Angielski dział 9 Matura Solutions Advanced

 0    301 flashcards    kociaczek2137
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwierzać się
start learning
confide in somebody
zdradzać szokujące informacje
start learning
drop a bombshell
podsłuchiwać (rozmowę)
start learning
eavesdrop (on a conversation)
plotkować/plotka
start learning
gossip
niedyskretny
start learning
indiscreet
oburzony, zbulwersowany
start learning
outraged
plotka
start learning
rumours
skandal
start learning
scandal
zgorszony
start learning
scandalised
skandaliczny, gorszący
start learning
scandalous
nakłaniać
start learning
urge
poradzić sobie
start learning
do alright
Słyszałeś nowinki?
start learning
Have you heard the latest?
Mówię Ci to w największej tajemnicy.
start learning
I’m telling you this in the strictest confidence.
Jeśli choć słowo wyjdzie na jaw, spowoduje...
start learning
If word gets out, it’ll cause...
Harry jest uosobieniem dyskrecji.
start learning
Harry’s the soul of discretion.
Nie pisnął słówka nikomu.
start learning
He hasn’t breathed a word to anybody.
Wiem, że to nie rozejdzie się dalej.
start learning
I know it won’t go any further.
Udało mi się zebrać trochę informacji.
start learning
I manager to glean some information.
To bardzo poufne w tym momencie.
start learning
It’s highly confidential at the moment.
Nie cytuj tego ze mnie, ale/Nie mów tego publicznie, ale
start learning
Don’t quote me on this, but...
Mam dla Ciebie naprawdę soczystą plotkę.
start learning
I’ve got some really juicy gossip for you.
To wszystko bardzo poufne.
start learning
It’s all very hush-hush.
Nie będą w stanie utrzymać tego w tajemnicy na zawsze.
start learning
They won’t be able to keep it under wraps for ever.
małe części informacji, smaczny kąsek, ciekawostka
start learning
titbits
nie powiedzieć nikomu
start learning
not to tell a soul
moje usta są zapieczętowane
start learning
my lips are sealed
jej plany są sekretne
start learning
her plans are top secret
zatajają tożsamość nowego menadżera
start learning
they’re withholding the identity of their new manager
stać się wiedzą powszechną
start learning
become common knowledge
zdradzić (także ujawnić, np. emocje)
start learning
betray
poprawić
start learning
boost
pojawić się nagle w rozmowie
start learning
crop up in conversation
dać wskazówki, rzucić aluzję
start learning
drop hints
wpaść w pułapkę myślenia
start learning
fall into the trap of thinking
udawać niewiedzę
start learning
feign ignorance
wrócić do
start learning
get back to
ostrzec ich przed swoimi “osiągnięciami” przeszłości (tu: niedotrzymaniem sekretu)
start learning
give them some warning of your track record
nie pójść dalej (np. o sekrecie)
start learning
go no further
powstrzymać się, wytrzymać
start learning
hold out
z trudem wyciągnąć informację
start learning
prise the information
okazać się błaganiem o pomoc
start learning
turn out to be a cry for help
Gdyby pojawiło się nagle w rozmowie, udawaj niewiedzę.
start learning
Should it crop up in conversation for whatever reason, feign ignorance.
czerwona płachta na byka
start learning
red rag to a bull
jeśli czujesz, że słabniesz
start learning
if you feel yourself weakening
skupienie się na tym, dlaczego tak ważnym jest zachowanie sekretu
start learning
focusing on why it’s so important to keep the information secret
długofalowe zniszczenia
start learning
long-term damage
godny zaufania
start learning
trustworthy
brak dyskrecji
start learning
lack of discretion
wydać sekret, przekazać
start learning
pass on a secret
powtarzać, robić powtórki
start learning
revise/do some revision
przemyśl
start learning
think/have a think
zadzwoń
start learning
call/give me a call
podsumować
start learning
conclude/come to a conclusion
odpoczytać
start learning
rest/have a rest, take a rest
spojrzeć
start learning
look/have a look, take a look
skomplementować
start learning
compliment/pay a compliment
zasugerowałem, że chciałbym dostać zapłatę
start learning
I hinted/dropped a hint that I’d like to be paid
obrazić, urazić
start learning
offend/make offence, cause offence
pałętać się
start learning
hang around
Czy chciałbyś kawy?
start learning
Do you fancy a coffee?
Nie mogę narzekać.
start learning
I can’t grumble.
