Advertisments aimed at children

 0    46 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
włączyć
start learning
to switch on
niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia)
niekończący się strumień odwiedzających
start learning
endless
an endless stream of visitors
pierwszorzędny produkt
start learning
first-rate product
odrzucać (np. pomysł) zwolnić, wyrzucić
start learning
to dismiss
Elegancki nowy samochód
start learning
sleek new car
przeciwłupieżowy szampon
start learning
anti-dandruff shampoo
Czułość i ostrożność
start learning
The sensitivity and caution
rozszyfrować
start learning
decipher
ukryte znaczenie za każdym reklamowym sloganem
start learning
the hidden meaning behind every advertising slogan
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie wykorzystywać, nadużywać
start learning
to exploit / abuse / misuse
perswazja, przekonywanie, namowa
start learning
persuasion
wrażliwy na każdą formę perswazji
start learning
sensitive to any form of persuasion
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny
start learning
underlying / essential / basic / fundamental
czują się gorsi
start learning
feel inferior
podejście emocjonalne
start learning
emotional approach
skierowane do dzieci
start learning
aimed at children
szczególnie podatne
start learning
particularly susceptible
zwłaszcza reklamy telewizyjne
start learning
particularly television commercials
odkrywać, odsłaniać
Pomnik został odsłonięty przez królową
start learning
unveil
The statue was unveiled by the Queen.
umyślnie, rozmyślnie
start learning
wittingly / intentionally / deliberately
znaczny wysiłek
start learning
considerable effort
chytrze, przebiegle
przebiegły plan
start learning
cunningly / slyly
cunning plan
powiązać swoje produkty z niektórymi programami telewizyjnymi
start learning
associate their products with some TV shows
dysponowanie
Tanner miał dużo pieniędzy do jego dyspozycji.
start learning
disposal
Tanner had a lot of cash at his disposal.
przyciągać (np. uwagę)
Książka jest pełna dobrych pomysłów, aby przyciągnąć uwagę twoich uczniów.
start learning
grab (eg. account)
The book is full of good ideas to grab your students' attention.
zorganizować publiczne wydarzenie
start learning
to stage
zorganizować protest
start learning
stage a protest
zwodniczy pozorny
wprowadzające w błąd i oszukańcze reklamy
start learning
deceptive / apparent
misleading and deceptive advertising
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
start learning
impose (eg rules)
trudności z rozróżnieniem rzeczywistości i fantazji w reklamach
start learning
difficulty distinguishing between fact and fantasy in advertisement
przesadzać, popadać w przesadę
Ona zdecydowanie przesadza ze swoim makijażem.
start learning
exaggerate
She definitely exaggerates her make-up.
zdumiewający, szokujący, oszałamiający
Wpływ finansowy na mieście był zdumiewający.
start learning
staggering / surprising / shocking / stunning
The financial impact on the town was staggering.
zdumiewający, nadzwyczajny
Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.
start learning
astonishing
I know all this is absolutely astonishing.
bajeczny, fantastyczny, piękny
start learning
fabulous / fantastic / beautiful
zniewalający, urzekający
urzekający uśmiech
start learning
captivating
a captivating smile
okazać się, stać się
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
start learning
turn out
It turned out to be even better than I expected.
niewykonalny, niemożliwy
start learning
unfeasible
wypaczyć ideę właściwych nawyków żywieniowych.
start learning
distort the idea of ​​proper eating habits.
okazywać, używać (np. siły, wpływów)
Ekolodzy wywierają presję na rząd do zaostrzenia przepisów dotyczących zanieczyszczenia.
start learning
to exert
Environmental groups are exerting pressure on the government to tighten pollution laws.
nieproporcjonalnie, niewspółmiernie
Zapłacili niewspółmiernie niską cenę za samochód.
start learning
disproportionately
They paid a disproportionately low price for the car.
podkreślać, uwypuklać, eksponować
start learning
emphasise
konsekwentny, jednolity, spójny
Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami.
start learning
consistent / uniform
The results are consistent with earlier research.
ciasto (jako masa)
start learning
pastry
oszukańczy, kłamliwy (o osobie)
Jego sposób był chytry i podstępny.
start learning
deceitful
His manner was sly and deceitful.
podjąć radykalne kroki przeciwko nadużywanie dzieci ograniczonej percepcji
start learning
take radical steps against the abuse of children limited perception
przyciągać uwagę dzieci
start learning
capture children's attention

You must sign in to write a comment