BBC Learning English 2

 0    100 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
body image
start learning
obraz ciała
workout
start learning
trening
handsome
start learning
przystojny
vanity
She described her accomplishments without exaggeration or vanity
start learning
próżność
Ona opisała swoje osiągnięcia bez przesady lub próżności
perception
Someone once said that happiness is 90% perception, and ten percent reality
start learning
postrzeganie / percepcja
Ktoś kiedyś powiedział że szczęscie to w 90% postrzeganie a w 10% rzeczywistość
pecs
TV and magazines are full of pictures of men with perfect pecs
start learning
mięśnie klatki piersiowej
TV I gazety są pełne zdjęć mężczyzn z idealnymi mięśniami klatki piersiowej
beer belly
start learning
sadełko (brzuszek piwny)
muscle-enhancing
start learning
wzmocnienie mięśni
hunk
Could this hunk be Katie's brother?
start learning
przystojniak
Czy ten przystojniak to może być brat Katie?
obese
start learning
otyły
gimmick
The proposal to cut taxes was just an election gimmick to win votes
start learning
sztuczka
Propozycja obniżenia podatków była tylko sztuczką aby wygrać wybory
yawn
I am yawning because I feel sleepy
start learning
ziewać
Ziewam ponieważ jestem śpiący
stimulating
start learning
stymulujący / pobudzający
restless
He had only been restless and uneasy because of her absence
start learning
niespokojny / nerwowy
On był niespokojny I niełatwy z powodu jej nieobecności
stuck in a rut
start learning
utknąć w rutynie
stave off
managed to stave off the invaders
start learning
zażegnać / odpierać
udało się odeprzeć najeźdźców
spur
He says things on the spur of the moment / More money for education will spur economic growth
start learning
zachęcać / pobudzać / bodziec / impuls
Powiedział rzeczy pod wpływem chwili / Więcej pieniędzy na edukację pobudzi wzrost ekonomiczny
cerebral
Tom has cerebral palsy / He's a very cerebral comedian
start learning
mózgowy / intelektualny
Tom ma paraliż mózgowy / On jest bardzo intelektualnym komediowcem
arid
The crops will not grow in the arid ground because the soil is too dry
start learning
suchy / jałowy
Rośliny uprawne nie będą rosły na jałowym gruncie ponieważ ziemia jest zbyt sucha
tantalizing
A car salesman will often tantalize you with an expensive vehicle that is not within your budget
start learning
kuszące / zwodnicze / nęcące
Sprzedawca samochodów często będzie Cię kusił drogimi autami które nie są na Twoją kieszeń
core
This is the core of the problem / I don't eat the core of an apple
start learning
sedno / centrum / jądro / rdzeń / trzon
To jest sedno problem / Nie jem trzonu jabłka
disrupt
Protesters tried to disrupt the meeting
start learning
zakłócać / przerywać
Protestujący próbowali zakłócić spotkanie
evolve
We did not evolve from monkeys. We share a common ancestor / A concrete plan evolved after much discussion
start learning
ewoluować / rozwijać się
Nie ewoluowaliśmy od małp. Dzielimy tego samego przodka / Konkretny plan rozwinął się po sporej dyskusji
snip
cleared out the snips of paper that had been clogging the machine / that antique urn that we bought at London's Road Market was a real snip
start learning
skrawek / przecinać / cięcie / okazja
Wyczyszczone skrawki papieru które zatykały maszynę / Ta antyczna urna która kupiliśmy na londyńskim ulicznym markecie była prawdziwą okazją
faulty
start learning
wadliwy / błędny
catch
I advised her to catch a morning train / I couldn't catch what he said / I didn't quite catch the name of that designer
start learning
łapać / trafiać / złapać / uchwycić / rozumieć / zatrzask / haczyk / połów
Doradziłem jej by złapała poranny pociąg / Nie mogłem zrozumieć co powiedział / Nie całkiem uchwyciłem imie tego projektanta
pledge
The politician pledged to lower taxes if he got elected / I give my pledge that I will quit smoking
start learning
zastaw / zobowiązanie / zabezpieczenie / ślubować / przyrzekać
Polityk zobowiązał się obniżyć podatki jeśli wygra wybory / Przyrzekłem że rzucę palenie
unethical
The corporation was accused of unethical behavior for knowingly producing a product suspected of harming health
start learning
nieetyczny
Korporacja została oskarżona o nieetyczne zachowanie za świadome produkowanie produktów podejrzanych o szkodzenie zdrowiu