Wyjaw sekret!
start learning
Spill the beans!
podobno, najwyraźniej
start learning
apparently
rozstać się
start learning
split up
Lepiej już pójdę/się ruszę.
start learning
I’d better make a move.
wspólny, wzajemny
start learning
mutual
wygadać się, nie utrzymać w tajemnicy
start learning
let on
ukrywać prawdę przed społeczeństwem
start learning
hide the truth from the public
została zamordowana na zlecenie rodziny królewskiej
start learning
she was murdered on the orders of the royal family
były minister
start learning
former government minister
by usprawiedliwić przejęcie kontroli nad światowymi zasobami ropy
start learning
to justify grabbing control of the world’s oil supplies
dziwaczna teoria spiskowa wyłoniła się z internetowych pokojów czatowych
start learning
a bizarre conspiracy theory broke out from Internet chatrooms
przykuć uwagę, czy coś w tym stylu
start learning
grab the mind
rozejść się po mediach
start learning
splash across the media
odzwierciedla rosnącą popularność
start learning
it reflects the growing popularity
bardziej wyraziści w Ameryce
start learning
more pronounced in America
rosnące rozpowszechnienie
start learning
increasing prevalence
destabilizuje podatne jednostki
start learning
it is destabilising vulnerable individuals
podkopujące społeczeństwo
start learning
undermining socjety
odczuwający ulgę, że prawda wyszła na jaw
start learning
relieved that the truth had come out
felietonista, komentator
start learning
columnist
gazeta dała wiarygodność takim śmieciom
start learning
the newspaper had given credibility to such ‘rubbish’
próba zatuszowania faktów
start learning
cover-up
ogromny wzrost teorii spiskowych
start learning
tremendous increase in conspiracy theories
prowadzący program radiowy
start learning
radio show host
głupi kawał, mistyfikacja
start learning
hoax
miejski mit
start learning
urban myth
teoretyk teorii spiskowych
start learning
conspiracy theorist
podsycać historie
start learning
fuel the stories
płótno
start learning
canvas
wiarygodny
start learning
reliable
to jest napisane w internecie
start learning
it is written down on the Internet
wychodzi przedstawione jako prawda
start learning
it comes packaged as truth
powody dla których teorie spiskowe zyskują popularność
start learning
reasons why conspiracy theories are gaining currency
w szczególnośc złożoność naszego gwałtownie zmieniającego się świata
start learning
in particular the complexity of our rapidly changing world
przekonujący, zajmujący
start learning
compelling
życie jest nękane problemami
start learning
life is beset by problems
przyjęty, uznany porządek nagle się zmienia
start learning
the established order suddenly changes
jeśli ludzie nie pojmują tego, co się dzieje
start learning
if people can't absorb what's going on
to sprawia, że teorie spiskowe wydają się bardziej wiarygodne, przekonujące
start learning
it makes conspiracy theories seem more plausible
Gdyby ludzie wiedzieli trochę więcej, wiedzieliby, że to jest fałsz.
start learning
If people just knew a little more, they would know the thing is false.
Ludzie dalej są usuwani z politycznych i przemysłowych stanowisk.
start learning
People are becoming further removed from seats of political and industrial power.
pociągający, kuszący
start learning
appealing
Teorie spiskowe mają wpływ na poczucie rozłączenia z rządem.
start learning
Conspiracy theories feed into a feeling of disconnection with government.
materiał filmowy o fikcyjnym prezydencie
start learning
a footage of a fictional president
Ludzie nie lubią luk w swoich wyjaśnieniach.
start learning
People don't like gaps in their accounts.
dostarczyć artykuły prasowe
start learning
provide newspaper articles
wypadki spowodowane szybką jazdą
start learning
car accidents resulting from fast driving
mordować (skrytobójczo), dokonać zamachu
start learning
assassinate
podejrzane utonięcie
start learning
suspected drowning
Ludzie byli bardziej skłonni uwierzyć.
