angielski w biznesie polski na angielski

 0    366 flashcards    gapit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aukcja, przetarg, licytacja
start learning
Auction
faktura korygująca
start learning
Correcting invoice
ustawa
start learning
Law
marża handlowa
start learning
Gross margin
siedziba firmy
start learning
Headquarters
kwota brutto
start learning
Gross amount
kwota netto
start learning
Net amount
Umowa
start learning
contract
dekretowanie
start learning
account assignment
system informatyczny rachunkowości
start learning
accounting information
okres sprawozdawczy
start learning
accounting period
kalkulacja kosztów oparta na działalności
start learning
activity based cost accounting
aktywa, majątek
start learning
assets
zestawienie bilansowe, bilans
start learning
balance sheet
wartość księgowa
start learning
book value
kapitał obcy
start learning
borrowed capital
saldo, wynik finansowy (to, co zostaje na czysto)
start learning
bottom line
majątek trwały, środki trwałe, aktywa trwałe
start learning
capital assets, fixed assets
rachunkowość kasowa
start learning
cash accounting
metody rachunkowości kasowej
start learning
cash accounting methods
system księgowania gotówki
start learning
cash accounting scheme
raport kasowy
start learning
cash and flow statement
środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego
start learning
cash at the end of the reporting period
księgowość kasowa
start learning
cash bookkeeping
operacje kasowe, operacje lokacyjne
start learning
cash business
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
księga kasowa
start learning
cash journal
asygnata kasowa, kwit kasowy, polecenie wypłaty
start learning
cash note
raport kasowy
start learning
cash report, cash statement
plan kont
start learning
chart of accounts, C.O.A.
główny księgowy, główna księgowa
start learning
chief accountant
metoda rachunkowości kosztów
start learning
cost accounting technique
metoda ewidencji księgowej na bazie kosztów
start learning
cost method
analiza koszt wolumen zysk, analiza CVP
start learning
cost volume profit, C.V.P.
kreatywna księgowość
start learning
creative accounting
ma. winien
start learning
credit and debit
storno
start learning
credit note
nota kredytowa (za zwrot dóbr)
start learning
credit note, credit memorandum, credit memo
scoring kredytowy
start learning
credit score
majątek obrotowy, aktywa obrotowe
start learning
current assets
debet (zapis wydatku z konta bankowego)
start learning
debit
podatek odroczony
start learning
deferred tax
amortyzacja
start learning
depreciation
skonto
start learning
discounts and allowances
podwójne księgowanie
start learning
double entry
reguła podwójnego zapisu
start learning
double entry bookkeeping system
zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek)
start learning
Earnings Before Interest and Taxes
zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji
start learning
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation, E.B.I.T.D.A.
aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
start learning
financial assets
księgi rachunkowe
start learning
financial books
zobowiązania finansowe, pasywa
start learning
financial liability
wynik finansowy
start learning
financial result
raport finansowy, sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement, finance statement
wartość firmy
start learning
goodwill
zarobki brutto
start learning
gross salary
wartości niematerialne i prawne
start learning
intangible assets
inwentarz, spis
start learning
inventory
wycena zapasów
start learning
inventory valuation
faktura
start learning
invoice
ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu
start learning
last in, first out, L.I.F.O.
pozycja
start learning
line item
strata (ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa)
start learning
negative return
płaca netto
start learning
net income
strata netto
start learning
net loss
koszty stałe
start learning
overhead costs, overhead charges, overhead expenses
metoda księgowa mierzenia wpływu zmian cen na siłę nabywczą pieniądza
start learning
price level accounting
relacja ceny do wartości księgowej
start learning
price book ratio
rachunek zysków i strat
start learning
profit and loss account, profit and loss statement
wynik finansowy z poprzedniego okresu bilansowego
start learning
profit and loss brought forward
wynik finansowy roku obrotowego
start learning
profit and loss for the financial year
refaktura
start learning
re invoice
model przystosowania księgowości do ery komputerowej
start learning
R.E.A. model
konto bilansowe
start learning
real accounts
przychody, wpływy (kasowe)
start learning
receipts
uiszczający, przekazujący, osoba dokonująca płatności (np. księgowy wykonujący płatność)
start learning
remitter
koszt zastąpienia
start learning
replacement cost
kalkulacja przychodów i rozchodów
start learning
run rate
rachunkowość zapasów
start learning
stock accounting
księgowość magazynowa
start learning
stock bookkeeping
koszt docelowy
start learning
target costing
przychody ze sprzedaży
start learning
top line
rachunek kosztów jednostkowych
start learning
unit costing
jednostka rozliczeniowa, jednostka obrachunkowa
start learning
unit of account, money of account
bilans roboczy
start learning
working balance
kapitał obrotowy
start learning
working capital
odpisanie ulgi
start learning
writing down allowance, w.d.a.
