Angielski Prawo

 0    225 flashcards    kupsztylexx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Branches of government
start learning
gałęzie władzy
Constitutional monarchy
start learning
monarchia konstytucyjna
Democracy
start learning
demokracja
Headquarters
start learning
siedziba główna
Multi-party system
start learning
system wielopartyjny
Official residence
start learning
oficjalna rezydencja
Separation of powers
start learning
podział władz
Vest a right in sb
start learning
nadać komuś prawo
Amendment to the Constitution
start learning
poprawka do konstytucji
Control the budget
start learning
kontrolować budżet
Legislative power/legislature
start learning
władza ustawodawcza
Member of Parliament (MP)
start learning
członek parlamentu, poseł
Parliament
start learning
parlament
Pass new laws
start learning
uchwalać nowe ustawy
Ratify
start learning
ratyfikować
The Senate
start learning
senat
United States Congress
start learning
Kongres Stanów Zjednoczonych
Administer the country
start learning
rządzić krajem
Cabinet/government
start learning
rząd
Executive power
start learning
władza wykonawcza
Implement laws
start learning
wdrażać ustawy
Monarch
start learning
monarcha
President
start learning
prezydent
Prime Minister (PM)
start learning
premier
Secretary of State
start learning
sekretarz stanu
Apply the law
start learning
stosować prawo
Court of law
start learning
sąd
Interpret the law
start learning
interpretować prawo
Punishment
start learning
kara
Punish offenders
start learning
karać przestępców
Resolve disputes
start learning
rozstrzygać spory
Judiciary power
start learning
władza sądownicza
Censorship
start learning
cenzura
Citizen
start learning
obywatel
Civil liberties
start learning
swobody obywatelskie
Communicate ideas and opinions
start learning
głosić poglądy
Due process of law
start learning
właściwa procedura prawna
Fair trial
start learning
sprawiedliwy proces
Form/join/leave organisations
start learning
zakładać/wstępować do/występować z organizacji
Freedom of assembly
start learning
wolność zgromadzeń
Freedom of association
start learning
wolność zrzeszania się
Freedom of conscience
start learning
wolność sumienia
Freedom of religion
start learning
wolność religii
Freedom of speech and expression
start learning
wolność słowa
Gather
start learning
zbierać się
Hold moral/religious views
start learning
mieć poglądy moralne/religijne
Presume sb innocent
start learning
uważać kogoś za niewinnego
Prove sb guilty
start learning
udowodnić czyjąś winę
Represent
start learning
reprezentować
Restrictions (based on race/social status/wealth)
start learning
ograniczenia (ze wzgl. na rasę/pozycję społeczną/majątek)
Right to bear arms
start learning
prawo do noszenia broni
Rights of the accused
start learning
prawa oskarżonego
The Bill of Rights
start learning
Karta Praw
Universal suffrage
start learning
powszechne prawo wyborcze
Violate sb’s rights
start learning
naruszać czyjeś prawa
Aid
start learning
pomoc humanitarna
Bribe
start learning
przekupić, łapówka
Bribery
start learning
łapowkarstwo
Corrupt
start learning
korumpować, skorumpowany
Corruption
start learning
korupcja
Destitution
start learning
nędza, ubóstwo
Discriminate against sb
start learning
dyskryminować kogoś
Discrimination
start learning
dyskryminacja
Embezzlement
start learning
defraudacja
embezzle - zdefraudować
start learning
sprzeniewierzenia - zdefraudować
equal opportunities
start learning
równouprawnienie, równe szanse
ethnic prejudice
start learning
uprzedzenia na tle etnicznym
evict
start learning
wyeksmitować
favouritism
start learning
kumoterstwo
illiteracy
start learning
analfabetyzm
impunity
start learning
bezkarność
lack of transparency
start learning
brak przejrzystości
poverty
start learning
bieda
shelter
start learning
schronisko
sleep rough
start learning
spać pod gołym niebem
social benefits
start learning
świadczenia socjalne
social inequality
start learning
nierówności społeczne
social security
start learning
opieka społeczna, zasiłek
starvation
start learning
głód
unemployed
start learning
bezrobotny
aide
start learning
asystent (np. polityka)
confidential
start learning
poufny
conspiracy/plot
start learning
spisek
cover sth up
start learning
zatuszować coś
forthcoming elections
start learning
nadchodzące wybory
fundraising
start learning
zbieranie funduszy
general election
start learning
wybory powszechne
hear evidence
start learning
wysłuchać zeznań
high treason
start learning
zdrada stanu
impeach
start learning
postawić w stan oskarżenia
internal politics
start learning
polityka wewnętrzna
landslide election victory
start learning
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
opposition leader
start learning
lider opozycji
re-elect
start learning
wybrać ponownie
resign
start learning
złożyć rezygnację
run a campaign
start learning
prowadzić kampanię
boom
start learning
boom gospodarczy
commercial enterprise
start learning
przedsiębiorstwo handlowe
consumer confidence
start learning
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
corporate sector
start learning
sektor korporacyjny
decrease/drop/go down/fall (by 50%)
start learning
spaść zmniejszyć się (o 50%)
decrease/fall
start learning
spadek
demand
start learning
popyt
domestic trade
start learning
handel wewnętrzny
downturn
start learning
spadek, schyłek koniunktury
economic crisis
start learning
kryzys gospodarczy
economic growth
start learning
wzrost gospodarczy
economic recovery
start learning
uzdrowienie gospodarki
economical
start learning
oszczędny
economics
start learning
ekonomia
economise
start learning
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
economist
start learning
