Angielski Nauka

 0    243 flashcards    kupsztylex
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Add
start learning
dodawać
Addition
start learning
dodawanie
Circumference
start learning
obwód (np. okręgu)
Cone
start learning
stożek
Constant
start learning
stała
Coordinate system
start learning
układ współrzędnych
Cube
start learning
sześcian
Cylinder
start learning
walec
Divide
start learning
dzielić
Division
start learning
dzielenie
Equation
start learning
równanie
Exponent
start learning
wykładnik potęgi
Fraction
start learning
ułamek
Multiplication
start learning
mnożenie
Multiply
start learning
mnożyć
Perimeter
start learning
obwód (np. kwadratu)
Rectangle
start learning
prostokąt
Root
start learning
pierwiastek
Sphere
start learning
kula
Subtract
start learning
odejmować
Subtraction
start learning
odejmowanie
Triangle
start learning
trójkąt
Air pressure
start learning
ciśnienie atmosferyczne
Alternating current
start learning
prąd zmienny
Atomic bomb
start learning
bomba atomowa
Elementary particle
start learning
cząstka elementarna
Emit
start learning
emitować
Gamma radiation
start learning
promieniowanie gamma
Gas
start learning
gaz
Gravity
start learning
grawitacja
Higgs boson
start learning
bozon Higgsa
Liquid
start learning
ciecz
Nuclear fission
start learning
rozszczepienie jądra atomu
Nucleus (pl. nuclei)
start learning
jądro atomu
Solid
start learning
ciało stałe
Surface tension
start learning
napięcie powierzchniowe
Ultraviolet radiation
start learning
promieniowanie ultrafioletowe
Velocity
start learning
prędkość
Wormhole
start learning
tunel czasoprzestrzenny
Barium
start learning
bar
Calcium
start learning
wapń
Chemical compound
start learning
związek chemiczny
Chemical reaction
start learning
reakcja chemiczna
Chlorine
start learning
chlor
Crystal
start learning
kryształ
Element
start learning
pierwiastek
Hydrochloric acid
start learning
kwas solny
Hydrogen
start learning
wodór
Iron
start learning
żelazo
Lead
start learning
ołów
Mercury
start learning
rtęć
Mineral salts
start learning
sole mineralne
Molecule
start learning
cząsteczka
Nitrogen
start learning
azot
Oxygen
start learning
tlen
Periodic table
start learning
układ okresowy
Peroxide
start learning
woda utleniona
Sodium chloride
start learning
chlorek sodu
Solution
start learning
roztwór
Sulphuric acid
start learning
kwas siarkowy
Test tube
start learning
probówka
Uranium
start learning
uran
(archaeological) site
start learning
stanowisko archeologiczne
Artefact
start learning
artefakt
Excavations
start learning
wykopaliska
Mummy
start learning
mumia
Papyrus
start learning
papirus
Pharaoh
start learning
faraon
Prehistoric
start learning
prehistoryczny
Pyramid
start learning
piramida
Tomb
start learning
grobowiec
Big bang
start learning
wielki wybuch
Black hole
start learning
czarna dziura
Dark matter
start learning
ciemna materia
Galaxy
start learning
galaktyka
Orbit
start learning
orbita; obieg (np. wokół Słońca)/ okrążać
Rover
start learning
łazik
Solar system
start learning
Układ Słoneczny
Space probe
start learning
sonda kosmiczna
Spacecraft
start learning
statek kosmiczny
Spacetime
start learning
czasoprzestrzeń
Universe
start learning
wszechświat
Advanced treatments
start learning
zaawansowane metody leczenia
Antibiotics
start learning
antybiotyki
(antibiotic-resistant) bacteria
start learning
bakterie (odporne na antybiotyki)
Appendicitis
start learning
zapalenie wyrostka robaczkowego
Autopsy
start learning
sekcja zwłok
Cell
start learning
komórka
Die in childbirth
start learning
umrzeć przy porodzie
Evolve
start learning
rozwijać się, ewoluować
Fatal
start learning
śmiertelny
Genetic code
start learning
kod genetyczny
Genetics
start learning
genetyka
Habitat
start learning
siedlisko
Infectious/contagious disease
start learning
choroba zakaźna
Internal organs
start learning
organy wewnętrzne
Microscopic
start learning
mikroskopijny
Penicillin
start learning
penicylina
Reproduction
start learning
rozmnażanie
Species
start learning
gatunek
Tissue
start learning
tkanka
Aerospace engineer
start learning
inżynier lotnictwa i kosmonautyki
Archaeologist
start learning
archeolog
Astronomer
start learning
astronom
Astrophysicist
start learning
astrofizyk
Chemist
start learning
chemik
Cosmologist
start learning
kosmolog
Egyptologist
start learning
egiptolog
(experimental/theoretical) physicist
start learning
fizyk (eksperymentalny/teoretyczny)
Geneticist
start learning
genetyk
Geographer
start learning
geograf
Linguist
start learning
językoznawca
Mathematician
start learning
matematyk
Microbiologist
start learning
mikrobiolog
Neuroscientist
start learning
neurobiolog
Pathologist
start learning
patolog
Analyse
start learning
analizować
Analysis (pl. Analyses)
start learning
analiza
Assertion
start learning
twierdzenie
Carry out/conduct an experiment
start learning
przeprowadzić eksperyment
Collaborate (wiht sb) on a project
start learning
współpracować nad projektem
Confirm findings
start learning
potwierdzić wyniki badań
Control group
start learning
grupa kontrolna
Criterion (pl. criteria)
start learning
kryterium
Do research
start learning
prowadzić badania
Duplicate sb’s results
start learning
powtórzyć wyniki czyichś badań
Formula (pl. formulae)
start learning
równanie
Formulate a hypothesis
start learning
sformułować hipotezę
Hypothesis (pl. hypotheses)
start learning
hipoteza
Hypothetical
start learning
hipotetyczny