ruthless
He's greedy and ruthless
start learning
bezwzględny
On jest chciwy I bezwzględny
brew
Tom asked Mary to brew some coffee / Tom brews his own beer at home
start learning
napar / parzyć / warzyć / piwo / mieszanka / napój
Tom poprosił Mary o zaparzenie kawy / Tom warzy własne piwo w domu
consumed
The fire consumed the whole house / This engine consumes the most oil
start learning
spożywane / konsumowanie / pochłanianie
Pożar pochłonił cały dom / Ten silnik konsumuje większość oleju
sanative
a sanative environment of mountains and fresh air
start learning
naprawczy
Naprawcze środowisko górskie I świeże powietrze
medicinal
The country abounds in medicinal plants
start learning
leczniczy
Kraj obfituje w rośliny lecznicze
elite
Tom graduated from a very elite university
start learning
elita / elitarny
Tom jest absolwentem bardzo elitarnego uniwersytetu
evocative
The evocative picture of my high school reminded me of four of the worst years of my life
start learning
poruszający
Poruszające zdjęcie mojej szkoły średniej przypomniało mi o 4 najgorszych latach mojego życia
mouthful
It was a delicious meal. We enjoyed every mouthful / His last name is a real mouthful
start learning
kęs / łyk / słowo trudne do wymówienia
To był pyszny posiłek. Cieszyliśmy się każdym kęsem / Jego nazwisko jest naprawdę trudne do wypowiedzenia
mindfulness
start learning
uważność
commute
He commutes to his office by bus
start learning
dojeżdżać do pracy
On dojeżdża do biura autobusem
foldaway bike
start learning
składany rower
intrigue
Tom was intrigued by the idea
start learning
intrygować / intryga
Tom był zaintrygowany pomysłem
alert
You have to be very alert if you are driving at night in heavy rain / Someone had better alert the police; we've been robbed.
start learning
czujny / uważny / alarm
Musisz być bardzo uważny jeśli prowadzisz w nocy w deszczu / Lepiej niech ktoś zaalarmuje policje; zostaliśmy obrabowani
belongings
start learning
dobytek
snatch
She had her purse snatched from her arm / The little dog snatched the hotdog out of the boy's hand, and ran off.
start learning
chwytać / porywać / rzucać
Torebka została porwana z jej ramienia / Mały pies porwał hot doga z rąk chłopca I uciekł
nap
start learning
drzemka
elicit
Tom tried to elicit a response from Mary
start learning
wywołać
Tom próbował wywołać odpowiedź od Mary
probing
The surgeon probed the organ for any signs of cancerous cells
start learning
badanie / sonda
Chirurg zbadał organ sprawdzając oznak raka komórek
overindulge
start learning
za bardzo sobie pobłażać (np. objadac się / za dużo pić)
garments
The actors were dressed in beautiful silk garments of various bright colors
start learning
odzież
Aktorzy ubrani byli w piękną, jedwabną odzież w różnych, jasnych kolorach
rank
Tom has the rank of captain / He reached the rank of general
start learning
ranga / stanowisko / stopień
Tom ma stopień kapitana / Osiągnął stopień generała
grumpy
Jane has been quiet and grumpy for the past few days
start learning
zrzędliwy / w złym humorze
Jane była zrzędliwa I w złym humorze przez ostatnie pare dni
miser
The miser liked to sit and play with his money
start learning
skąpiec / sknera
Skąpiec lubił siadać I bawić się swoimi pieniędzmi
probability
I think there is little probability of his succeeding in the enterprise
start learning
prawdopodobieństwo
Myślę, że małe jest prawdopodobieństwo jego sukcesu w przedsiębiorstwie
gut reaction
start learning
instynktowna reakcja
counselling
This person needs the counsel of a psychiatrist
start learning
doradztwo
Ta osoba potrzebuje porady psychiatrycznej
outlaw
Alcohol was outlawed in this country for a short time in the 1930s / Jesse James was a famous outlaw of the Wild West
start learning
wyjęty spod prawa / zakazywać / unieważniać
Alkohol był zakazany w tym kraju przez krótki okres w roku 1930 / Jesse James był sławnym wyjętym spod prawa dzikiego zachodu
trickster
a heartless trickster swindled the elderly woman out of her life savings
start learning
oszust / naciągacz
Naciągacz bez serca okradł starszą kobietę z jej zyciowych oszczędności
masculinity
Do you think wearing a business suit makes a woman look too masculine?
start learning
męskość
Czy myślisz że noszenie biznesowego garniture sprawia że kobieta wygląda zbyt męsko?