zobowiązania (w bilansie)
start learning
accounts payable, A.P
inwestor (osoba inwestująca najczęściej w start up, w zamian za np. udziały w spółce)
start learning
angel
doroczne walne zgromadzenie (akcjonariuszy lub wspólników)
start learning
Annual General Meeting, A.G.M.
osoba wyprzedająca aktywa nabytej spółki
start learning
asset stripper
papier wartościowy zabezpieczony aktywami
start learning
asset backed security, A.B.S.
spółka stowarzyszona
start learning
associate company
atrakcyjna, ale niechciana oferta przejęcia
start learning
bear hug
cena oferowana, kurs zakupu
start learning
bid price
grupa potencjalnych nabywców
start learning
bidding group
ostra licytacja
start learning
bidding war
sprzęt radiowo telewizyjny
start learning
black goods
prezes zarządu
start learning
board president
minimalna kwota, jaką jest się skłonnym zaakceptować w negocjacjach
start learning
bottom line
dyrektor oddziału, dyrektor filii
start learning
branch manager
punkt równowagi (gdy przedsiębiorstwo nie ponosi strat, ale nie przynosi zysków)
start learning
break even point
cena według kosztów własnych
start learning
break even price
spotkanie służbowe przy śniadaniu
start learning
breakfast meeting
ropa naftowa z Morza Północnego
start learning
Brent crude
maklerstwo, pośrednictwo
start learning
broking, brokering
dyrektor ekonomiczny odpowiedzialny za budżet
start learning
budget director
konto firmowe, rachunek firmowy
start learning
business account
rachunkowość handlowa, księgowość handlowa
start learning
business accounting
działalność gospodarcza
start learning
business activity
zarządzanie, kierowanie przedsiębiorstwem
start learning
business administration
przedstawiciel handlowy, przedstawicielka handlowa
start learning
business agent
porozumienie handlowe, umowa handlowa
start learning
business agreement
analityk badający działalność gospodarczą
start learning
business analyst
spotkanie w sprawach handlowych
start learning
business appointment
sfera działalności gospodarczej
start learning
business area
aktywa przedsiębiorstwa handlowego
start learning
business assets
partner, wspólnik
start learning
business associate
barometr aktywności gospodarczej, barometr koniunktury
start learning
business barometer
okres dobrej koniunktury
start learning
business boom
zachowanie klientów instytucjonalnych
start learning
business buying behavior
spotkanie służbowe, rozmowa służbowa
start learning
business call
możliwości handlowe, zdolności handlowe
start learning
business capacity
samochód firmowy, samochód służbowy
start learning
business car
centrum biznesu
start learning
business center
koła gospodarcze
start learning
business circles, business interests, business groups
współpraca gospodarcza między przedsiębiorstwami
start learning
business collaboration
połączenie jednostek gospodarczych
start learning
business combination
kontakty handlowe, powiązania handlowe, stosunki handlowe
start learning
business connections, business relations
partner w interesach
start learning
business contact
kontakty handlowe
start learning
business contacts
korporacja handlowa, korporacja przemysłowa
start learning
business corporation
korespondencja handlowa
start learning
business correspondence
koszty eksploatacyjne
start learning
business costs
zwyczaje handlowe
start learning
business customs
faza ekspansji w cyklu koniunkturalnym
start learning
business cycle expansion
decyzja gospodarcza
start learning
business decision
spadek aktywności gospodarczej
start learning
business decline
informator handlowy, księga adresowa firm handlowych
start learning
business directory
dyskrecja handIowa
start learning
business discretion
ekonomika przedsiębiorstwa
start learning
business economics
efektywność gospodarowania
start learning
business efficiency
handlowy język angielski
start learning
business English
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
business enterprise
podmiot gospodarczy
start learning
business entity
etyka biznesu
start learning
business ethic
ekspansja handlowa
start learning
business expansion
przewidywania handlowe
start learning
business expectations
koszty handlowe
start learning
business expenditure
wydatki związane z prowadzeniem firmy, koszty reprezentacyjne
start learning
business expenses
doświadczenie handlowe
start learning
business experience
bankructwo, upadłość
start learning
business failure
finanse przedsiębiorstw
start learning
business finance
finansowanie działalności gospodarczej