start learning
People were more likely to belive
szpiegować
start learning
spy
zabrany niepostrzeżenie przez chińskie okręty podwodne
start learning
spirited away by a Chinese submarine
popyt na/żądza teorii spiskowych
start learning
appetite for conspiracy theories
ustalić prawdę lub teorię spiskową
start learning
determine the truth or a conspiracy theory
kupować (dać się nabrać na) rozdmuchane (dosłownie: wszechogarniające) wyjaśnienia złożonych wydarzeń
start learning
buy overarching explanations of complex events
bycie zbyt zadowolonym z siebie
start learning
being too complacent
dać się przekonać do wyjaśnień niezwykłych zdarzeń
start learning
buy into explanations of extraordinary occurrences
gładki, bez zająknięcia (np. o wyjaśnieniu)
start learning
pat
krążyć w obiegu, rozpowszechniać
start learning
circulate
tajemnicza grupa światowej elity
start learning
a secretive grouping of the world’s elite
większość ludzi odrzuciła to jako teorię spiskową
start learning
most people dismissed it as just a conspiracy theory
ujawnić zawartość
start learning
reveal the content
sprawozdanie, protokół
start learning
minute
system przekonań
start learning
belief system
puszczony samopas/zostać bez kontroli
start learning
run wild
podczas gdy Londyn był bombardowany
start learning
while London was being bombed
była uważana za wprawną/biegłą ale nie wybitną
start learning
she was considered to be proficient but not outstanding
wykonania były wydane z jego wytwórni płytowej
start learning
the performances were issued on his own record label
opisane jako jedne z najwspanialszych nagrań jakie kiedykolwiek były wykonane
start learning
described as some of the finest recordings that had ever been performer
został okrzyknięty najlepszym instrumentalistą
start learning
he was hailed as the greatest instrumentalist
wyszły na jaw dalsze oszustwa
start learning
further frauds have emerged
więcej podróbek ujawnia się każdego dnia
start learning
more fakes are being uncovered on a daily basis
we właściwym czasie
start learning
in due course
okażą się nie być oryginalne, prawdziwe
start learning
they will be shown not to be genuine
podawany za jego pracę
start learning
passed off as his work
żałosny
start learning
pathetic
to żałosne, że ktoś się do tego posunął
start learning
it’s pathetic that somebody should be reduced to this
lekarze zdiagnozowali Joyce raka
start learning
doctors had diagnosed Joyce with cancer
z dala od ludzkich obserwacji
start learning
away from the public gaze
pracowali zarem nad nagraniami
start learning
they worked together on recordings
najwspanialsze klasyczne utwory jakie kiedykolwiek zostały skomponowane
start learning
the finest classical pieces that anybody had ever composed
jej choroba utrudniała jego wysiłki, starania, by wyprodukować
start learning
her disease was hampering his efforts to produce
wprowadził elektroniczne poprawki by zatuszować jej jęki z bólu
start learning
he made electronic alterations in order to cover up her cires of pain
jego pragnienie chronienia żony wywołało jego nieuczciwe działania
start learning
his desire to protect his wife triggered his dishonest actions
chciał, by ludzie dali jej uznanie, którego wzbroniła jej choroba
start learning
he wanted people to give her the acclaim which her disease had denied her
przyjąć, odebrać nagrania poważnie
start learning
take recordings seriously
podziwiać jej odwagę
start learning
admire her courage
pasować na rycerza, nadać tytuł rycerski
start learning
knight
śmiałe przedsięwzięcie, wyprawa – także czasownik
start learning
venture
ujawnili go jako oszusta
start learning
they exposed him as a fraud
wierzyciel, udzielający kredytu
start learning
creditor
rozzłoszczeni wierzyciele ścigają, nagabują go
start learning
the angry creditors are pursuing him
zmyślony, fikcyjny
start learning
fictitious
fałsz, oszustwo, nieuczciwość
start learning
deceit
oszustwo, podstęp
start learning
deception
wykryć, dostrzec
start learning
detect
wykrycie, dostrzeganie
start learning
detection
wykrywacz kłamstw
start learning
lie detector
eksperyment nad rozwojem oszustwa wśród dzieci
start learning
an experiment into the development of deception in children
jaki odsetek codziennych kłamstw nie zostaje rozpoznany jako kłamstwa?
start learning
what proportion of everyday lies are not identified as lies?
