Basic algebra

 0    49 flashcards    izahopa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawanie
start learning
addition
składnik (do którego dodajemy)
start learning
augend (component, addend)
składnik (który dodajemy)
start learning
addend (component)
suma
start learning
sum
odejmowanie
start learning
subtraction
odjemna
start learning
minuend
odjemnik
start learning
subtrahend
różnica
start learning
difference
mnożenie
start learning
multiplication
czynnik (który będziemy mnożyć)
start learning
multiplicand
czynnik (przez który będziemy przemnażać)
start learning
multiplier
iloczyn
start learning
product
dzielenie
start learning
division
dzielna
start learning
dividend
dzielnik
start learning
divisor
iloraz
start learning
quotient
ułamek (prosty, właściwy, niewłaściwy)
start learning
(simple, proper, improper {invalid}) fraction
mianownik
start learning
denominator
licznik
start learning
numerator
liczba odwrotna
start learning
reciprocal
liczby mieszane (2 i 1/2)
start learning
mixed numbers
ułamek dziesiętny
start learning
decimal fraction
ułamek dziesiętny nieskończony
start learning
repeating decimal (recurring demcimal)
funkcja wykładnicza (w podstawie e)
start learning
power function (exponentiation)
wykładnik
start learning
exponent
podstawa (funkcji wykładniczej, logarytmu)
start learning
base
pierwiastek
start learning
root
stopień pierwiastka
start learning
degree
liczba pod pierwiast
start learning
radicant
logarytm
start learning
logarithm
antylogarytm
start learning
antilogarithm
przed (dla kolejności działań)
start learning
prior to
Największy wspólny dzielnik
start learning
the lest common denominator LCD
liczby (nie)wymierne
start learning
numbers (ir)rational
liczby rzeczywiste
start learning
real numbers
liczby zespolone
start learning
complex numbers
część rzeczywista
start learning
The real part
część urojona
start learning
the imaginary part
jednostka urojona
start learning
imaginary unit
sprzężona z
start learning
conjugate to
kres górny zbioru liczbowego
start learning
supremum
kres dolny zbioru liczbowego
start learning
infimum
(nie)skończony zbiór liczbowy
start learning
(in)finite set of numbers
zbiór przeliczalny
start learning
countable set
działania na zbiorach
start learning
operations on sets
suma zbiorów
start learning
union
iloczyn zbiorów
start learning
intersection of sets
dopełnienie zbioru
start learning
complement of a set
diagram Venna
start learning
Venn diagram

You must sign in to write a comment