be insured

 0    86 flashcards    sziszak1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być ubezpieczonym
start learning
to be insured
cenny obraz
start learning
valuable painting
praktyczny
start learning
praktyczny in English
down-to-earth
dobytek
start learning
possessions
zabezpieczyć się
start learning
to protect oneself
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
kwestia zdrowego rozsądku
start learning
a matter of common sense
obrażenie
start learning
injury
włamanie
start learning
burglary
ogień
start learning
fire
kradzież
start learning
theft
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather conditions
ubezpieczalnia
start learning
insurance company
pełna oferta, pełny zakres
start learning
full range
choroba
start learning
sickness
gospodarstwo domowe
start learning
household
własność mienie
start learning
property
szkoda, uszkodzenie
start learning
breakage
wypadek
start learning
accident
ubezpieczyć
start learning
to cover
przyjmować do ubezpieczenia
start learning
to underwrite
przyjmować odpowiedzialność finansową
start learning
to accept financial responsibility
składka ubezpieczeniowa
start learning
Premium
podpisać
start learning
to sign
polisa ubezpieczeniowa
start learning
insurance policy
odszkodowanie
start learning
financial compensation
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
health insurance
ubezpieczeń na życie
start learning
life assurance
zależny, będący na czyimś utrzymaniu
start learning
dependent
czas trwania
start learning
duration
Suma gwarantowana
start learning
sum assured
Konstrukcja domu
start learning
structure of the house
elementy instalacji
start learning
fixtures
Armatura
start learning
fittings
sprzęt
start learning
equipment
przypadkowe uszkodzenie
start learning
accidental damage
strata
start learning
loss
pojazd
start learning
vehicle
obowiązkowy
start learning
obligatory
odsetek
start learning
proportion
miesięczne zarobki
start learning
monthly earnings
usługi medyczne
start learning
medical services
hospitalizacja
start learning
hospitalization
jednorazowa wypłata
start learning
lump sum
wypłacić
start learning
to pay out
rak
start learning
cancer
wylew
start learning
stroke
państwowy system ubezpieczeń
start learning
national security system
obowiązkowe składki
start learning
compulsory contribution
Pomoc finansowa państwa
start learning
state financial assistance
emerytura
start learning
retirement
inwalidztwo
start learning
disability
bezrobocie
start learning
unemployment
ubezpieczony, posiadacz polisy
start learning
policyholder
niepokój
start learning
anxiety
być ubezpieczonym
start learning
to be covered
indywidualne ubezpieczenie
start learning
individual insurance
ubezpieczenie grupowe
start learning
group insurance
Umowa ubezpieczenia
start learning
insurance contract
dobrowolne ubezpieczenie
start learning
voluntary insurance
ubezpieczający
start learning
insurer
wykupienie ubezpieczenia od ognia
start learning
to take out insurance against fire
być ubezpieczonym od wszelkich szkód
start learning
to be insured from all damages
ubezpieczenia majątkowe
start learning
property insurance
Ubezpieczenie wyposażenia domu
start learning
House equipment insurance
być ubezpieczonym od kradzieży z włamaniem
start learning
to be insured against robbery
pełne ubezpieczenie samochodu
start learning
full motor car insurance
Ubezpieczenie pojazdu
start learning
vehicle insurance
ubezpieczenie autokasko
start learning
car accident and theft insurance
odpowiedzialność cywilna
start learning
civil liability
Ubezpieczenie śmierci
start learning
death insurance
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
start learning
dangerous accident insurance
ubezpieczenie emerytalne
start learning
pension insurance
emerytura
start learning
pension
odszkodowanie
start learning
indemnity
dać odszkodowanie
start learning
to indemnify
wypłacić odszkodowanie
start learning
to pay damages
zakład ubezpieczeń społecznych
start learning
social insurance society
renta inwalidzka
start learning
disability pension
Koszty hospitalizacji
start learning
hospitalization costs
zasiłek chorobowy
start learning
sick benefit
agent
start learning
underwriter
Broker ubezpieczeniowy
start learning
insurance broker
Potencjalne ryzyko
start learning
potential risk
ograniczona odpowiedzialność finansowa
start learning
limited financial liability

You must sign in to write a comment