badania nad tym jak dobrze ludzie rozpoznają kłamstwa
start learning
research into how well people can detect lies
to może być dla niego trudne, wymagające
start learning
it may be tough for him
by oczyścić się (go) z zarzutów obrabowania pizzerii
start learning
to clear himself of charges that he robbed a pizza parlour
rzekomo
start learning
allegedly
istotna, kluczowa część dowodów
start learning
a crucial piece of evidence
prokurator, oskarżyciel
start learning
prosecutor
salon (np. kosmetyczny, tatuażu)
start learning
parlour
poprosił o podanie o pracę
start learning
he requested a job application
wypełniać wniosek
start learning
fill out an application
odsłonił kolbę broni palnej
start learning
he exposed the butt of a firearm
wypchawszy sobie kieszenie ponad dwustoma dolarami
start learning
having stuffed over $200 in his pocket
wybiegł do czekającego samochodu
start learning
he rushed out to a waiting car
władze
start learning
authorities
świadek podążał za uzbrojonym bandytą
start learning
a witness followed the gunman
tablica rejestracyjna
start learning
number plate
prosty ślad tego numeru poprowadził policję
start learning
an easy trace of that numer led police
którego znaleziono siedzącego w domu
start learning
whom they found sitting at home
bronić
start learning
defend
pozostawiony dowód mógł czynić jego pracę prawie niemożliwą
start learning
the evidence left behind could render his job almost impossible
lada
start learning
counter
posłusznie, sumiennie, obowiązkowo
start learning
dutifully
wypełnić (w formularzu)
start learning
fill in
przypisać czemuś, zapisać na rachunek
start learning
chalk up to something
zwykła głupota
start learning
plain stupidity
w jakich okolicznościach?
start learning
in what circumstances?
kłamliwy, oszukańczy
start learning
deceitful
zaimek dzierżawczy
start learning
possesive pronoun
pomocniczy, posiłkowy
start learning
auxilary
ogień został zgaszony
start learning
the fire has been put out
przeprowadzić działanie
start learning
carry out the action
przeprowadzić badania/studium nad małpami
start learning
carry out a study into monkeys
wyniki których zostały wydane
start learning
the results of which were released
badanie, sondaż, ankieta
start learning
survey
odkryto, dowiedziano się, że
start learning
it was found out that
ssak naczelny
start learning
primate
na wolności (o zwierzęciu)
start learning
in the wild
sklasyfikowane jako poważnie zagrożone
start learning
classified as critically endangered
nagły spadek w liczbach
start learning
rapid decline in numbers
powód rozpoznany jako wylesienie
start learning
reason identified as deforestation
polować na zwierzęta dla jedzenia
start learning
hunt the animals for food
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody
start learning
conservationist
powziąć pilne środki by chronić te zwierzęta
start learning
to take urgent measures to protect these animals
w nadziei, że zostaną uchronione przed wyginięciem
start learning
in the hope that they will be saved from extinction
wstępny
start learning
introductory
nadrzędna, główna, najważniejsza ważność
start learning
paramount importance
mocno, pewnie, stanowczo
start learning
firmly
ludzkie działania są odpowiedzialne za globalne ocieplenie
start learning
human actions are responsible for global Warming
powszechnie przyjęte
start learning
widely accepted
uważane za tropikalne zjawisko
start learning
regarded as a tropical phenomenon
najlepsze rozwiązanie globalnego kryzysu energii
start learning
the best solution to the global Energy crisis
transport publiczny jest widziany jako zbyt niepewny
start learning
public transport is seen as too unreliable
loty komercyjne są powszechnie uznawane za powód znacznej części zanieczyszczeń
start learning
commercial flights are widely acknowledged to cause a great deal of pollution
często informuje się, że powódź się pogorszyła
start learning
it is frequently reported that flooding has worsened
próbował zatuszować pogłoski o swoim romansie z kelnerką
start learning
he tried to hush up rumours of his affair with a waitress
trzymać coś w tajemnicy/język za zębami
start learning
keep a lid on something
menadżer unikał odpowiedzi, blokował się za każdym razem, gdy ktoś pytał go o zamknięcie fabryki
start learning
the manager stonewalled every time someone asked him about the closure of the factory
będzie powszechny krzyk protestu, gdy wieści zostaną ujawnione, przekazane
start learning
there will be a public outcry when the news break/s
wygadać się, przypadkowo coś ujawnić
start learning
let something slip
dzieci wykazują tendencje do milknięcia, gdy policja pyta je o działalność ich rodziców
start learning
children tend to clam up when the police ask tchem about their parents’ activities
współwinny, współsprawca
start learning
accomplice
oskarżył mnie o wygadanie się policji
start learning
he accused me of blowing the whistle to the police
donieść na kogoś
start learning
blow a whistle on somebody
wygadała nielegalne interesy jej męża
start learning
she blabbed on her husband’s illegal business
wygadać, wypaplać
start learning
blab
ktoś ujawnił historię prasie
start learning
someone have leaked the story to the press
wyraźny, dobitny, jawny, bezpośredni
start learning
explicit
dosłowny
start learning
literal
metaforyczny, przenośny
start learning
figurative
zestawienie, porównanie
start learning
comparison
mieć forsy jak lodu
start learning
roll in the money
zrobić na kimś wrażenie, zaprzeć dech w piersiach
start learning
take somebody's breath away
znacznie, w znacznym stopniu
start learning
considerably
być bardzo drogim
start learning
cost an arm and a leg
dużo się kłócić (w relacjach)
start learning
have quite a stormy relationship
kłótnia, awantura
start learning
row
Pieniądze mają siłę przekonywania.(bogacze są bardziej wpływowi)
start learning
Money talks.