start learning
business financing
firma handIowa, przedsiębiorstwo handlowe
start learning
business firm
transakcja na załadowanie
start learning
business for shipment
prognoza gospodarcza, prognoza koniunkturalna
start learning
business forecast
usługi w zakresie prognoz gospodarczych
start learning
business forecasting service
podstawy działalności gospodarczej
start learning
business fundamentals
fundusze przedsiębiorstwa
start learning
business funds
cel przedsiębiorstwa
start learning
business goal
produkty przemysłowe
start learning
business goods
dom handlowy, firma handlowa
start learning
business house
analiza wpływu różnych czynników na działalność gospodarczą
start learning
business impact analysis
informacja handlowa
start learning
business information
system informacji handlowej
start learning
business information system
informacja handlowa, wywiad gospodarczy, wywiad handlowy
start learning
business intelligence
inwestycje produkcyjne
start learning
business investments
gazeta handlowa
start learning
business journal
podróż służbowa
start learning
business journey
korespondencja handlowa, list handlowy
start learning
business letter
powiązania handlowe, więzi handlowe
start learning
business links
obiad służbowy
start learning
business lunch
zarządzanie przedsiębiorstwem
start learning
business management
dyrektor handlowy
start learning
business manager
rynek przedsiębiorstw
start learning
business market
marketing handlowy
start learning
business marketing
spotkanie w sprawach handlowych
start learning
business meeting
misja biznesu, misja firmy
start learning
business mission
nazwa firmy
start learning
business name
nazwa oddziału firmy
start learning
business name of a branch office
porządek dnia
start learning
business of the day
lokal firmowy, siedziba firmy
start learning
business office
działalność gospodarcza
start learning
business operations
możliwości handlowe
start learning
business opportunities
organizacyjne formy biznesu
start learning
business organization
perspektywy gospodarcze, prognoza gospodarcza
start learning
business outlook
biznesmeni, ludzie interesu, przedsiębiorcy
start learning
business people
planowanie działalności przedsiębiorstwa
start learning
business planning
analiza potencjału przedsiębiorstwa
start learning
business potential analysis
lokale biurowe, pomieszczenia biurowe
start learning
business premises
prasa ekonomiczna
start learning
business press
outsourcing procesów biznesowych
start learning
business process outsourcing, B.P.O.
profil przedsiębiorstwa handlowego
start learning
business profile
zysk handlowy, zysk z działalności operacyjnej
start learning
business profit
promocja biznesu
start learning
business promotion
propozycja transakcji
start learning
business proposition
wysoka koniunktura gospodarcza
start learning
business prosperity
reklama w publikacjach biznesowych
start learning
business publication advertising
dzielnica handlowa
start learning
business quarter
rejestr jednostek gospodarczych
start learning
business register
koperta ofrankowana z adresem zwrotnym
start learning
business reply envelope, BRE
usługi z zakresu korespondencji handlowej z odpowiedzią
start learning
business reply service
biuletyn handlowy, biuletyn ekonomiczny, raport gospodarczy, sprawozdanie z działalności firmy
start learning
business report
przedstawicielstwo handlowe
start learning
business representation
ryzyko działalności gospodarczej, ryzyko handlowe
start learning
business risk
tajemnica handIowa
start learning
business secrecy, business secret
sektor działalności gospodarczej
start learning
business sector
segment branżowy
start learning
business segment
usługi biurowe
start learning
business services
wypłacalność firmy
start learning
business solvency
stagnacja gospodarcza
start learning
business stagnation
reputacja firmy
start learning
business standing
rozpoczęcie działalności gospodarczej
start learning
business start up
statystyka gospodarcza
start learning
business statistics
strategia biznesu, strategia prowadzenia działalności gospodarczej
start learning
business strategy
walka konkurencyjna
start learning
business struggle
sukces handlowy
start learning
business success
dodatek ekonomiczny
start learning
business supplement
przegląd działalności gospodarczej
start learning
business survey
rozmowy handlowe, rozmowy o interesach
start learning
business talks
terminologia handlowa
start learning
business terms
myślenie biznesowe
start learning
