A91 Tlumaczenie sprawozdania finansowego

 0    63 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

research and development (R&D)
start learning
badania i rozwój

zaliczka

perpetual usufruct
start learning
wieczyste użytkowanie

nieruchomości, lokale

long term receivables
start learning
należności długoterminowe

short term receivables
start learning
należności krótkoterminowe

party, parties
start learning
strona (w umowie)

entity, entities
start learning
podmiot prawny, jednostka

real property
start learning
nieruchomości

pożyczka

deferred tax
start learning
podatek odroczony

towary

przypadające do zapłaty

termin płatności

maturity schedule
start learning
zestawienie terminów wymagalności

świadczenia

to claim at court
start learning
dochodzić na drodze sądowej

pecuniary*
start learning
pieniężny

cash in hand
start learning
gotówka w kasie, środki pieniężne w kasie

kapitał własny

share capital
start learning
kapitał zakładowy

write-off on...
start learning
odpis z...

provisions
start learning
rezerwy

arising* from
start learning
związane z, powstałe w wyniku,

receivables arising from sth
start learning
należności wynikające z czegoś

rozliczenia międzyokresowe

It depends on the weather.
start learning
To zależy od pogody.

data, termin

part of them
start learning
część z nich

przychód

gain / loss on
start learning
zysk / strata na

zbycie

revaluation
start learning
aktualizacja

dzielić (coś z kimś)

udziały

dzielony, wspólny (np. pokój)

profit sharing
start learning
udziały w zyskach

odsetki

income tax
start learning
podatek dochodowy

prawny, obowiązujący (w danym kraju)

internal purposes
start learning
potrzeby jednostki; ‘wewnętrzne cele’

increase – decrease
start learning
zwiększenie – zmniejszenie / wzrost – spadek

excise duty
start learning
podatek akcyzowy

social security
start learning
ubezpieczenia społeczne

P&L Profit and Loss Statement
start learning
rachunek zysków i strat

zapasy

wpływy

wypływy, wydatki

tangible assets
start learning
środki trwałe

intangible assets
start learning
srodki niematerialne i trwale

udzielony

issuance of shares
start learning
emisja akcji

contribution
start learning
dopłata; wkład, udział

debt securities
start learning
dłużne papiery wartościowe

zakupy

redemption
start learning
umorzenie (zobowiązania finansowego); zbawienie

State Treasury
start learning
Skarb Państwa

należne komuś (do zapłaty)

called up share capital
start learning
należne wpłaty na kapitał zakładowy

suplementarny capital
start learning
kapitał zapasowy

face value
start learning
wartość nominalna

loss coverage
start learning
pokrycie straty

fixed assets
start learning
środki trwałe, aktywa trwałe


You must sign in to write a comment