Angielski - Szkoła - repetytorium

 0    168 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
języki obce
start learning
Foreign Languages
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
information technology
wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education
fizyka
start learning
physics
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
technika
start learning
design and technology
ekonomia
start learning
economic education
nauki społeczne
start learning
social sciences
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
psychology of sport
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
przepisać, skopiować
start learning
copy
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
Additional lessons
podejść do egzaminu
start learning
take the exam
oblać
start learning
fail
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
grade, mark
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
podejść do testu
start learning
take a test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A levels
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia wyższe
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
get scholarship
dręczyć, prześladować
start learning
bully
skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
Curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
prowadzić badania
start learning
do research
napisać esej
start learning
write an essay
zostać zawieszonym
start learning
be suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywujący
start learning
motivating
zeszyt
start learning
notebook
drugie śniadanie do szkoły / pracy
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
prezentować
start learning
present
praca projektowa
start learning
project work
donieść na kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie (np. z Wf-u) z powodu choroby
start learning
sick note
robić notatki
start learning
take notes
plan zajęć
start learning
timetable
osoba nieobecna
start learning
absentee
zgromadzenie, apel
start learning
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
forge
wolna lekcja, "okienko"
start learning
free period
obowiązkowy
start learning
obligatory
były uczeń
start learning
old student
opcjonalny
start learning
Optional
wagarować
start learning
play truant
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
konsultacje
start learning
tutorial
woźny
start learning
caretaker
wychowawca
start learning
form tutor
dyrektor szkoły
start learning
head teacher, headmaster
grono pedagogiczne
start learning
staff
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
wicedyrektor / wicedyrektorka
start learning
Deputy head
przewodniczący samorządu szkolnego
start learning
head boy, head girl
wykładowca
start learning
lecturer
przewodniczący klasy
start learning
prefect
stołówka
start learning
canteen
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gymnasium
boisko
start learning
playground, sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
aula
start learning
lecture theatre
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
impreza charytatywna
start learning
charity event
wycieczka w ramach wymiany międzynarodowej
start learning
exchange trip
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
impreza organizowana w celu zbierania funduszy
start learning
fundraising event
uważać
start learning
pay attention
kółko
start learning
society
szkolenie
start learning
training
wolontariat
start learning
voluntary work
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school
kolegium, szkoła pomaturalna
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wynik
start learning
comprehensive school
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła podstawowa
start learning
primary school, elementary school
szkoła średnia przyjmująca uczniów którzy zdali egzamin wstępny
start learning
grammar school
szkoła średnia
start learning
high school
szkoła prywatna
start learning
independent school
gimnazjum
start learning
junior high school
przedszkole
start learning
kindergarten
żłobek
start learning
nursery
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school
szkoła z internatem
start learning
boarding school
sieć szkół prywatnych
start learning
public school system
czesne
start learning
school fees
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
dzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)
start learning
stream
warsztat
start learning
workshop
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
wydobyć, uzyskać
start learning
elicit
podkreślić
start learning
emphasise
narzucić, wymuszać
start learning
impose, enforce
upewnić się
start learning
ensure
znajomy
start learning
familiar
przerażony
start learning
frightened
na korzyść czegoś
start learning
in favor of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę
start learning
lose count of
wprowadzić plan w życie
start learning
put the plan into action
ceny, stawki
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwległy koniec
start learning
the far end
nie móc się zdecydować
start learning
be in two minds (about)
zaspokajać
start learning
cater for
pragnąć
start learning
crave
podjechać
start learning
draw up
skończyć gdzieś, jako
start learning
end up
oczekując na coś
start learning
in anticipation of
utrzymywać
start learning
maintain
optować za
start learning
opt for
prześcignąć, pozostawić w tyle
start learning
outperfom
wysilać się, usiłować
start learning
struggle
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
cenny, ceniony
start learning
treasured
skrupulatny, sumienny
start learning
meticulous, conscientious
niedbały
start learning
sloppy
ocenianie
start learning
assessment
usunięcie (np. ucznia ze szkoły)
start learning
expulsion
wagarowanie
start learning
truancy
nauczyciel prywatny
start learning
personal tutor

You must sign in to write a comment