business thinking
powiązania gospodarcze, więzi handlowe
start learning
business ties
transakcja na przybycie
start learning
business to arrive
bezpośrednie kontakty między podmiotami gospodarczymi
start learning
business to business contacts
instrumenty biznesu
start learning
business tools
obrót handlowy
start learning
business trade
transakcja handIowa
start learning
business transaction
zagraniczna podróż służbowa
start learning
business trip abroad
jednostka organizacyjna
start learning
business unit
zwyczaj handlowy
start learning
business usage
zawodowi użytkownicy
start learning
business users
wycena przedsiębiorstwa
start learning
business valuation
wartość handIowa
start learning
business value
przedsięwzięcie handlowe
start learning
business venture
wiza służbowa
start learning
business visa
gość handlowy
start learning
business visitor
świat biznesu
start learning
business world
korespondencja handlowa
start learning
business writing
rok gospodarczy
start learning
business year
wykup (np. przedsiębiorstwa)
start learning
buy out
opłata za dojazd (do klienta)
start learning
call out charge
analiza infrastruktury handlowej przedsiębiorstwa
start learning
capability mapping
kapitalizacja, dostarczanie pieniędzy (proces)
start learning
capitalization, capitalisation
umowa o pracę dorywczą
start learning
casual contract
spółka typu zamkniętego
start learning
close company, close corporation
ostatnia najwyższa oferta (np. na licytacji)
start learning
closing bid
własność pracownicza
start learning
collective ownership
komis (umowa)
start learning
commission contract
dyrektor spółki
start learning
company director
pracownik przedkładający lojalność wobec firmy nad swoje poglądy i stosunki ze współpracownikami
start learning
company man
nazwa spółki
start learning
company name
system emerytalny przedsiębiorstwa
start learning
company pension scheme
polityka przedsiębiorstwa
start learning
company policy
założyciel spółki
start learning
company promoter
zakładowa organizacja związkowa
start learning
company union
koszty dostosowania
start learning
compliance costs
grupa ludzi, którzy będąc w zmowie, wykupują pojedynczo akcje danej firmy, aby później zebrać wszystkie te akcje w pakiet kontrolny
start learning
concert party
umowa o poufności
start learning
confidentiality agreement
bojkot towaru przez klientów
start learning
consumer strike
kontrakt
start learning
contract agreement
spółdzielnia
start learning
cooperative society
spółka
start learning
copartnership
kultura firmy (system wartości i przekonań uznawanych przez większość pracowników firmy)
start learning
corporate culture
tożsamość firmy
start learning
corporate identity
strategia spółki
start learning
corporate planning
osoba lub firma planująca przejęcie pakietu kontrolnego innej firmy
start learning
corporate raider
opracowanie ścieżki krytycznej (w zarządzaniu projektem)
start learning
critical path analysis
społeczna odpowiedzialność biznesu
start learning
C.S.R., Corporate Social Responsibility
wymaganie krytyczne ze względu na jakość
start learning
C.T.Q., critical to quality
wydatki nieprodukcyjne
start learning
dead expenses
sala operacji finansowych
start learning
dealing room
zawierający umowę
start learning
dealmaker
usuwanie poziomów zarządzania w przedsiębiorstwie
start learning
delayering
wycofać z obrotu na giełdzie
start learning
delist
podział przedsiębiorstwa
start learning
demerger
przekształcać towarzystwo wzajemne w spółkę publiczną
start learning
demutualise
koszty wdrożenia do produkcji
start learning
development costs
okres wdrożeniowy
start learning
development period
planowanie zagospodarowania
start learning
development planning
możliwości rozwojowe
start learning
development potential
sprawozdanie zarządu
start learning
directors report
druga fala recesji
start learning
double dip recession
piątek bez krawata (dzień, w którym pracownicy mogą nosić mniej formalny strój)
start learning
dress down Friday, casual Friday
duopol (forma oligopolu)
start learning
duopoly
przedsiębiorstwo elektroniczne
start learning
e enterprise
twórca imperium
start learning
empire builder
polityka zatrudnienia
start learning
employment policy
otoczenie przedsiębiorstwa
start learning
enterprise environment
sprzedaż przedsiębiorstwa
start learning
enterprise selling
specjalna strefa ekonomiczna
start learning
enterprise zone
strategia wyjścia (np. z jakiejś inwestycji)
start learning
exit strategy
poziom kosztów
start learning
