and other benefits
należności dochodzone na drodze sądowej
start learning
receivables under litigation
inwestycje krótkoterminowe
start learning
short-term investments
krótkoterminowe aktywa finansowe
start learning
short-term financial assets
udzielone pożyczki
start learning
loans
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
start learning
other short-term financial assets
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
start learning
cash and other money assets
środki pieniężne w kasie i na rachunku
start learning
cash in hand and at bank
inne środki pieniężne
start learning
other cash and cash equivalents
inne aktywa pieniężne
start learning
other money assets
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
start learning
short-term prepayments and accruals
kapitał (fundusz) własny
start learning
Equity (own funds)
kapitał (fundusz) podstawowy
start learning
primary capital (fund)
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
start learning
Called up share capital (negative figure)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
start learning
Own Shares (negative figure)
Kapitał (fundusz) zapasowy
start learning
Capital reserve (fund)/ supplementary capital
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
start learning
revaluation reserve (fund)
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
start learning
Other capital reserves (funds)
zysk (strata) z lat ubiegłych
start learning
Profit (loss) brought forward
zysk (strata) netto
start learning
net profit (loss)
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
start learning
write-offs from net profit during the financial year (negative figure)

You must sign in to write a comment