bài học của tôi

 0    4 flashcards    yenngoc6
 
Question
Answer

đương đại với sb / sth
start learning
contemporary with sb/ sth
nhiều người đương đại chưa từng biết đến điện, điện thoại, laptop,...
Many contemporary human have never known electric, smart phone, laptop,...

sống sót
start learning
survive
After a dangerous trip, we were to survive all perils

to notify sb of sth/ to notify sth to sb
start learning
to notify sb of sth / to notify sth to sb
She was to notify the class of the champion's resulfs

proportion (n) of sth to sth
start learning
tỉ lệ, sự tương quan giữa vật này và vật khác
tỉ lệ ba một
the proportion of three to one


You must sign in to write a comment