expense ratio
kierownik działu eksportu
start learning
export manager
przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
start learning
export import company
oferta wiążąca
start learning
firm offer
system franchisingowy
start learning
franchise system
zaliczka
start learning
front money
dział marketingu firmy
start learning
front end
osoba zarządzająca funduszami organizacji finansowej
start learning
fund manager
praktyka biurowa nie udzielania pracownikom stałych miejsc pracy
start learning
hot desking
zachęcać, motywować (np. do ciężkiej pracy)
start learning
incentivise
wspólnik
start learning
joint partner
kapitał akcyjny (np. spółki)
start learning
joint stock capital
doradztwo w zakresie zarządzania
start learning
management consulting
kapitalizacja rynkowa
start learning
market capitalisation, market cap
nisza rynkowa
start learning
market niche
możliwość wejścia na rynek
start learning
market opportunity
penetracja rynku
start learning
market penetration
potencjał rynkowy
start learning
market potential
umowa o podziale rynku
start learning
market sharing agreement
umowa marketingowa
start learning
marketing agreement
miks marketingowy, kompozycja marketingowa
start learning
marketing mix
strategia marketingowa
start learning
marketing strategy
współpraca z przedsiębiorcami mająca na celu rozpoznanie, stworzenie lub wykorzystanie natrafiającej się możliwości biznesowej
start learning
networking
dyrektor do spraw eksploatacji
start learning
operational manager
outsourcing, zlecenie wykonania usług na zewnątrz
start learning
outsourcing
przedstawiać ofertę potencjalnym klientom/inwestorom
start learning
pitch
udział pozwalający na przejęcie spółki
start learning
predatory stake
inwestor prywatny
start learning
private investor
zysk netto, zysk po opodatkowaniu
start learning
profit after tax
bilans start i zysków
start learning
profit and loss balance
rachunek wyników
start learning
profit and loss report
zysk brutto, zysk przed opodatkowaniem
start learning
profit before tax
planowanie zysków, ocena przewidywanej rentowności
start learning
profit budgeting
ograniczenie zysku
start learning
profit constraint
zmniejszenie poziomu zysków
start learning
profit deflation
zysk z działalności operacyjnej
start learning
profit from operating activity
funkcja zysku
start learning
profit function
nastawienie na zysk
start learning
profit orientation
udział w zyskach
start learning
profit participation
zysk na jednostkę
start learning
profit per unit
plan zysku
start learning
profit plan
planowanie zysku
start learning
profit planning
łączenie zysków
start learning
profit pooling
stopa zysku
start learning
profit rate
wskaźnik stopy zysku
start learning
profit rate index
wskaźnik zysków
start learning
profit ratio
umowa o udziale w zyskach
start learning
profit sharing agreement
plan podziału zysków
start learning
profit sharing plan
program udziału w zyskach
start learning
profit sharing scheme
przerzucanie dochodu
start learning
profit shifting
zmniejszenie zysku
start learning
profit shrinkage
strumień zysku
start learning
profit stream
dolna granica stopy zysku, próg rentowności
start learning
profit threshold
informacja o spodziewanych zyskach
start learning
profit warning
dochodowość, rentowność
start learning
profit earning capacity
produkcja zapewniająca maksymalizację zysku
start learning
profit maximizing output
strategia realizacji zysku
start learning
profit taking strategy
stosunek zysku do obrotu
start learning
profit to sales ratio
wyroby przynoszące zyski, wyroby rentowne
start learning
profit yielding products
kontrola rentowności, kontrola zyskowności
start learning
profitability control
wskaźnik rentowności
start learning
profitability index
rentowny klient
start learning
profitable customer
rentowna pozycja
start learning
profitable position
sprzedaż z zyskiem
start learning
profitable sales
prognozowane zyski
start learning
profits forecast
zyski z działalności gospodarcze
start learning
profits from business activities
skłonność do inwestowania
start learning
propensity to invest
marka firmowa (prawnie zastrzeżona)
start learning
proprietary brand
wiarygodność
start learning
rapport
strata
start learning
red ink
redukcja zatrudnienia
start learning
rightsizing
badania nad efektywnością pracy
start learning
time and motion study, time motion study
ważna oferta
start learning
valid offer
naśladownictwo (w biznesie)
start learning
vertical expansion

You must sign in to write a comment