ekonomista
expenditure
start learning
wydatki
foreign trade
start learning
handel zagraniczny
funding
start learning
finansowanie
GDP (gross domestic product)
start learning
PKB (produkt krajowy brutto)
Go bankrupt
start learning
zbankrutować
Income
start learning
dochód
Increase/rise
start learning
wzrost
Increace/grow/go up/rise (by 50%)
start learning
wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
Increase borrowing
start learning
zwiększyć zadłużenie
Interest rate
start learning
poziom oprocentowania
Loss
start learning
strata
Private/public sector
start learning
sektor prywatny/publiczny
Profit
start learning
zysk
Public debt
start learning
dług publiczny
Public spending/government spending
start learning
wydatki publiczne
Recession
start learning
recesja
Stock market crash
start learning
krach na giełdzie
Supply and demand
start learning
podaż i popyt
Tax
start learning
podatek
The Great Depression
start learning
Wielki Kryzys
Trade union
start learning
związek zawodowy
Armed conflict
start learning
konflikt zbrojny
Assassination
start learning
zamach
Casualty
start learning
ofiara
Civil war
start learning
wojna domowa
Civilian
start learning
cywil
Defence
start learning
obrona
Outbreak (of war)
start learning
wybuch (wojny)
(peace) treaty
start learning
(pokojowy) traktat
Armed robbery
start learning
napad z bronią w ręku
Arson
start learning
podpalenie
Assault
start learning
napaść
Attempted murder/burglary
start learning
próba zabójstwa/włamania
Blackmail
start learning
szantażować, szantaż
Breach of peace
start learning
zakłócenie porządku publicznego
Bullying
start learning
prześladowanie
Burglary
start learning
włamanie
Commit a crime
start learning
popełnić przestępstwo
Cyberbullying
start learning
prześladowanie w Internecie
Demand ransom
start learning
zażądać okupu
Falsify
start learning
sfałszować
Force a window/a door
start learning
wyważyć okno/drzwi
Forgery
start learning
fałszerstwo/falsyfikat
Forge
start learning
podrobić
Fraud
start learning
oszustwo, oszust
Hijacking
start learning
porwanie (np. samolotu)
Hold sb hostage
start learning
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
Identity theft
start learning
kradzież tożsamości
Manslaughter
start learning
nieumyślne spowodowanie śmierci
Misdeed
start learning
występek
Mugging
start learning
rozbój, napaść uliczna
Offender
start learning
przestępca
Set fire to sth
start learning
podpalić coś
Siphon (off) money
start learning
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
Teenage delinquent
start learning
młodociany przestępca
Terrorist
start learning
terrorysta, terrorystyczny
Terrorism
start learning
terroryzm
Vandalise
start learning
zdewastować
Vandalism
start learning
wandalizm
Accuse sb of sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
Alibi
start learning
alibi
Appeal against (the conviction)
start learning
odwoływać się od (wyroku skazującego)
Arrest
start learning
aresztować
Charge sb with sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
Community service
start learning
prace społeczne
Conspiracy theory
start learning
teoria spiskowa
Convict
start learning
skazany
Convict sb of sth
start learning
skazać kogoś za coś
Criminal trial
start learning
proces karny
Drop the charges
start learning
wycofać zarzuty
Eligible for parole
start learning
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
Evidence
start learning
dowody
Find sb guilty/ innocent of sth
start learning
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
Hold sb in custody
start learning
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
Identity parade
start learning
okazanie
Imprisonment
start learning
uwięzienie
Interfere with witnesses
start learning
wpływać na świadków
Jury
start learning
ława przysięgłych
Launch an inquiry
start learning
rozpocząć dochodzenie
Plead guilty/not guilty/innocent
start learning
przyznać/nie przyznać się do winy
Power of attorney - pełnomocnictwo
start learning
Pełnomocnictwo - pełnomocnictwo
Prison term
start learning
kara pozbawienia wolności
Release sb on bail
start learning
zwolnić kogoś za kaucją
Search (a house/flat/person)
start learning
przeszukać (dom, mieszkanie, osobę)
Search warrant
start learning
nakaz rewizji
Security camera
start learning
kamera monitoringu
Sentence to... for...
start learning
skazać na (karę) za (przestępstwo)
Serve the prison sentence
start learning
odsiedzieć karę
Stand trial
start learning
stanąć przed sądem
Suspect
start learning
podejrzany
Suspect sb of sth
start learning
podejrzewać kogoś o coś
Try
start learning
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
Charity organisation
start learning
organizacja charytatywna
Foundation
start learning
fundacja
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
start learning
NATO
NGO (non-governmental organisation)
start learning
organizacja pozarządowa
UN (the United Nations)
start learning
ONZ
UNICEF (United Nation’s Children’s Fund)
start learning
UNICEF
WHO (World Health Organisation)
start learning
WHO
Break off (talks/negotiations)
start learning
zerwać (rozmowy, negocjacje)
Bring about
start learning
spowodować
Come out of (recession, crisis)
start learning
wyjść z kryzysu
Give in
start learning
poddać się, ustąpić
Invest in
start learning
inwestować w
Pay off (debts)
start learning
spłacić (długi)
Set up
start learning
założyć
Step down
start learning
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
Come into force
start learning
wejść w życie
Come to a head
start learning
osiągnąć punkt krytyczny
Come to light
start learning
wyjść na jaw
Go bust
start learning
zbankrutować
Take the floor
start learning
zabrać głos

You must sign in to write a comment