angielski bankowy

 0    115 flashcards    paulinabc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpływ pieniędzy
start learning
deposit
problemy z przeływem pieniężnym
start learning
cash flow problems
zamawiać
start learning
order
faktura
start learning
invoice
zmiana popytu
start learning
change in demand
zapłacić całość
start learning
pay in full
odłożyć płatność
start learning
put off payment
nieprzewidziane wydatki
start learning
unforseen costs
zaliczka
start learning
advance
doradca bankowy
start learning
bank advisor
okres rozliczeniowy
start learning
billing period
marża
start learning
margin
debet
start learning
overdraft
odsetki
start learning
interest
pożyczki
start learning
loans
zysk brutto
start learning
gross profit
długi
start learning
debts
spłacić długi
start learning
pay off debts
bilans firmy
start learning
balance sheet
aktywa
start learning
assets
środki obrotowe
start learning
current assets
należności
start learning
accounts receivable
inwentarz
start learning
inventory
środki trwałe
start learning
tangible assets
sprzęt
start learning
equipment
wartości niematerialne
start learning
intangible assets
nazwa firmy
start learning
brand names
suma aktywów
start learning
Total assets
kapitał własny
start learning
equity
kapitał akcyjny
start learning
shareholders equity
zyski zatrzymane
start learning
Retained earnings
pasywa
start learning
liabilities
zobowiązania krótkoterminowe
start learning
current liabilities
podatki
start learning
taxes
pożyczki krótkoterminowe
start learning
short-term loans
kredyty długoterminowe
start learning
long-term loans
suma pasywów
start learning
total liabilities
być dłużnym
start learning
to owe
rachunek zysków i strat
start learning
income statements
przychód operacyjny
start learning
Operating revenues
koszty operacyjne
start learning
operating expenses
koszty sprzedanych produktów
start learning
cost of goods sold
pozostałe koszty operacyjne
start learning
Other operating cost
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
start learning
depreciation
amortyzacja
start learning
amortisation
zysk operacyjny
start learning
operating profit
zysk nadzwyczajny
start learning
non-operating profit
zysk brutto
start learning
EBIT
zysk przed opodatkowaniem
start learning
earings before income taxes
podatki dochodowe
start learning
income taxes
zysk netto
start learning
net profit
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
start learning
cash flow statement
spadek należności
start learning
decrease in account receivable
wzrost zobowiązań podatkowych
start learning
increase in taxes payable
wzrost zobowiązań
start learning
increase in accounts payable
gotówka netto z operacji
start learning
Net cash from operations
fabryka i sprzęt
start learning
plant and equipment
emisja nowych akcji
start learning
issuing new shares
odejmować
start learning
to subtract
dostawcy
start learning
Suppliers
zbiory
start learning
stock
bankowość dla klientów indywidualnych
start learning
retail banking
szacowanie ryzyka
start learning
risk assessment
zdolność kredytowa
start learning
creditworthy
akredytywa
start learning
letter of credit
przekaz bankowy
start learning
bank draft
linia kredytowa
start learning
credit line
gwarancja bankowa
start learning
bank guarantee
umowa leasingu
start learning
leasing agreement
obligacja korporacyjna
start learning
Corporate bond
generować
start learning
generate
upłynniać
start learning
liquidate
zarządzać
start learning
manage
odzyskiwać
start learning
recover
przefinansować
start learning
refinance
restrukturyzować
start learning
restructure
uregulować
start learning
settle
brak gotówki
start learning
lack of cash
pokryć wydatki
start learning
meet expenses
prośba
start learning
request
wskazówki, wytyczne
start learning
guidelines
twierdzące (zdanie)
start learning
affirmative
rzeczownik
start learning
noun
aby zaspokoić
start learning
to cater
nawiasy
start learning
brackets
liczby
start learning
figures
liczby ujemne
start learning
negative numbers
liczby szacunkowe
start learning
estimated numbers
marża zysku netto
start learning
Net profit margin
firmy w tej samej branży/dziedzinie
start learning
Companies in the same field
gotówka w kasie
start learning
cash in hand
sieć wewnętrzna
start learning
intranet
nieruchomość należąca do...
start learning
property owned to
rozwiązanie
start learning
a solution
możliwości
start learning
opportunities
ustalane do (na okres)
start learning
arranged up to
posiadłość
start learning
estate
odbierać, otrzymywać
start learning
receive
prowadzić
start learning
conduct
kara
start learning
penalty
w zamian za
start learning
in exchange for
pokrywać koszty
start learning
cover expenses
wydane
start learning
spent
stopniowo
start learning
gradually
wartość
start learning
value
zniżki
start learning
discounts
porównywanie
start learning
comparing
spowodowany
start learning
caused by
przyniósł
start learning
brought
szczególny termin
start learning
particular date
czek
start learning
a cheque
lista wierzycieli
start learning
list of creditors
polecić
start learning
recommend
odnośnie
start learning
regarding
bankructwo
start learning
bankruptcy

You must sign in to write a comment