Angielski zaliczenie rok II

 0    244 flashcards    eedka9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tort law
start learning
prawo o czynach niedozwolonych (deliktach)
wrong
start learning
czyn bezprawny, szkoda, krzywda
harm
start learning
szkoda
damage
start learning
szkoda
to compensate
start learning
rekompensować, wynagrodzić (szkodę, stratę)
intention
start learning
zamiar
negligence
start learning
niedbalstwo, zaniedbanie
conduct
start learning
postępowanie, działanie, zachowanie
principle of law
start learning
zasada prawna
to slip
start learning
poślizgnąć się
to overlap
start learning
pokrywać się (częściowo), zachodzić na siebie
remedy - środek ochrony prawnej, zadośćuczynienie
start learning
remedy - remedy, remedy
tort
start learning
delikt, czyn niedozwolony w prawie cywilnym
tortfeasor
start learning
sprawca deliktu
heads of tort
start learning
rodzaje, typy deliktów
assault
start learning
napaść z zamiarem pobicia, groźba pobicia
battery
start learning
pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej osoby
defamation
start learning
zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo
libel
start learning
zniesławienie w piśmie lub druku
false imprisonment
start learning
bezprawne uwięzienie (pozbawienie wolności)
slander
start learning
zniesławienie w mowie
trespass
start learning
naruszenie
trespass to the person
start learning
naruszenie nietykalności cielesnej lub innych praw osoby
trespass to the land
start learning
naruszenie posiadania nieruchomości
nuisance
start learning
naruszenie porządku publicznego lub sąsiedzkie naruszenie posiadania (delikt)
object
start learning
przedmiot
claimant
start learning
powód, powódka
to commit - popełnić (np. delikt lub przestępstwo)
start learning
This commit - commit (eg. a tort or a crime)
to enjoy
start learning
korzystać z czegoś, cieszyć się czymś, czerpać zadowolenie z czegoś
permission
start learning
zezwolenie, zgoda
factory
start learning
fabryka
grounds
start learning
podstawy (prawne)
act
start learning
czyn, uczynek
omission
start learning
zaniechanie
to omit
start learning
zaniechać, zaniedbać
foreseeable - przewidywalny, do przewidzenia
start learning
foreseeable - predictable, predictable
objective
start learning
obiektywny
subjective
start learning
subiektywny
deterrent
start learning
czynnik odstraszający
redress
start learning
zadośćuczynienie, rekompensata
remote damage
start learning
szkoda, której nie można było przewidzieć ponieważ związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy czynem a szkodą jest zbyt odległy
proof of damage
start learning
dowód powstania szkody
actionable per se
start learning
zaskarżalny sam przez się
negligent
start learning
niedbały, niestaranny
negligent conduct
start learning
niedbałe, niestaranne zachowanie, postępowanie, działanie
compensation
start learning
rekompensata, odszkodowanie, wynagrodzenie (szkody, straty)
damages- odszkodowanie
start learning
damages- compensation
civil wrong
start learning
szkoda, która nie powstała w wyniku przestępstwa
to bring an action in tort
start learning
wnieść powództwo o szkody spowodowane przez delikt
business law
start learning
prawo biznesowe (o prowadzeniu działalności gospodarczej)
sole trader
start learning
osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, osoba prowadząca własny jednoosobowy biznes
to set up (a business)
start learning
założyć (biznes, spółkę)
to comply with sth
start learning
przestrzegać czegoś, stosować się do czegoś
profit
start learning
zysk
to trade
start learning
handlować, prowadzić działalność gospodarczą
liable
start learning
odpowiedzialny (prawnie)
to name sb - wymienić kogoś z nazwiska, podać czyjeś nazwisko
start learning
This name sb - replace someone with a name, enter someone's name
option
start learning
opcja
to become insolvent
start learning
stać się niewypłacalnym
investment
start learning
inwestycja
market value (of shares)
start learning
wartość rynkowa (akcji)
assets
start learning
aktywa (spółki), majątek (osoby)
premium
start learning
ażio, różnica między wartością rynkową a nominalną (akcji)
to register
start learning
rejestrować, zarejestrować
authorised share capital
start learning
statutowy (zakładowy) kapitał akcyjny
to manage
start learning
zarządzać, kierować
issued share capital
start learning
emisyjny kapitał akcyjny
annual
start learning
roczny, doroczny, coroczny
private limited company
start learning
spółka z o.o., prywatna spółka udziałowa
expenses
start learning
wydatki
public limited company
start learning
(publiczna) spółka akcyjna, spółka giełdowa
self-employed
start learning
samozatrudniony, samozatrudniona
stockbroker
start learning
makler giełdowy
to run a business
start learning
prowadzić biznes, spółkę
single-member company
start learning
jednoosobowa spółka z o.o.
