Best Ever Greek Legends

 0    75 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
he sulked
start learning
zamračil se
his bottom lip wobbled
start learning
jeho spodní ret se zakolísal
he chuckled
start learning
zachechtal se
Thunderbolt
start learning
Blesk
bring me back a haddock
start learning
přines mi zpátky tresku
daimon
start learning
daimon
I will fettle him
start learning
Budu ho fetovat
the horse game for small whinny
start learning
koňská hra pro malé whinny
my simmering spouse said
start learning
řekl můj vroucí manžel
Zeus sulked
start learning
Zeus zamrzl
he chuckled
start learning
zachechtal se
... and she was burned to a frazzle.
start learning
... a ona byla spálena do frazzle.
broken-hearted Echo shrivelled away.
start learning
zlomená srdeční Echo se scvrkla pryč.
she could talk the hind leg off a a kangaroo
start learning
dokázala promluvit zadní nohu s klokanem
no fixed abode
start learning
žádné pevné bydliště
suit someone who likes a lark
start learning
oblek někoho, kdo má rád smetáka
cuttlefish
start learning
sépie obecná
nagging
start learning
hlodavý
their screeching will stop you ever getting to sleep again
start learning
jejich skřípání vás zastaví, abyste někdy znovu spali
this was one whacking great fib
start learning
tohle byla velká rána
the horses bolted
start learning
koně vyšroubovali
she vanished in a puff
start learning
zmizela v obláčku
you may think Orpheus had a gory Greek life but it was not unusual in the gruelling Greek age.
start learning
možná si myslíte, že Orpheus měl krvavý řecký život, ale v vyčerpávajícím řeckém věku to nebylo neobvyklé.
pluck the strings with your fingers to make a sound
start learning
vytrhněte struny prsty a vydejte zvuk
A wrestling-boxing game called pankration allowed anything except biting or gouging fingers into your opponent's eyes.
start learning
Zápas s boxerskou hrou zvanou pankration umožnil něco jiného než kousání nebo drážkování prstů soupeřovým očím.
the dancer would do somersaults over the swords
start learning
tanečnice by udělala kotrmelce nad meči
the great Lummock wouldn't harm a fly
start learning
velký Lummock by mouchu neublížil
the handsome hunky charmer has won the heart of the cretan King's Daughter
start learning
hezký hladový přívěsek získal srdce krétské dcery krále
knee-length chiton
start learning
koleno-délka chiton
I'm going to mash the Minotaur and save them
start learning
Chystám se rozdrtit Minotaur a zachránit je
Thezza stood in the prow
start learning
Thezza stál v přídi
she drops off to sleep
start learning
ona spí
Hades
start learning
Hádes
he tumbled over the cliff
start learning
převalil se přes útes
the king croaked
start learning
král zavrtěl
I zapped dad with a thunderbolt
start learning
Otočil jsem otce bleskem
I questioned her handmaiden who had called me
start learning
Zeptal jsem se její služebnice, která mě zavolala
ha, a likely story, I scoffed
start learning
ha, pravděpodobně příběh, posmíval jsem se
I found her hanging from the roof beam
start learning
Našel jsem ji visící ze střešního trámu
shall we have a goblet of wine?
start learning
Budeme mít pohár vína?
I can see where the lad came unstuck
start learning
Vidím, kde se chlapec rozepnul
it caused a scandal in the city 20 odd years ago
start learning
to způsobilo skandál ve městě před 20 lichými lety
not another Oracle, I groaned
start learning
ne další Oracle, zasténal jsem
the handmaid smirked
start learning
služebná se ušklíbla
she sneered
start learning
ušklíbla se
I snorted
start learning
Odfrkl jsem si
I rapper hard on the door
start learning
Tvrdě rapuji na dveře
he wailed
start learning
kvílel
she snivelled
start learning
odfrkla si
you splutter
start learning
ty štve
they turned her into a clump of reeds
start learning
proměnili ji v shluk rákosí
she caught him peeking
start learning
chytila ho pokukování
standard attainment test
start learning
standardní test dosažení
a huge crab nipped at my foot
start learning
obrovský krab se mi zasekl na nohu
the Stag with golden antlers and hooves of brass
start learning
jelen se zlatými parohy a kopyty z mosazi
especially a big lumbering brute of a human hero
start learning
obzvláště velká dřevorubec lidského hrdiny
the cattle dung is meters deep
start learning
hnůj skotu je metrů hluboký
the goddess athene gave me a pair of bronze castanets
start learning
bohyně athene mi dala pár bronzových kastanetů
it bellows out scorching flames
start learning
zařval planoucí plameny
these four mares are tethered with iron chains in Bronze stables
start learning
tyto čtyři klisny jsou uvázány železnými řetězy v bronzových stájích
killed dragon, sowed its teeth as seeds
start learning
zabil draka, zasel zuby jako semena
the guarding serpent had a 1000 coils and was larger than the heroes boat
start learning
hlídací had měl 1000 cívek a byl větší než loď hrdinů
I took the juice from the Fresh cut sprigs of juniper
start learning
Vzal jsem šťávu z čerstvých řezaných větviček jalovce
stern
start learning
záď
I cut it up boiled it in a pot and put out a frisky lamb that I had hidden under my cloak
start learning
Rozřízl jsem to, vařil v hrnci a rozložil riskantní jehně, které jsem skryl pod pláštěm
the prow snapped off, fell on his head and killed him
start learning
příď vyskočila, spadla na hlavu a zabila ho
she is gilt
start learning
ona je pozlacená
but he groped around the doorway
start learning
ale tápal kolem dveří
each one clung onto a fleece
start learning
každý přilnul na rouno
I am a fake, a phoney, a stooge and a stand-in
start learning
Jsem falešný, phoney, stooge a stand-in
staggers off to die
start learning
potácí se pryč zemřít
I held you by your little heel and dunked you in
start learning
Držel jsem tě za vaší malé paty a namočil tě dovnitř
off you go
start learning
pryč
that's my little treasure chops
start learning
to je můj malý poklad
Paris was pulverized
start learning
Paris byla rozdrcen

You must sign in to write a comment