About business 48

 0    45 flashcards    99kuba1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nothing is impossible for the person who doesn't have to do it.
start learning
Nic nie jest niemożliwe dla osoby, która nie musi tego zrobić.
if you're six months late on a milestone due next week but still believe you can make it, you're a project manager
start learning
jeśli jesteś sześć miesięcy w plecy z kamieniem milowym odpowiednim na przyszły tydzień, ale wciąż wierzysz, że dasz radę, to jesteś menedżer projektu
There is no "I" in team work
start learning
Nie ma żadnego "ja" w pracy zespołowej
If you don't know where you're going, any road will take you there
start learning
Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga zabierze Cię tam
Getting good players is easy. What's difficult is getting them to play together
start learning
Uzyskiwanie dobrych graczy jest łatwe. Co to jest trudne to uzyskanie ich do wspólnej zabawy
Land purchase
start learning
Zakup gruntów
Project approval
start learning
Zatwierdzenie projektu
Feasibility study
start learning
Studium wykonalności
Geological survey
start learning
badania geologiczne
Excavation for foundations
start learning
Wykopy pod fundamenty
Dam construction
start learning
Budowa tamy
Resettlement
start learning
Przesiedlenie
River diversion
start learning
Rzeka przekierowania
a project review meeting
start learning
spotkanie ocena projektu
What is being built?
start learning
Co jest w trakcie budowy?
Which two stages of the project caused the delays?
start learning
Które dwa etapy projektu spowodował opóźnienia?
The Gantt chart relates to the updated schedule
start learning
Wykres Gantta dotyczy zaktualizowanego harmonogramu
Listen again and complete the stages in the chart
start learning
Posłuchaj jeszcze raz i zakończ etapy w tabeli
discuss the meaning of these statements
start learning
omówić znaczenie tych sprawozdań
Choose the two that you think are closest to the truth.
start learning
Wybierz dwie, które uważasz, że są najbliżej prawdy.
Explain your choice to another pair
start learning
Wyjaśnij swój wybór do innej pary
three paragraphs of the article opposite
start learning
trzy akapity artykułu naprzeciwko
What examples of ‘ineffective team-building activities’ does the author mention?
start learning
Jakie przykłady "nieskutecznych działań integracyjnych" ma autor wspomina?
‘ineffective team-building activities’
start learning
"nieskuteczne działania integracyjne"
the author mention
start learning
autor wspomina
Why do companies continue to run them?
start learning
Dlaczego firmy nadal je uruchomiają?
continue to run them
start learning
nadal je uruchomić
Match the advice a-d with gaps 1-4 in the article
start learning
Dopasuj porady a-d do luk 1-4 w artykule
Create an open and honest atmosphere
start learning
Stwożyć otwartą i szczerą atmosfere
Learn from the best leaders.
start learning
Ucz się od najlepszych liderów.
Have a common plan.
start learning
Mają wspólny plan.
Focus on a clear objective.
start learning
Skoncentruj się na jasnym celem.
Which essential team-building characteristic is missing in each situation 1-4
start learning
Której cechą zasadniczą team-building brakuje w każdej sytuacji 1-4
We’re going round in circles. It’s like a ship without a captain!
start learning
Jedziemy w kółko. To jest jak statek bez kapitana!
The project scope is too wide and unclear
start learning
Zakres projektu jest zbyt szerokie i niejasne
scope is too wide
start learning
zakres jest zbyt szeroki
I think we all know where we’re going, but we have different views on how to get there.
start learning
Myślę, że wszyscy wiemy, gdzie jedziemy, ale mamy różne poglądy na temat jak się tam dostać.
We all get on OK, but everyone’s too politically correct
start learning
Wszyscy są na OK, ale każdy jest zbyt poprawny politycznie
We all get on OK
start learning
Wszyscy są na tak
What are the principles of the game?
start learning
Jakie są zasady gry?
principles
start learning
Zasady
Volleyball has often been called the ultimate team sport. Why is this, and what lessons can be applied to project management?
start learning
Siatkówka jest często nazywany najlepszym sport zespołowy. Dlaczego tak jest i jakie wnioski mogą być stosowane do zarządzania projektami?
what lessons can be applied
start learning
jakie wnioski mogą być stosowane
the ultimate team sport
start learning
najlepszy sport zespołowy
Search for the keywords Gantt charts to discover more about them. How many different types of chart exist and how are they used in project management? Report back to the class.
start learning
Szukaj słów kluczowych, wykresy Gantta, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Jak wiele różnych typów wykresów istnieje i jak są one wykorzystywane w zarządzaniu projektami? Zgłoś się do klasy.

You must sign in to write a comment