About business 49

 0    71 flashcards    99kuba1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
weekend retreats and touchy-feely exercises may do more to create bad feeling than build teams. Instead, take some lessons from a winning 5 volleyball coach.
start learning
weekendowe rekolekcje i ćwiczenia ckliwe mogą zrobić więcej, aby stworzyć wrażenie, niż budować zespoły. Zamiast wziąć kilka lekcji z trenerem zwycięskiej 5 siatkówki.
touchy-feely
start learning
ckliwy
Instead, take some lessons from a winning 5 volleyball coach.
start learning
Zamiast tego weź kilka lekcji z trenerem zwycięskiej 5 siatkówki.
It's time someone finally said it: most of what passes for team-building these days doesn't really build teams.
start learning
Nadszedł czas, żeby w końcu ktoś to powiedział: większość tego, co przechodzi przez team-building w tych dniach naprawdę nie buduje zespołów.
blindfold
start learning
po omacku
So why do companies spend millions of dollars to annually to make their employees go through ineffective team-building activities: walking around in blindfolds
start learning
Dlaczego więc firmy wydają miliony dolarów rocznie, aby ich pracownicy przechodzą nieskutecznych działań integracyjnych: chodzą w z zawiąza oczami
navigating rope courses, and sitting cross-legged on the floor with paper and is crayons, illustrating their 'life paths'?
start learning
kursy nawigacji linami i siedzi ze skrzyżowanymi nogami na podłodze z papieru i kredek, ilustrując ich 'ścieżki życia "?
There are three reasons. While it's generally recognized that a great team will beat a mediocre team 99 times out of 100, little hard thinking goes on at most companies about how effective teams are actually built.
start learning
Są trzy powody. Chociaż jest to ogólnie przyjęte, że to świetny zespół pokona przeciętnym zespołowi 99 razy na 100, trochę ciężej myślenie idzie w większości firm, jak skuteczne zespoły się buduje.
Employees usually don't complain about silly team-building efforts, whether out of apathy or for fear of being labelled 'anti-team'.
start learning
Pracownicy zwykle nie narzekają na głupie wysiłki integracyjnych, czy z apatii lub z obawy przed oznaczone 'Anti-zespół ".
And thirdly, most team-building practitioners are well-meaning, sincere people whom no one wants to offend.
start learning
I po trzecie, większość praktyków integracyjnych ma dobre intencje, szczerzy ludzie, których nikt nie chce obrazić
a mediocre team
start learning
przeciętny zespół
silly team-building efforts
start learning
głupie wysiłki integracyjne
labelled
start learning
oznakowane
most team-building practitioners
start learning
większość praktyków integracyji
sincere
start learning
szczery
no one wants to offend
start learning
nikt nie chce urazić
the most important lessons of my life
start learning
najważniejsze wnioski z mojego życia
So if conventional team-building activities are largely ineffective, how do you build a great team? In 1978, I played a supporting role on a volleyball team that won the first National Championship in our university's history.
start learning
Więc jeśli konwencjonalne działania integracyjne są w dużej mierze nieskuteczne, jak można zbudować wspaniałą drużynę? W 1978 roku grałem w drugoplanowej roli w zespole siatkówki, który wygrał pierwsze mistrzostwo kraju w historii naszej uczelni.
That team was made up of people who weren't the most physically-gifted athletes in the world.
start learning
ten zespół składał się z ludzi, którzy nie byli najbardziej fizycznie uzdolnionych sportowców na świecie.
But they merged into a force that was far greater than the sum of the players' individual abilities.
start learning
Ale połączone w siłę, która była znacznie wyższa niż suma zawodniczych' indywidualnych możliwości.
Nearly 30 years later, what I learned that season remains one of the most important lessons of my life.
start learning
Prawie 30 lat później, czego nauczyłem się w tym sezonie pozostaje jednym z najważniejszych doświadczeń w moim życiu.
Focus on a clear objective.
start learning
Skoncentruj się na jasnym celem.
One of the most memorable features of my 1978 team was the level of intensity which the players brought to every practice and game.
start learning
Jednym z najbardziej pamiętnych cech mojego 1978 zespół był poziom intensywności, które gracze przyniósł do każdego praktyki i gry.
level of intensity
start learning
poziom natężenia
The atmosphere was charged with an emotional commitment that caused members of the team to constantly push each other to give everything in service of the goal.
start learning
Atmosfera była pobierana z emocjonalnym zaangażowaniem, który spowodował członkowie zespołu stale naciskać siebie dać wszystko w służbie cel.
charged with
start learning
pobierana z
The atmosphere was charged with an emotional commitment
start learning
Atmosfera była pobierana z emocjonalnym zaangażowaniem
charged
start learning
oskarżony
Far too often, a company thinks it has a team-building problem when what it really has is a goal problem.
start learning
Zbyt często, firma uważa, że ​​ma problem z team-building, gdy to, co tak naprawdę problem ma z celem.
If you want to build a great team, make sure its members share a determined passion to accomplish something. How do you get that kind of commitment?
start learning
Jeśli chcesz zbudować świetny zespół, upewnij się, że jej członkowie dzielą zdecydowaną pasję coś osiągnąć. Jak uzyskać taki rodzaj zaangażowania?
members share a determined passion to accomplish something
start learning
Członkowie dzielą zdecydowaną pasję coś osiągnąć
By involving everyone in the development of the goal.
start learning
Przez zaangażowanie wszystkich w rozwoju celu.
