Bilans - aktywa

 0    36 flashcards    magdawrona88
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktywa trwałe
start learning
fixed assets
wartości niematerialne i prawne
start learning
intangible assets
koszty zakończonych prac rozwojowych
start learning
research & development costs
wartość firmy
start learning
goodwill
zaliczka
start learning
advance
rzeczowe aktywa trwałe
start learning
tangible fixed assets
środki trwałe
start learning
fixed assets in use
grunty
start learning
Land
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
start learning
buildings, premises and civil engineering
urządzenia techniczne i maszyny
start learning
Machinery and equipment
środki transportu
start learning
vehicles
środki trwałe w budowie
start learning
fixed assets under construction
należności długoterminowe
start learning
long-term receivables
inwestycje długoterminowe
start learning
long-term investments
nieruchomości
start learning
Real property
długoterminowe aktywa finansowe
start learning
Long-term financial assets
udziały, akcje
start learning
shares, stocks
papiery wartościowe
start learning
securities
udzielone pożyczki
start learning
loans granted
długoterminowe rozliczenie międzyokresowe
start learning
Long-term prepayments
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
start learning
deferred income tax
aktywa obrotowe
start learning
current assets
zapasy
start learning
inventory
półprodukty i produkty w toku
start learning
semi-finished products and work in progress
produkty gotowe
start learning
finished products
towary
start learning
goods
zaliczki na dostawy
start learning
advances for deliveries
należności krótkoterminowe
start learning
short-term receivables
jednostki powiązane
start learning
related parties
dochodzone na drodze sądowej
start learning
vindicated in court
inwestycje krótkoterminowe
start learning
short-term investments
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
start learning
Cash and cash equivalents
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
start learning
cash in hand and at bank
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
start learning
Short-term prepayments
aktywa razem
start learning
total assets
bilans
start learning
balance sheet

You must sign in to write a comment