a self-assessment form
start learning
formularz podatkowy do samodzielnego wypełnienia
common
start learning
powszechny, rozpowszechniony
to run up a debt
start learning
popaść w długi, zadłużyć się
to offer (shares)
start learning
oferować akcje (udziały)
risky
start learning
ryzykowny
to deal (in sth)
start learning
handlować (czymś)
records and accounts
start learning
dokumentacja i księgi rachunkowe
substantial - znaczny
start learning
PREPARATION OF - significant
at risk
start learning
zagrożony
memorandum of association
start learning
umowa (założenia) spółki
to run into trouble
start learning
wpaść w kłopoty
annual return
start learning
roczny raport spółki
income tax
start learning
podatek dochodowy
articles of association
start learning
statut spółki (UK) bylaws (US)
to invest
start learning
inwestować
off-the-shelf-company
start learning
zarejestrowana spółka gotowa do podjęcia działalności/ przeznaczona na sprzedaż
flexible
start learning
elastyczny
dispute
start learning
spór
certificate of incorporation
start learning
certyfikat rejestracji spółki
unlimited liability
start learning
nieograniczona odpowiedzialność (prawna)
to submit
start learning
złożyć, przedłożyć (np. dokumenty)
joint and several liability
start learning
odpowiedzialność solidarna
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
to draw up
start learning
sporządzić (dokument)
essential
start learning
niezbędny, istotny, kluczowy
to trade under X
start learning
prowadzić działalność gospodarczą pod firmą (nazwą) X
capital
start learning
kapitał
balance sheet
start learning
bilans, zestawienie bilansowe
to contribute
start learning
wnosić wkład (udział)
corporation tax
start learning
podatek dochodowy płacony przez spółki
loss
start learning
strata
company name- nazwa spółki
start learning
Name- company name of the company
proportion
start learning
proporcja, stosunek
registered office
start learning
prawna (oficjalna) siedziba (spółki)
drawings
start learning
środki pieniężne pobierane przez wspólników na własny użytek z konta spółki
management
start learning
zarządzanie, kierowanie
statement of compliance
start learning
deklaracja zgodności (z przepisami ustawy regulującej zakładanie spółek)
to retire
start learning
przejść na emeryturę
to resign
start learning
zrezygnować
subscribers
start learning
pierwsi akcjonariusze (udziałowcy) spółki
legal personality
start learning
osobowość prawna
to expel
start learning
usunąć, wydalić, wyrzucić (np. wspólnika)
rules and regulations
start learning
przepisy i uregulowania
to dissolve
start learning
rozwiązać (np. spółkę)
equity partner
start learning
wspólnik mający udział w zyskach spółki i biorący udział w zarządzaniu nią
salaried partner
start learning
wspólnik, który otrzymuje pensję ale nie ma udziału w zyskach
sleeping /silent /dormant partner
start learning
cichy wspólnik
a beauty therapist
start learning
kosmetolog
to give up (work)
start learning
przestać (pracować)
to put in
start learning
wnieść wkład (udział), zainwestować
50:50 (fifty-fifty)
start learning
po połowie
otherwise
start learning
w przeciwnym razie
limited liability
start learning
ograniczona odpowiedzialność (prawna)
personal assets
start learning
majątek osobisty
legal entity
start learning
podmiot prawny
member
start learning
wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz
incorporated business
start learning
spółka zarejestrowana / mająca osobowość prawną
limited liability partnership
start learning
spółka partnerska
to incorporate a company
start learning
zarejestrować spółkę
founders
start learning
założyciele
shareholder
start learning
akcjonariusz, udziałowiec
to hold (shares)
start learning
posiadać (akcje, udziały))
share
start learning
akcja, udział
share capital - kapitał zakładowy (akcyjny, udziałowy)
start learning
share capital - equity capital (share capital, shareholding)
nominal value (of shares)
start learning
wartość nominalna (akcji, udziałów)
to issue (shares)
start learning
wyemitować, przekazać (akcje, udziały)
return (on investment)
start learning
zwrot (zysk) z inwestycji
dividend - dywidenda
start learning
dividend - Dividend
employment law
start learning
prawo pracy
dismissal
start learning
zwolnienie (pracownika) z pracy
employer
start learning
pracodawca
to dismiss
start learning
zwolnić z pracy
employee
start learning
pracownik
dismissed
start learning
zwolniony z pracy
staff
start learning
personel, pracownicy
fixed-term contract
start learning
umowa na czas określony
manager
start learning
kierownik, dyrektor
grievance
start learning
zażalenie, skarga
secretary
start learning
sekretarz, sekretarka
procedure - procedura
start learning
procedure - a procedure
admin work (administrative work)
start learning
praca administracyjna
payroll
start learning
list płac
constructive dismissal
start learning
wymuszone samozwolnienie się pracownika (np. z powodu mobbingu)
part-time job
start learning
praca w niepełnym wymiarze godzin, na część etatu