Have a common plan.
start learning
Mają wspólny plan.
It's not enough to get a bunch of people together who care deeply about reaching a goal.
start learning
To nie wystarczy, aby dostać kilka osób razem, którzy dbają głęboko o osiągnięciu celu.
They need to have a strategy for achieving it. The best team-building tool ever is a good strategy that everyone buys into.
start learning
Muszą mieć strategię osiągnięcia. Najlepszym narzędziem budowania zespołu zawsze jest to dobra strategia, że ​​każdy wkupuje się.
If you want to increase teamwork, don't focus on the team, focus the team on the task.
start learning
Jeśli chcesz zwiększyć pracy zespołowej, nie koncentrują się na zespole, skupiają zespół na zadaniu.
My team coach had a detailed strategy for winning that the players bought into completely.
start learning
Mój trener miał szczegółową strategię na wygraną, że gracze kupił w całości.
detailed strategy
start learning
szczegółowa strategia
A part of the strategy was to overcome our physical shortcomings with a commitment to superior conditioning and training.
start learning
Część strategii było przezwyciężyć nasze fizyczne braki z zobowiązaniem do najwyższej klimatyzacji i szkolenia.
overcome our physical shortcomings
start learning
przezwyciężyć nasze fizyczne braki
commitment to superior conditioning and training
start learning
zobowiązanie do najwyższej kondycji i szkolenia
So, for two months the team endured a schedule so demanding that it was the talk of the campus
start learning
Tak więc przez dwa miesiące zespół przetrwał rozkład dnia tak wymagające, że rozmawiano o tym na kampusie
the team endured a schedule so demanding
start learning
zespół przetrwał rozkład dnia tak wymagających
endured
start learning
znosił
schedule
Where's the schedule?
start learning
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Gdzie jest harmonogram?
Create an open and honest atmosphere.
start learning
stwóż otwartą i szczerą atmosfere.
Yes, trust and respect are key. But ironically, often the best way to increase levels of trust and respect on so a team is to get them focused on the goal and the strategy.
start learning
Tak, zaufanie i szacunek są kluczowe. Ale jak na ironię, często najlepszym sposobem, aby zwiększyć poziom zaufania i szacunku, więc zespół jest, aby je koncentruje się na celu i strategii.
This gets people saying what they really think.
start learning
To staje się ludzią, którzy mówią co naprawdę myślą.
When people say what they really think and are held accountable, trust and respect usually follow.
start learning
Kiedy ludzie mówią, co naprawdę myślą i są rozliczani, pojawia się zwykle zaufanie i szacunek.
Don't impose an atmosphere of false politeness.
start learning
Nie nakładają atmosferę fałszywej grzeczności.
impose
start learning
nakładać
There was plenty of conflict on the team and people sometimes lost their tempers.
start learning
Było mnóstwo konfliktów w zespole, a czasami ludzie stracili swoje nastroje.
temper
start learning
usposobienie
But on the court an atmosphere of respect always prevailed. All great business teams share that same quality.
start learning
Ale na boisku atmosferze szacunku zawsze panowały. Wszystkie wielkie zespoły biznesowych dzielią tę samą jakość.
prevailed
start learning
panowały
Learn from the best leaders.
start learning
Ucz się od najlepszych liderów.
There's no getting around it: great teams usually have great managers.
start learning
Nie ma się dookoła niego: wielkie zespoły zwykle mają wielkie menedżerów.
getting around it
start learning
poruszanie się po nim
My old team coach still coaches volleyball at that same university today.
start learning
Mój stary trener wciąż trenuje trenerów siatkówki w tej samej uczelni dziś.
He has an unrivalled 426-162 win-loss record and has also coached a US team to a World Championship and an Olympic gold medal.
start learning
On ma niezrównany rekord 426-162 win-loss, a także trenował zespół USA do mistrzostw świata i złoty medal olimpijski.
So, learn how to be a great coach. Aspiring business leaders would be a lot better off if they spent less time reading management literature and more time around people like my old coach.
start learning
Tak więc, nauczyć się być wielkim trenerem. Ambitnych liderów biznesu, byłoby o wiele lepiej, gdyby spędzali mniej czasu na czytanie literatury zarządzania i więcej czasu wokół ludzi jak mój stary trener.
The great college coaches may know more about team-building than anyone else in the world.
start learning
Wielcy trenerzy akademiccy mogą wiedzieć więcej na temat budowania zespołu, niż ktokolwiek inny na świecie.
After all, their leadership and teambuilding skills are measured in real time, in front of real crowds. And they start from scratch with a new team every year.
start learning
Wszakże ich umiejętności przywódczych i teambuilding mierzone są w czasie rzeczywistym, przed prawdziwych tłumów. I zaczynają od nowa z nowym zespołem co roku.
start from scratch
I haven't saved the file and I have to start from scratch.
start learning
zaczynać od zera
Nie zapisałam pliku i musze zaczynać od zera.
accomplishstart from scratch
start learning
accomplishstart od podstaw
aspiring.
start learning
ambitny.
bunch
start learning
grono
buy into
start learning
kupować w
offend
start learning
obrazić
scope
start learning
zakres
start from scratch
I haven't saved the file and I have to start from scratch.
start learning
zaczynać od zera
Nie zapisałam pliku i musze zaczynać od zera.

You must sign in to write a comment