perseverance
His perseverance and diligence in his youth have made him what he is today
start learning
wytrwałość / niezmordowanie
Jego wytrwałość I pilność w młodości sprawiły to kim jest dziś
resin
start learning
żywica
approachable
The supervisor is quite approachable, so don't hesitate to bring up any problems you have
start learning
przystępny / kontaktowy / dostępny
Przełożony jest całkiem kontaktowy więc nie wahaj się zgłaszać wszelkich napotkanych problemów
degrades
The group accuses the company of degrading women in its ads
start learning
rozkładać / poniżać
Grupa oskarżyła firmę o poniżanie kobiet w jej reklamach
pellet
In the class children like to throw paper pellets on each other
start learning
śrut / kulka
Dzieci w klasie lubią rzucać w siebie papierowymi kulkami
handout
The teacher distributed the handouts to the students
start learning
jałmużna / ulotka
Nauczyciel rozdał uczniom ulotki
scrounge
I managed to scrounge enough money for a bus ticket
start learning
naciągać kogoś na coś / sępić
Udało mi się wysępić wystarczającą ilość pieniędzy na bilet autobusowy
commodity
In the desert, ice is an invaluable commodity
start learning
towar / zaleta
Na pustyni lód jest bezcennym towarem
vulnerable
I feel very vulnerable since losing my best friend / If you don't eat properly, you may become more vulnerable to disease
start learning
wrażliwy / trudny / czuły
Czuję się bardzo wrażliwy od straty mojego najbliższego przyjaciela / Jeśli nie będziesz się odpowiednio odżywiał możesz stać się bardziej czuły na choroby
viral
The old man came down with viral pneumonia, and died soon after
start learning
wirusowy
Stary człowiek zachorował na wirusowe zapalenie płuc I wkrótce potem zmarł
pathway
Maybe that pathway merely led to a barn
start learning
ścieżka / droga
Byc może ta ścieżka prowadziła tylkodo stodoły
grasp
The old woman grasped my hand in hers, and pulled me towards her house / Henri has a fairly good grasp of English
start learning
chwycić / uchwycić / zrozumieć / pojmować
Stara kobieta złapała moją rekę w swoja I pociągneła mnie w strone swojego domu / Henry ma całkiem dobre zrozumienie angielskiego
leftovers
The law is a leftover from earlier times
start learning
resztki
Prawo jest pozostałością wcześniejszych czasów
convenience
They enjoyed the conveniences of flying first class
start learning
wygoda / udogodnienie
Cieszyli się wygodą lotu pierwszą klasą
edible
All of the decorations on the gingerbread house were edible
start learning
jadalny
Wszystkie dekoracje z domku piernikowego były jadalne
discarded
Before cooking the clams, discard any whose shell isn't completely closed
start learning
wyrzucony / odrzucony
Przed gotowaniem małż odrzuć wszystkie te których muszle nie są całkowicie zamknięte
gone off
start learning
zepsuty
nod off
start learning
przysypiać / przysnąć
memorabilia
I would like to visit the museum of rock and roll, and see all the music memorabilia they have there
start learning
pamiątki
Chciałbym odwiedzić museum rock and rolla I zobaczyć wszystkie muzyczne pamiątki jakie tam mają
grinning
With their upturned mouths, dolphins look like they are always grinning
start learning
szczerzyć się
Z ich zadartymi buziami delfiny wyglądają jakby się zawsze szczerzyły
footman
start learning
Lokaj
raven
start learning
kruk
riddle
The story of the sphinx's riddle first occurs in the Greek tragedians
start learning
zagadka
Historia zagadki o sfinksie pojawiła się najpierw w Greckich tragediach
courtiers
start learning
dworzanie
hedgehog
start learning
jeż
arch
They walked under the arch and looked up at the beautiful painted ceiling
start learning
łuk / przęsło
Przeszli pod łukiem I popatrzyli na gore na pięknie pomalowany sufit
courthouse
start learning
gmach sądu
trumpet
start learning
trąbka
scroll
start learning
zwój
sentence
start learning
wyrok / skazywać
consolation
start learning
pocieszenie
moor
start learning
wrzosowisko
queer
start learning
dziwny
coach
start learning
autokar / powóz / wagon
squawk
start learning
skrzek
bare
start learning
goły / bosy / pusty / nagi
creep
start learning
pełzanie / skradać się
heather
start learning
wrzos
hanged
start learning
powieszony
marsh
start learning
mokradła / bagno
disgrace
A person who commits a crime is an example of a disgrace to a family
start learning
hańba / wstyd / skandal
Osoba która popełnia przestępstwo jest przykładem hańby dla rodziny
sacks
start learning
worki
disturb
start learning
przeszkadzać / zakłócać / poruszać

You must sign in to write a comment