przemożny, głęboki, całkowity
start learning
profound
Doświadczenie miało traumatyczny wpływ.
start learning
The Experience scarred me for life.
Fabuła jej nowej powieści przyszła do niej w chwili nagłego olśnienia. (była to nagła myśl)
start learning
The plot for her new novel came to her in a flash.
Dużo płakała po stracie pracy.
start learning
She was in floods of tears when she lost her job.
Siedzą na pieniądzach. (są bardzo bogaci)
start learning
They’re made of money.
zaświtać komuś w głowie
start learning
dawn on somebody
Dopiero gdy zobaczyłem wpadającą falę zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że zostaniemy odcięci.
start learning
It wasn't until I saw the tide coming in that it dawned on me we were going to get cut off.
Mają problemy podczas budowania nowego domu.
start learning
They’re having a few hiccups building their new house.
Uzyskać, otrzymać
start learning
obtain
Gromadzić, zbierać
start learning
glean
Podzielić się sensacyjnymi informacjami
start learning
to drop a bombshell
Niedyskretny
start learning
indiscreet
Wyjawić coś
start learning
blow the whistle on something
Ogłosić, że
start learning
break the news that
Zamilknąć
start learning
clam up
Odmówić współpracy, przestać odpowiadać
start learning
stonewall
Zatuszować
start learning
hush up
Wygadać coś
start learning
let something slip
Poprawić
start learning
boost
Pojawić się (np. w rozmowie)
start learning
crop up
Wpaść w pułapkę
start learning
fall into a trap
Wydobyć z kogoś informację
start learning
prise information out of somebody
Oddzwonić do kogoś
start learning
Get back to somebody
Zdradzić czyiś sekret
start learning
betray somebody’s secret
Ostrzec kogoś
start learning
give somebody warning
Okazać się
start learning
turn out that/to be
Udawać niewiedzę
start learning
Feign ignorance
Think
start learning
Have a thought
Offend
start learning
Make an offence
Conclude
start learning
Come to a conclusion
Hint(czasownik)
start learning
Drop a hint
Talk
start learning
Have a talk
Decide
start learning
Make a decision
Look
start learning
Have a look
Call
start learning
Give somebody a call
Rest
start learning
Have a rest
Revise
start learning
do some revision
Pociągający, kuszący
start learning
Appealing
Złożoność
start learning
complexity
Były
start learning
Former
Przyczyna
start learning
Cause
Ubrać się przesadnie
start learning
Overdress
Ogólnoświatowy
start learning
worldwide
Stodoła, obora
start learning
Barn
Mistyfikacja
start learning
hoax
Fotka, zdjęcie
start learning
Snap
Potężny efekt
start learning
Dramatic impact
Apel(w znaczeniu zwrócenia się do kogoś)
start learning
Appeal
Wiadomość na wyłączność danego medium
start learning
Exclusive
Obroty(w handlu)
start learning
Circulation
Wyjść na jaw
start learning
Surface
Taras widokowy
start learning
Observation deck
Rozciągać się(także miasto rozciąga się)
start learning
Stretch out
Dwa tygodnie
start learning
fortnight
Początkowy
start learning
Initial
Prezentowany jako fakt
start learning
Packaged as the truth
Fałszerstwo
start learning
Forgery
Zatuszować
start learning
Cover up
Bystry, bystrooki
start learning
Keen-eyed
Zrobić komuś żart
start learning
Play a joke on somebody
Fundować, sponsorować
start learning
Fund
Zawstydzony
start learning
Embarassed
Zaniedbywać
start learning
Neglect

You must sign in to write a comment