Invent
start learning
wynaleźć
Obtain
start learning
otrzymać
Phenomenon (pl. phenomena)
start learning
zjawisko
Receive/be awarded the Nobel Prize
start learning
otrzymać Nagrodę Nobla
Reject
start learning
odrzucić
Supported by evidence
start learning
wsparty dowodami
(untested) observations
start learning
niesprawdzone obserwacje
Gunpowder
start learning
proch strzelniczy
Jet engine
start learning
silnik odrzutowy
Microchip
start learning
mikroczip
Printing press
start learning
prasa drukarska
Steam engine
start learning
maszyna parowa
Flat battery
start learning
wyczerpana bateria
Go dead
start learning
paść, rozładować się
Landline
start learning
telefon stacjonarny
Reception
start learning
zasięg
Ring tone
start learning
dzwonek
There’s no signal
start learning
nie ma zasięgu
Voice mail
start learning
poczta głosowa
Anti-virus software
start learning
oprogramowanie antywirusowe
Browser
start learning
przeglądarka internetowa
Compress a file
start learning
skompresować plik
Computer hacker
start learning
haker komputerowy
Database
start learning
baza danych
Display/screen resolution
start learning
rozdzielczość ekranu
Drag the icon
start learning
przeciągnąć ikonę
File extension
start learning
rozszerzenie pliku
Firewall
start learning
zapora sieciowa
Inbox
start learning
skrzynka odbiorcza
Internet scam
start learning
oszustwo internetowe
Memory stick
start learning
karta pamięci
Online banking service
start learning
bankowość internetowa
Operating system
start learning
system operacyjny
Peripherals
start learning
urządzenia peryferyjne
Printer
start learning
drukarka
Protective software
start learning
oprogramowanie zabezpieczające
Recover (your password/a file)
start learning
odzyskać (hasło/plik)
Register
start learning
zarejestrować się
Scroll up/down
start learning
przewijać stronę w górę/dół
Search engine
start learning
wyszukiwarka
Security question
start learning
pytanie kontrolne
Uninstall/reinstall software
start learning
odinstalować/zainstalować ponownie program
Update
start learning
aktualizacja
Upload
start learning
przesyłać dane z komputera
Username
start learning
nazwa użytkownika
Wi-Fi Internet access
start learning
dostęp do Internetu przez Wi-Fi
Word processor
start learning
edytor tekstu
Attractive design
start learning
atrakcyjny wygląd
Battery-operated
start learning
zasilany z baterii
Durable
start learning
trwały
Lightweight
start learning
lekki
Long battery life
start learning
długi czas pracy baterii
Portable
start learning
przenośny
Rechargeable
start learning
nadający się do ponownego ładowania
State-of-the-art
start learning
najnowocześniejszy
Touch screen
start learning
ekran dotykowy
User-friendly
start learning
przyjazny dla użytkownika
HD (high definition)
start learning
wysokiej rozdzielczości
LCD (liquid crystal display)
start learning
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
LED (light-emitting diode)
start learning
dioda LED
RAM (random access memory)
start learning
pamięć o dostępie swobodnym
www (World Wide Web)
start learning
ogólnoświatowa sieć
adapter
start learning
przejściówka
adjust
start learning
wyregulować
change/replace a (light) bulb
start learning
zmienić żarówkę
charge
start learning
naładować
charger
start learning
ładowarka
earth/ground
start learning
uziemienie
extension lead
start learning
przedłużacz
plug
start learning
wtyczka
power
start learning
zasilanie
press the button
start learning
wcisnąć guzik
remote control
start learning
pilot (do telewizora)
socket
start learning
gniazdko
switch
start learning
przełącznik
blank screen
start learning
pusty ekran
blow
start learning
przepalić się
bounce back
start learning
odbić sie (o mailu)
broken/out of order
start learning
zepsuty
crash
start learning
zawiesić się
electric shock
start learning
wstrząs elektryczny
error message - komunikat o błędzie
start learning
Komunikat o błędzie - komunikat o błędzie
fuse
start learning
bezpiecznik
leak
start learning
przeciekać
leak/leakage
start learning
wyciek
mend/fix/repair
start learning
naprawić
paper jam
start learning
zator papieru
power surge
start learning
przepięcie
power/electricity cut
start learning
przerwa w dostawie prądu
restart/reboot
start learning
zrestartować
safety precautions
start learning
środki bezpieczeństwa
short circuit
start learning
krótkie spięcie
spare parts
start learning
części zamienne
spark
start learning
iskra, iskrzyć
stop responding
start learning
przestać reagować na komendy
troubleshooting guide
start learning
zasady postępowania w przypadku problemów
freeze up
start learning
zawiesić się
plug in
start learning
podłączyć
put together
start learning
złożyć
set up
start learning
rozstawić
sign in/log in/log on
start learning
zalogować się
sign out/log out/log off
start learning
wylogować się
switch off/turn off
start learning
wyłączyć
switch on/turn on
start learning
włączyć
take apart
start learning
rozebrać
turn up/down
start learning
podgłośnić/ściszyć
wind up
start learning
nakręcać
acid test
start learning
próba ogniowa, trudny sprawdzian
(all the) bells and whistles
start learning
bajery, dodatki
Blow a fuse
start learning
wpaść w szał
It’s not rocket science
start learning
to nie jest wielka filozofia
Reinvent the wheel
start learning
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na coś
Run out of steam
start learning
stracić motywację, wypalić się

You must sign in to write a comment