to consult (sb)
start learning
konsultować się (z kimś)
salary
start learning
pensja (miesięczna lub roczna)
tribunal
start learning
sąd, trybunał
employment tribunal
start learning
sąd pracy
pay
start learning
płaca, zapłata
(legal) grounds
start learning
podstawy (prawne)
wages
start learning
płaca tygodniowa (w UK pracownicy fizyczni)
discrimination - dyskryminacja
start learning
discrimination - discrimination
to order
start learning
zamawiać (np. towar do sklepu)
to discriminate against sb
start learning
dyskryminować kogoś
full-time job
start learning
praca na pełen etat
disability - niepełnosprawność
start learning
disability - disability
remuneration
start learning
wynagrodzenie (formalnie)
harassment
start learning
nękanie, dręczenie
invoice
start learning
faktura
to harass
start learning
nękać, dręczyć
supplier
start learning
dostawca
bullying (UK, US)
start learning
mobbing (Europa), znęcanie się, tyranizowanie (kogoś)
team
start learning
zespół, grupa (pracowników)
unfair dismissal
start learning
niesłuszne (niezgodne z prawem) zwolnienie pracownika
well-motivated
start learning
mający silną motywację
appraisal
start learning
ocena (pracy) pracownika
applicant
start learning
kandydat, wnioskodawca
non-contentious work
start learning
praca prawnika nie związana ze sporem
track record
start learning
osiągnięcia np. zawodowe
regulations
start learning
przepisy, uregulowania
wide range
start learning
szeroki zakres (np. obowiązków)
seminar
start learning
seminarium (np. magisterskie)
temporary job
start learning
praca tymczasowa
duty of care
start learning
obowiązek zachowania ostrożności (staranności)
maternity leave
start learning
urlop macierzyński
contentious work
start learning
praca prawnika związana ze sporem
C. V (Curriculum Vitae, Resume
życiorys
start learning
USA)
allegation
start learning
zarzut (w pr. karnym), twierdzenie (w pr. cywilnym)
covering letter
start learning
list motywacyjny
to dock pay
start learning
obciąć płacę, potrącić część płacy
closing date
start learning
ostateczny termin
to be fired on the spot
start learning
być zwolnionym ze skutkiem natychmiastowym
sales assistant
start learning
sprzedawca, sprzedawczyni (w sklepie)
trade union
start learning
związek zawodowy
retail industry
start learning
handel detaliczny
strike - strajk
start learning
strike - a strike
window-dressing
start learning
dekorowanie witryn sklepowych
apply for sth
start learning
ubiegać się, starać się o coś
communication skills
start learning
umiejętności komunikacyjne
candidate - kandydat
start learning
candidate - the candidate
cash register (till
kasa sklepowa
start learning
UK)
estate agent
start learning
agent obrotu nieruchomościami
clause (in a contract)
start learning
klauzula, punkt (w umowie)
former
start learning
były, poprzedni
provision (in a contract)
start learning
zapis, postanowienie w umowie
interview
start learning
rozmowa kwalifikacyjna
term of the contract
start learning
okres obowiązywania umowy
notice period
start learning
okres wypowiedzenia
job title
start learning
nazwa stanowiska pracy
provide that
start learning
stanowić, że, przewidywać, że, zastrzegać, że
working hours
start learning
czas pracy
sacked
start learning
zwolniony z pracy (potocznie)
holidays
start learning
urlop i dni wolne (od pracy)
vacant position
start learning
wakat, wolna posada, wolne stanowisko pracy
sick pay
start learning
zasiłek chorobowy
gross misconduct
start learning
rażące naruszenie dyscypliny pracy, poważne wykroczenie służbowe
grievance procedure
start learning
procedura skargowa
fired
start learning
zwolniony z pracy (potocznie)
disciplinary procedure
start learning
procedura dyscyplinarna
made redundant
start learning
zwolniony z pracy z powodu redukcji etatów
pension
start learning
emerytura, renta
written notice (letter of resignation)
start learning
wypowiedzenie na piśmie
confidentiality clause
start learning
klauzula poufności
cashier
start learning
kasjer, kasjerka (w sklepie)
termination of the contract - rozwiązanie umowy
start learning
termination of the contract - Termination
non - competition clause
start learning
klauzula o zakazie konkurencji
rival
start learning
rywal, konkurent
absence
start learning
nieobecność
absent - nieobecny
start learning
absent - absent
fund
start learning
fundusz
material
start learning
istotny, ważny
public holiday
start learning
święto państwowe (dzień wolny od pracy)
notice
start learning
zawiadomienie, powiadomienie, wymówienie, wypowiedzenie (w pracy)
to contribute
start learning
wpłacać (na coś), wnosić wkład (do czegoś)
resignation
start learning
zwolnienie się, odejście (z pracy)
to resign
start learning
zwolnić się, odejść (z pracy)
retirement
start learning
emerytura, przejście na emeryturę
to retire
start learning
odejść, przejść na emeryturę
redundancy - zwolnienie z pracy powodu redukcji etatów
start learning
redundancy - dismissal due to redundancy

You must sign in to write a comment